Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Melief, P.B.A., De strijd om de armenzorg in Nederland, 1795-1854. Groningen, 1955.
Mendels, I., Herman Willem Daendels vóór zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indië (1762-1807). 's-Gravenhage, 1890.
Metelerkamp, R., De toestand van Nederland in vergelijking met die van enige andere landen van Europa. Amsterdam, 1804.
Meyier, K.M.G. de, Geschiedenis van het Nederlandse patentrecht. Arnhem, 1870.
Michman, J., "Les juifs des Pays-Bas et le Grand Sanhédrin" in: B. Blumenkranz en A. Soboul (red.), Le Grand Sanhédrin de Napoléon (Toulouse, 1979) p. 86-100.
Michman, J., The history of Dutch jewry during the emancipation period 1787-1815. Gothic turrets on a corinthian building. Amsterdam, 1995.
Mijnhardt, W., "Les sciences en révolution: une affaire d' état" in: Jourdan en Leers, Remous révolutionnaires, p. 200-219.
Milo, T.H., De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop. Den Helder, 1942.
Mokyr, J., Industrialization in the Low Countries, 1795-1850. New Haven, 1977.
Mollien, N.F., Mémoires d' un ancien ministre du Trésor Public de 1800 à 1814. Parijs, 1837-1845.
Mommers, A.R.M., Brabant van generaliteitsland tot gewest. Utrecht/Nijmegen, 1953.
Mooij, Ch. de, Eindelyk uit d' onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814. Zwolle, 1988.
Moor, J.A. de en H.Ph. Vogel, Duizend miljoen maal vervloekt land. De Hollandse brigade in Spanje 1808-1813. Amsterdam, 1991.
Moorman van Kappen, O. en E.C. Coppens (red.), De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798 : opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr. mr. L. de Gou, tevens acta van het rechtshistorisch colloquium over de betekenis van deze staatsregeling voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Utrecht-Nijmegen, 11 en 12 december 1998). Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut ; nr. 46. Nijmegen, 2001.
Moorman van Kappen, O., "La révolution Batave de 1795 et le droit constitutionnel" in: O. Moorman van Kappen en E.C. Koppens (red.), De Bataafse omwenteling en het recht (1997), p. 1-22.
Morks, A.J., "Eenige mededeelingen betreffende krijgsarchieven. Frankrijk" in: Nederlands Archievenblad 3 (1894-1895) p. 2-8.
Mortel, J.B.V.M.J. van de, De positie van den landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810. 's-Hertogenbosch, 1945.
Muller Fzn., S., Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813. Utrecht, 1915.
Munck, Chr. de, Lodewijk Napoleon koning van Holland. Een miskende Bonaparte. Zutphen, 1997.
Munier, W., "Verhoudingen tussen rooms en protestants in Heerlen gedurende de Franse tijd. Rumoer om de pastoriewoningen" in J.P.G.L. Offermans (red.), Ontgonnen verleden (1996) p. 341-378.