03/01/1626

03 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Languerack schrijft d.d. Parijs 17 dec. 1625. Vereist geen resolutie.

2 Op een missive van Haultain valt geen beslissing.

3 Valckenborch zal met de gouden lampetten naar Engeland worden gezonden.

4 De Admiraliteitscolleges te Rotterdam , Amsterdam , in het Noorderkwartier en Middelburg zal worden gevraagd de maandelijkse huur van de onder Haultain uitgezonden schepen op te geven opdat verrekening kan plaatsvinden. HHM zullen Langerack en Sommelsdijck schrijven dat zij volharden in een lastgeving van D'Espesses voor de afdoening alhier en dat zij onderwijl een voorlopige geldzending dienen te bewerkstelligen.

5 Op verzoek van Richart Giffart zal de Rotterdamse Admiraliteit nog eens geschreven worden de zaak zo spoedig mogelijk af te wikkelen.

6 HHM besluiten conform het advies van de RvS d.d. 29 dec. 1625. De inwoners van Drimmelen wordt niet toegestaan hun vis zowel te Breda als te Geertruidenberg ter markt te brengen omdat hun visvangst meestal in de Biesbosch of daaromtrent plaatsvindt en deze verpacht kan worden aan vissers die niet aan het gebod van de gouverneur van Breda onderworpen zijn. De sparren mogen worden gehaald tegen Bosch' licent.

7 Over het verzoek van Gomes van Trier, bij akte zijn schoonzoon Gerbrandus Petri Konijn zijn ambt in zijn afwezigheid te laten bedienen, wordt nog geen beslissing genomen.

8 De RvS zal beschikken over het verzoek van de timmerman Gerrit Joris betaling te mogen ontvangen voor zijn in opdracht van Soelen en Schaffer verrichte dienst als luitenant der timmerlieden met twee knechten in Lünen.

9 Jonker Hendrick van Wijngarden wordt toegestaan zijn elders in veiligheid gebrachte meubelen licentvrij terug te brengen naar het Huis Ter Eem mits hij daarvan vooraf een specificatie overlegt. Zijn verzoek inzake de tien of twaalf zakken rogge is afgeslagen.

10 Naar aanleiding van de remonstrantie van Carl van Gelder worden de eerder tot deze zaak gecommitteerde heren hierbij gemachtigd met hem zijn eis inzake de verteringen van de Deense gezanten af te handelen, maar op rapport.

11 Op verzoek van Elias Trip en Gullelmo Bartelotti, kooplieden te Amsterdam, zal aan Genua geschreven worden teneinde betaling te verkrijgen voor hun schip dat gedurende een maand in dienst van die republiek was.

12 Guillielmo Sijlvius, klerk voor de Duitse depêches, krijgt voor enige buitengewone diensten een eenmalige beloning van 50 gld.

13 De nieuwjaarsgiften worden volgens de oude lijst uitgedeeld.

14 Naar aanleiding van zijn advies over het rekest van de kinderen van wijlen ritmeester Meganck, zullen HHM de RvS vragen onder welke voorwaarden andere officieren in de Palts zijn geweest en of zij allen hun volledige traktement hebben genoten.

15 De concepten van de aan Friesland te zenden brieven over de uitvoering van de resolutie inzake de consenten zijn goedgekeurd. Om de hand te houden aan de uitvoering van de resolutie zullen de concepten aan Z.Exc. worden meegedeeld en ook in kopie worden gezonden aan Ernst Casimir.

16 Over het Hamburgse verzoek om teruggave van het koper wordt de beslissing uitgesteld.

17 Wouter Hermansz. verzoekt betaling voor zijn reis op Engeland waarbij hij het wapen voor de koning naar Joachimi heeft gebracht en van laatstgenoemde brieven bestemd voor HHM heeft meegenomen.
Hem zal 60 gld. worden gegeven.

18 Er wordt bericht dat de kapiteins van de schepen in het Goereese Gat geen moeite doen om uit te varen.
Matelijff zal dit aan Z.Exc. meedelen.