Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1630

 
English | Nederlands

Bewerkt door N. Japikse, H.H.P. Rijperman, A.Th. van Deursen, J.G. Smit, J. Roelevink, I.J.A. Nijenhuis, P.L.R. De Cauwer, W.M. Gijsbers, M. Hell, C.O. van der Meij en J.E. Schooneveld-Oosterling (jaar van publicatie: 1915-1994 en 2007-2011)

In deze publicaties zijn de besluiten van de Staten-Generaal uit de periode 1576-1630 ontsloten voor historisch onderzoek. Het bronnenmateriaal bestaat uit de ordinaris en secrete resoluties van de Staten-Generaal en bevindt zich in het Nationaal Archief te Den Haag. In de resolutieregisters zijn contemporaine indices aangebracht, maar voor onderzoekers zijn die niet erg bruikbaar. Door de besluiten beter toegankelijk te maken, wordt het mogelijk het functioneren van de Staten-Generaal en de werking van het staatsbestel van de Republiek der Verenigde Nederlanden beter te doorgronden.

Voor onderzoekers van onder andere buitenlandse politiek, overheidsfinanciën, defensie, rechtspraak, handel en nijverheid, vormen de resoluties een onmisbare ingang tot de uiterst omvangrijke archiefbestanden van de Staten-Generaal. Bovendien brengen de besluiten de onderzoeker in aanraking met de tijd zelf in al haar aspecten.

Adriaen Valerius, Nederlandtsche gedenckclanck, kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de Seventhien Nederlandsche provintien, t' sedert den aenvang der inlandsche beroerten ende troubelen tot den Jare 1625. Verschenen te Haarlem in 1626

style=

Het eerste deel in de bewerking van N. Japikse verscheen in 1915 en vormt het begin van de zogenaamde "Oude Reeks" (1576-1609). Deze uitgave (14 delen) is gebaseerd op onderwerpen (buitenlandse betrekkingen, centrale regering, geldmiddelen, betrekkingen met Holland, Zeeland en de Prins van Oranje, handel, et cetera).

Binnen deze thematische categorieën zijn chronologisch de geselecteerde besluiten in samenvatting, transcriptie of vermelding weergegeven. Niet alle resoluties zijn dus opgenomen. Het ontbreken van formele selectiecriteria werd gaandeweg als onbevredigend en onjuist ervaren, waarop voor de periode na 1609 door A. Th. van Deursen dan ook een nieuwe, minder subjectieve aanpak is ontwikkeld. In deze "Nieuwe Reeks" (1610-1625) worden alle resoluties in chronologische volgorde samengevat in hedendaags Nederlands. Van de bijlagen in het archief van de Staten-Generaal heeft de bewerker de vindplaats vermeld. Via een algemene index en een systeem van verwijzingen is gezorgd voor een gemakkelijker toegang tot de bron.

In 2007 kreeg de gedrukte uitgave een vervolg met de volledig digitaal ontworpen editie van de besluiten van 1 januari 1626 tot 15 mei 1630. Niet alleen de complete tekst van de publicatie kan worden doorzocht, ook kan separaat of in combinatie worden gezocht op een specifieke periode, geheime resoluties, personen en de door hen vervulde functies, instellingen, plaatsen, scheepsnamen, boeken en pamfletten. In 2011 verscheen een inhoudelijke update van deze digital born editie.