Besluiten Staten-Generaal 1626-1630

 
English | Nederlands

Bronnen en literatuur

I  Archivalia

Nationaal Archief, 's- Gravenhage:

Archief van de Staten-Generaal, 1576-1796

   51     Resoluties (griffiersexemplaar) 1626
   52     Resoluties (griffiersexemplaar) 1627
   53     Resoluties (griffiersexemplaar) 1628
   54     Resoluties (griffiersexemplaar) 1629
   55     Resoluties (griffiersexemplaar) 1630
3185    Netresoluties 1626
3186    Netresoluties 1627
3187    Netresoluties 1628
3188    Netresoluties 1629
3189    Netresoluties 1630
3906    Secrete resoluties (griffiersexemplaar) 1616-1634
4562    Secrete netresoluties 1615-1634
           

II Alle geciteerde () en enkele geraadpleegde werken

Aitzema, L. van, Historie of Verhael van Saken van Staet en Oorlogh, in ende omtrent de Ver­eenigde Nederlanden (14 dln; 's-Gravenhage 1657-1671).

Aitzema, L. van, Saken van Staet en Oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden (6 dln; 's-Gravenhage 1669-1672).

Arend, J.P., Algemeene geschiedenis des Vaderlands [voortgezet door O. van Rees, W.G. Brill en J. van Vloten] III,4 (Amsterdam 1863).

Bijl, M., De Nederlandse convooidienst. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsgevaar in het verleden ('s-Gravenhage 1951).

Bijlsma, R., 'De generaliteitscolleges en de regeling van de auditie der comptabelen van de Generaliteit 1588-1651', Nederlands Archievenblad 45 (1937/38) 105-114.

Boetzelaer, E.O. van, Nederlandsche internationale arbitrages tussen 1581 en 1794 (Leiden 1929).

Bordes, J.P. de, De verdediging van Nederland in 1629: eene bijdrage tot de geschiedenis van het vaderland (Utrecht 1856).

Boxer, C.R., The Dutch in Brazil (Oxford 1957).

Breedvelt-Van Veen, E., Louis de Geer 1587-1652 (Amsterdam 1935).

Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687) I,  1608-1634. J.A. Worp ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nr. 15 ('s-Gravenhage 1911); raadpleegbaar op www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Huygens.

Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië I, 1611-1638. H. Dunlop ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nr. 72 ('s-Gravenhage 1930).

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel I,1 en I,2. K. Heeringa ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nrs. 9 en 10 ('s-Gravenhage 1910).

Bronsveld, W.C.L., Het buitengewone gezantschap van den heer van Sommelsdijck bij den ko­ning van Frankrijk in de jaren 1625 en 1626 (Haarlem 1896).

Brouwer, C.G. en A. Kaplanian, Early seventeenth-century Yemen: Dutch documents rela­ting to the economic history of Southern Arabia, 1614-1630 (Leiden 1988).

Bruin, C.C. de, De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637 [bewerkt door F.G.M. Broeyer]  (Haarlem/Brussel 1993).

Bruin, G. de, 'De soevereiniteit in de Republiek: een machtsprobleem', Bijdragen en Me­dedelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden 94 (1979) 27-40.

Bruin, G. de, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750) ('s-Gravenhage 1991).

Burgh, A.H.H. van der, Gezantschappen door Zweden en Nederland wederzijdsch afgevaardigd gedurende de jaren 1592-1795 ('s-Gravenhage 1886).

Castries, H. de, Les sources inedites de l 'histoire du Maroc de 1530 à 1845 [Premiere serie, Dynastie Saädienne. Archives et bibliotheques des Pays-Bas] IV (Paris-La Haye 1913).

Christ, M.P., De Brabantsche Saecke. Het vergeefse streven naar gewestelijke status voor Staats­-Brabant 1585-1675 (Tilburg 1984).

Cuvelier, J., 'Les négociations diplomatiques de Roosendael (1627-1630)', in: Mélanges offerts à Henri Pirenne (Brussel 1926) 73-80.

Das, G., Foppe van Aitzema. Bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden, den Nedersaksischen Kreits en den keizer tijdens den Dertigjarigen oorlog (Utrecht 1920).

