21/01/1626

21 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Bourmania legt de eed af als raad van State en belooft zich te zullen gedragen als een vroom patriot.

2 HHM depĂȘcheren ordonnantie voor twee maanden traktement, per 6 jan. vervallen, voor Blanckeroort.

3 De Bie, Schagen en Beaumont zullen de remonstrantie van Johan van der Veeken onderzoeken en verslag uitbrengen. Hij verzoekt de ingezetenen van Luik toe te laten tot de handel met de ingezetenen van de contribuerende steden en ook de uitvoer van hun goederen en gewas naar nabijgelegen steden toe te staan.

4 HHM blijven bij hun resolutie van 14 jan. inzake het nader verzoek van die van Waalwijk hun levensbehoeften uit de Republiek te mogen halen.

5 De op Antwerpen reizende boden verzoeken toestemming voor een nieuwe reis en voor de komst van de drie Antwerpse boden hierheen, aangezien de vijand dit heeft toegestaan.
HHM vragen de RvS na te gaan of dit klopt en zo ja, te adviseren.

6 Agent Bilderbeeck heeft geschreven dat hem in veertien dagen geen brieven van lager gelegen plaatsen ter hand zijn gesteld omdat de vijand de correspondentie schijnt te willen belemmeren. Als tegenmaatregel zou de post van Antwerpen op Keulen gehinderd kunnen worden.
HHM vinden goed dat de RvS in overleg met Z.Exc. hierover beschikt.

7 Op diens verzoek zal Pithaen het antwoord van Haen ter hand gesteld worden om daarop binnen vier 1dagen te reageren.

8 Thomas Ruth, extraordinaris ingenieur, verzoekt een ordinaris traktement.
De RvS wordt advies gevraagd.

9 De dolerende participanten verzoeken om een afschrift van het antwoord van de Bewindhebbers van de VOC .
HHM stellen het verzoek in handen van de gecommitteerden in deze zaak.

10 De licentmeesters bij de grenzen schijnen de dorpen op het platteland hun levensbehoeften te doen toekomen, hoewel voor deze dorpen geen lijst is opgemaakt.
De Rotterdamse Admiraliteit dient HHM over de situatie te informeren na zijn fiscaal te hebben doen achterhalen welke licentmeesters dit betreft en met welke lijst zij werken. De Admiraliteit moet ondertussen de licentmeesters opdragen het plakkaat uit te voeren.

11 In een brief van 14 dec. 1625 verzoekt het stadsbestuur van Hamburg zijn burgers en schipper Hendrick Maneken het bij Texel vergane schip met ingeladen goederen te vergoeden.
De brief wordt aan de Bewindhebbers van de WIC te Amsterdam gegeven om HHM nader over de omstandigheden te berichten.

12 De RvS d.d. 17 jan. adviseert negatief over het verzoek van predikant en kerkenraad te Ginneken en Bavel d.d. 14 januari. De Raad raadt af op dit moment een formeel kerkgebouw te plaatsen en vindt het beter dat de supplianten zich met een huis of schuur te behelpen.
HHM nemen het advies over.

13 Halewijn c.s rapporteren dat alleen Govert Brasser hier is. Hij heeft toegezegd zijn broer Joost te schrijven over de voortzetting van de lening van 100.000 gld.

1 S.G. 3185 vermeldt een termijn van veertien dagen