01/01/1626

01 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Admiraliteiten zullen 19 jan. worden ontboden voor overleg over zowel de zeebewaking in de komende zomer als de equipage van de schepen die aan de tweede Engelse vloot zullen worden toegevoegd.

2 De Franse ambassadeur zal opnieuw proberen in Frankrijk de betaling van de overgezonden wisselbrieven gedaan te krijgen. Koopman Pieter van Beeck te Amsterdam zal telkens betaling doen zodra het geld uit Frankrijk is overgemaakt.

3 Over het verzoek van de Rotterdamse magistraat om kopie van de in zijn aanwezigheid genomen informatie inzake de Admiraliteit te Rotterdam wordt nog geen besluit genomen.

4 De RvS zal informatie inwinnen over het bestaan en de eventuele interpretatie van een publicatie in Deventer inhoudende dat de burgerij niet aan soldaten van het garnizoen zou mogen borgen.

5 Kolonel Haetzfelt verzoekt per brief d.d. Hamburg 21 nov. 1625 een vergoeding voor het regiment en de compagnie colonelle die hij tegen hoge kosten heeft gelicht en die aan overste Merwe zijn gegeven. Ook zou overdracht van zijn in Meurs gelegen compagnie aan iemand anders te overwegen zijn.
De RvS wordt om advies gevraagd.

6 De gouden lampetten voor de hertog van Buckingham en de graaf van Holland zijn gisteren gewogen en zullen, voorzien van een brief van credentie, aan Joachimi worden gezonden, die de overhandiging zal doen. De Rotterdamse Admiraliteit zal per brief worden gevraagd kapitein Emmekens opdracht te geven zich gereed te maken voor de overtocht naar Engeland met de derwaarts te zenden bode. HHM zullen laten weten op welk tijdstip de bode aan boord moet gaan. Ondertussen zal de goudsmid de lampetten, voorzien van een zegel, naar het huis van de ontvanger-generaal brengen, ter bewaring aldaar.

7 Aan Z.Exc. zal meegedeeld worden wat de resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 3 dec. 1625 over de situatie aldaar. Voorts zullen de voorgaande resoluties worden opgezocht die betrekking hebben op het sturen van drieduizend man in dienst van de koning van Denemarken.

8 Joachimi schrijft d.d. Windsor 1/11 en Kingston 12/22 dec. 1625 over verschillende zaken die aan Z.Exc. zullen worden meegedeeld.

9 Brederode schrijft d.d. Bazel 12 okt. 1625.

10 Ontvangen een brief van Georg Friedrich d.d. 23 okt. 1625 waarin hij condoleert met de dood van Maurits en feliciteert met de verkiezing van Frederik Hendrik. Voorts stelt hij zijn diensten ter beschikking voor de gemene zaak.

11 HHM arresteren het concept van de biddagsbrief voor 28 januari.