Davids, C.A, Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815 (Amsterdam/Dieren z.j.).

Deursen, A.Th. van, 'De Raad van State onder de Republiek van 1588-1795' in: Raad van State 450 jaar ( 's-Gravenhage 1981) 47-91.

Deursen, A.Th. van, 'Staat van oorlog en generale petitie in de jonge Republiek', Bijdra­gen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 91 (1976) 44-55.

Dodt van Flensburg, J.J., Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht. II (z.p. 1839).

Doorman, G., Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-l8e eeuw. Met bespreking van enkele onderwerpen uit de geschiedenis der techniek ('s-Gravenhage 1940).

Doorman, G., Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-l8e eeuw. Met bespreking van enkele onderwerpen uit de geschiedenis der techniek. Eerste reeks aan­vullingen ('s-Gravenhage 1942).

Dorian, D.C., The English Diodatis (New Brunswick N.J. 1950).

Dormans, E.H.M., Het tekort: staatsschuld in de tijd der Republiek (Amsterdam 1991).

Dumont, J., Corps universel diplomatique du droit des gens. V (Amsterdam-La Haye 1728).

The Manuscripts of Henry Duncan Skrine, Esq. Salvetti. Correspondence. Eleventh Report of the Historical Manuscripts Commission, Appendix, Part I (London 1887).

Elias, J. E., Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog.I ('s-Gravenhage 1920).

Elias, J.E., De vlootbouw in Nederland in de eerste helft der zeventiende eeuw, 1596-1655 (Amsterdam 1933).

Engels, P.H., De belastingen en de geldmiddelen van den aanvang der Republiek tot op heden (Utrecht 1862).

Fockema Andreae, S.J., De Nederlandse staat onder de Republiek (3e druk; Amsterdam 1969).

Fruin, R., Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek [uitgege­ven door H.T. Colenbrander, 2e druk 1922, ingeleid door I. Schöffer] ('s-Gravenhage 1980).

García-Arenal, M. en G. Wiegers, A man of three worlds: Samuel Pallache, a Moroccan Jew in Catholic and Protestant Europe (Baltimore 2003).

Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII  der Verenigde Oostin­dische Compagnie I, 1610-1638. W.Ph. Coolhaas ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nr. 104 ('s-Gravenhage 1960).

Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden IV, Holland (1572-1795). R. Liesker en W. Fritschy ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie nr. 100 ('s-Gravenhage 2004).

Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden VI, Friesland (1587-1795). C. Trompetter ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie nr. 106 ('s-Gravenhage 2007).

Groenveld, S., '"Edele Mogende Heeren". De Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier als besogne van de Staten van Holland ten tijde van Frederik Hendrik' in: M. Bruggeman e.a. ed., Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. Van Deursen (Amsterdam 1996) 169-192.

Groot, A. H. de, The Ottoman Empire and the Dutch Republic; a history of the earliest diplo­matic relations, 1610-1630 (Leiden 1978).

Groot-Placaetboek van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, de Staten van Hol­landt, mitsgaders van de Staten van Zeelandt (9 dln.; 's-Gravenhage 1658-1796).

Haehl, M., Les affaires étrangères au temps de Richelieu. Le secrétariat d'État, les agents diplomatiques (1624-1642) (Parijs 2006).

Hart, M.C. 't, The making of a bourgeois state. War, politics and finance during the Dutch re­volt (Manchester/New York 1993).

Hart, M.C. 't, 'Staatsfinanciën als familiezaak tijdens de Republiek: de ontvangers-gene­raal Doubleth' in: J.Th. de Smidt e.a. ed.,  Fiscaliteit in Nederland. 50 jaar Belastingmuseum 'Prof. Dr. Van der Poel' (Zutphen/Deventer 1987) 57-65.

Heeringa, K., De eerste Nederlandsche gezant bij den Verheven Porte (Utrecht 1917).

Heringa, J., De eer en hoogheid van de staat. Over de plaats der Verenigde Nederlanden in het diplomatieke leven van de zeventiende eeuw (Groningen 1961).

