22/01/1626

22 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Cornelis Oostermans schrijft d.d. 14 jan. in antwoord op de brief van HHM d.d. 10 jan. dat hij op advies van de Zeeuwse Admiraliteit levensbehoeften heeft doen toekomen aan het markizaat Bergen op Zoom, Roosendaal en Nispen, maar niet aan Sprundel, dat de controleur Hendrick Culenborch in Zeeland is geweest en daarom tijdens zijn afwezigheid de paspoorten niet heeft getekend en dat hij dient op commissie van die van Zeeland.
HHM zullen antwoorden dat hij door de Zeeuwse Admiraliteit niet gelast zal zijn zonder lijst te werken en dat hij dus geen levensbehoeften mag doorlaten tenzij hem een door HHM goedgekeurde lijst wordt getoond. De Zeeuwse Admiraliteit zal gevraagd worden in wiens opdracht Culenborch het controleurschap in Bergen op Zoom uitvoert en waarom hij geen commissie van HHM heeft ontvangen.

2 Conform het advies van de RvS d.d. 20 jan. mogen de pachters hun levensbehoeften op Bosch' licent en volgens een lijst uit de Republiek halen. HHM zullen dit, mochten zij daarom verzoeken, om speciale redenen ook toestaan aan die van Dongen en andere dorpen onder Breda. Voor hun in veiligheid gebracht koren geldt die toestemming echter niet.

3 Abraham Jennes dringt aan op teruggave van de hem door kapitein Canonick ontnomen 86 tonnen buskruit en meldt dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier hem een schikking heeft aangeboden en dat er niet in zijn nadeel gevonnist zou zijn.
HHM vragen dit College inlichtingen, zijn advies en een kopie van het vonnis.

4 Uit Antwerpen komen berichten dat personen uit Spanje daar het nieuws melden dat de WIC het fort en de stad Puerto Rico heeft veroverd.
Dit zal met de aanwezige Bewindhebbers van de WIC worden besproken. Zij zullen worden gemaand de zaak zo spoedig mogelijk te ondersteunen en met Z.Exc. over een of twee geschikte personen te spreken die als hoofden gebruikt zouden kunnen worden. Ook de Amsterdamse Kamer zal hiertoe schriftelijk worden gemaand.

5 De legerlasten blijven stijgen en vereisen nauwkeuriger toezicht. Essen, Schagen, Beaumont en Haersolte, aan te vullen met twee leden van de RvS en de thesaurier-generaal moeten een beraming te maken van de schepen die in het leger worden gebruikt opdat daarover in overleg met Z.Exc. naar behoren besloten kan worden.

6 Op rapport van Antwerpen en Oosterzee is besloten dat Copal voor zijn in rekening gebrachte ordinaris en extraordinaris onkosten in plaats van 811 gld. 18 st. toegekend zal worden 400 gld., te betalen uit de onvangen gelden van zijn vader. Om in het vervolg te voorkomen dat Copal tijd verzuimt met het indienen van declaraties voor (buiten)gewone onkosten en voorschotten, staan HHM tot nadere bepaling bij deze voorlopig toe dat zijn traktement wordt verhoogd van 400 tot 700 gld. per jaar. Uit dit bedrag moeten alle kosten, van welke aard dan ook, voldaan worden. Ook dient hij naarstig en tot tevredenheid van de Admiraliteiten de monsteringen te verrichten in Hellevoetsluis, het Goereese Gat, Vlissingen en elders in Zeeland - waartoe hem een akte zal worden verstrekt - en de monsterrollen aan de Admiraliteiten te zenden.