personen

mr. Arent Johan van Glinstra

geboren: 1754
overleden: 1814

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt en De Haan Hettema geven afwijkend jaar van overlijden 1812.
Overig: was grietman van Haskerland 1790-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 65.

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 360.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 186.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 258 en II, 175.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1779 - 12-05-1782
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Friesland
van: 17-03-1795 - 23-06-1795
anderen met deze aanstelling...
functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 1811 - 1813
anderen met deze aanstelling...