Hendrick Hondius. The new Hollstein.  Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700. Ger Luijten, ed. (Roosendaal 1994)

Hora Siccama, J. H., Schets van de diplomatieke betrekkingen tusschen Nederland en Brandenburg, 1596-1768 (Utrecht 1867).

Israel, J.I., The Dutch Republic and the Hispanic World 1606-1661 (Oxford 1982).

Israel, J.I., 'The Holland Towns and the Dutch-Spanish Conflict 1621-1648', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 95 (1980) 461-491.

Israel, J.I., 'The States-General and the Strategic Regulation of the Dutch River Trade, 1621-1636', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Ne­derlanden 95 (1980) 461-491.

Israel, J.I., 'Frederick Henry and the Dutch political factions, 1625-1642', The English Historical Review  386 (1983) 1-27.

Jan Pietersz. Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indie IV. H.T. Colenbrander ed. ('s-Gra­venhage 1922).

Japikse, N.,  'Cornelis Musch en de corruptie van zijn tijd', De Gids 71 (1907) 498-523.

Joannes de Laet, Iaerlyck Verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien Boecken I, 1624-1626. S.P. L'Honoré Naber ed. ('s-Gravenhage 1931).

Jonge, J.C. de, Nederland en Venetie ('s-Gravenhage 1852).

Kamp, J.L.J. van der, Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau (Assen 1980).

Kappelhof, A.C.M., De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generali­teitsperiode (1648-1730) (Tilburg 1986).

Klein, P.W., De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt (Assen 1965).

Kluit, A., Historie der Hollandsche staatsregering tot aan het jaar 1795 (5 dln.; Amsterdam 1802-1805).

Knevel, P., Het Haagse Bureau.Zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang (Amsterdam 2001).

Knuttel, W.P.C., Catalogus van de pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke Bi­bliotheek I I-2, 1621-1648 ('s-Gravenhage 1889).

Knuttel, W.P.C., Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden: beredeneerde catalogus ('s-Gravenhage 1914).

Kober, U., Eine Karriere im Krieg. Graf Adam von Schwarzenberg und die kurbrandenburgische Politiek von 1619 bis 1641 (Berlijn 2004).

König, J., Verwaltungsgeschichte Ostfrieslands bis zum Aussterben seines Fiirstenhauses (Göttingen 1955).

Kooijmans, L., Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 1997).

Krieken, G. van, 'Trois representants Hollandais a Tunis (1616-1628)', Revue IBLA [Institut des Belles Lettres Arabes] 137 (1976) 41-71.

Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, XXII (1866); XXIII (1867); XXVIII (1872); XXIX (1873).

Lintum, C. te, De Merchant Adventurers in de Nederlanden. Een bijdrage tot de geschiedenis van den Engelschen handel met Nederland ('s-Gravenhage 1905).

Livre des Actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697. G. H.M. Posthumus Meyes en H. Bots ed. m.m.v. J. Roelevink. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie nr. 101 ('s-Gravenhage 2005).

Lockhart, P.D., Denmark in the Thirty Years' War, 1618-1648. King Christian IV and the decline of the Oldenburg state (Londen 1996).

Loon, G. van, Beschryving der Nederlandsche historipenningen ( 's-Gravenhage, 1723-1731; herdruk Amstelveen 1986)

Margry, P.J., E.C. van Heukelom, A.J.R.M. Linders, Van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer ('s-Gravenhage 1989).

Muller Fzn., S., Mare clausum. Bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engeland en Ne­derland in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1872).

Muller Fzn., S., Geschiedenis der Noordsche Compagnie (Utrecht 1874).

Murdock, G., Calvinism on the Frontier 1600-1660. International Calvinism and the reformed Church in Hungary and Transylvania (Oxford 2000).

Papers illustrating the history of the Scots brigade in the service of the United Ne­therlands I, 1572-1697. J. Ferguson ed. (Edinburgh 1899).

Parker, G., The army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659. The logistics of Spanish victory and defeat in the Low Countries Wars (Cambridge 1978).

Particuliere Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stel­lingwerff en S. Schot III, juli 1625-april 1628; IV, juli 1628-juli 1630. E.C.M. Huysman ed. m.m.v. A.A. Smit en drs. V.L. Vree. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nrs. 206 en 245 ('s-Gravenhage 1989 en 1999).

