23/01/1626

23 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM keuren Coopals verzoek om uitbreiding van zijn instructie goed uitsluitend op het punt van de monstering van de binnen- en uitlopende schepen. De kapiteins van de oorlogsschepen mogen niet eerder dan na door Coopal ter plaatse te zijn gemonsterd, hun scheepsvolk aan land laten gaan of uitvaren. Houden zij zich hieraan niet, dan verbeuren zij twee maanden gage waarvan ¾ naar het land en ¼ naar de commissaris gaat.

2 Lambert Cuijper uit Kaldenkirchen in het Land van Gulik verzoekt toegang tot de Republiek met twee karren met goederen.
HHM vragen de RvS te adviseren.

3 Noortwijck, Beaumont en Schaffer hebben Massa gehoord en doen verslag. Massa oppert zijn compagnie gedurende dertig jaar exclusief het voorrecht te verlenen op de graanhandel met Moskovië.
De provincies hebben kopie genomen van hetgeen hij daarover op schrift heeft gesteld.

4 Halewijn voert aan dat Brasser nog gedurende een half jaar ¾ deel in de lening van 100.000 gld. wil voortzetten en dat hij probeert Schoonhoven het resterende kwart te laten continueren.
Er valt geen resolutie.

5 Sommelsdijck bericht d.d. Parijs 3 jan. van het misnoegen aldaar over het vertrek van kapitein Quast met zes schepen uit Plymouth. Een tweede schrijven van Sommelsdyck en Languerack d.d. 10 jan. verhaalt van de situatie rond La Rochelle.
Beide brieven zullen Z.Exc. ter hand gesteld worden.

6 Mibassen stuurt een declaratie van door hem gemaakte onkosten ten bedrage van 4.367 gld. voor zowel de berging van de stukken geschut van de schepen die vorig jaar gestrand zijn als het onderhoud van de geborgen matrozen. Hij heeft ter voldoening een wissel van 1.520 gld. tegen twee procent getrokken op Jacob Lambertsen uit Hoorn.
De aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten zullen de declaratie onderzoeken en verdelen over de Colleges die de kosten moeten dragen. De ontvanger-generaal zal de wisselbrief accepteren en moet het geld volgens de verdeling korten op de subsidies van de Admiraliteiten.