Poelhekke, J.J., Frederik Hendrik, Prins van Oranje. Een biografisch drieluik (Zutphen 1978).

Polak, M.S., Historiografie en economie van de "muntchaos": de muntproductie van de Republiek (1606-1795) (Amsterdam 1998).

Press, V., Kriege und Krisen: Deutschland 1600-1715 (München 1991).

Price, J.L., Holland and the Dutch Republic in the seventeenth century. The politics of particularism (Oxford 1994).

Raa, F.J.G. ten, en F. de Bas, Het Staatsche leger 1568-1795 IV, Van den dood van Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau, tot het sluiten van den vrede te Munster, (1625-1648). (Breda 1918).

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983).

Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610-1670 VII, 1 juli 1624-31 december 1625. J. Roelevink ed. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nrs. 223 ('s-Gravenhage 1994).
 
Ridder, C.J. den, 'Gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangenen waart. De loskoop van Hollandse zeelieden uit Barbarijse gevangenschap (1600-1746)', Tijd­schrift voor Zeegeschiedenis 5 (1986) 3-22.

Riemsdijk, Th. van, De griffie van Hare Hoog Mogenden ('s-Gravenhage 1885).

Roelevink, J., ' “t Welck doende etcetera”. Lobby bij de Staten-Generaal in de vroege ze­ventiende eeuw', Jaarboek 1990 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe ('s-Gravenhage 1990) 152-167.

Rowen, H.H., The Princes of Orange. The stadholders in the Dutch Republic (Cambridge 1988).

Schotel, G.D.J., Floris I en II van Pallant, graven van Culemborg (Arnhem 1846).

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage 1976).

Schutte, O., Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810 ('s-Gravenhage 1982).

Smit, J.G., 'De ambtenaren van de centrale overheidsorganen der Republiek in het begin van de zeventiende eeuw', Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) 378-390.

Stradling, R.A, 'The Spanish Dunkirkers, 1621-48: a record of plunder and destruction', Tijdschrift voor Geschiedenis 93 (1980) 541-558.

Thomassen, Th.H.P.M., 'De resoluties van de Staten-Generaal tabellarisch geïnventari­seerd', Nederlands Archievenblad 89 (1985) 78-89.

Thomassen, Th.H.P.M., 'De lotgevallen van een ambtelijke duizendpoot. De kamerbe­waarder van de Staten-Generaal in de tijd van de Republiek', Jaarboek 1988 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe ('s-Gravenhage 1988) 51-96.

Tongerloo, L. van, 'Beziehungen zwischen Hessen-Kassel und den Vereinigten Niederlanden während des Dreissigjährigen Krieges', Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 14 (1964) 199-270.

Veenendaal, A.J. jr. en J. Roelevink ed., Unlocking Government Archives of the Early Modern Period ('s-Gravenhage 1994).

Vermeulen, U., 'L'ambassade Persane de Musa Beg aux Provinces Unies (1625-1628)', Persica. Jaarboek van het Genootschap Nederland-Iran 7 (1975- 1978) 145-153.

Vreede, G.W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie I (Utrecht 1856).

Wätjen, H., Die Niederländer im Mittelmeergebiet zur Zeit ihrer höchsten Machtstellung (Berlijn 1909).

Weekhout, I., Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw ('s-Gravenhage 1998).

Winkel-Rauws, H., Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren,1625-1627 (Amsterdam 1947).

Wit, H.A.M. de, 'Formele positie en bevoegdheden van de thesaurier-generaal' in: J. Th. Smidt e.a. Van tresorier tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager (Hilversum 1996) 111-136.

Wolf, P. e.a. Der Winterkönig – Friedrich von der Pfalz. Bayern und Europa im Zeitalter des Dreissigjährigen Krieges (Augsburg 2003).

Zwitzer, H.L., 'Het quotenstelsel onder de Republiek der Verenigde Nederlanden alsmede enkele
beschouwingen over de generale petitie, de staat van oorlog en de repartitie', Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf  5 (1982) 5-58.

Zwitzer, H.L., “De militie van den staat.” Het leger van de Republiek der Verenigde Nederlan­den (Amsterdam 1991).