24/01/1626

24 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ter vergadering verzoeken enkele bewindhebbers van de WIC vanwege de aanhoudende berichten van de verovering van stad en kasteel van Puerto Rico door Boudewijn Hendricksz. om assistentie met zeshonderd soldaten, drie of vier oorlogsschepen voor hun transport, ook te voorzien van een goede ingenieur en officieren. Zij vragen HHM enige leden te committeren voor nader beraad.
Halewyn en Schagen zullen de zaak met Z.Exc. opnemen. Die heeft al kenbaar gemaakt dat de WIC zeker met volk en schepen geassisteerd zou moeten worden. HHM besluiten Z.Exc. te verzoeken kapitein Robol te ontbieden om hem in dienst te nemen en de toestand van zijn compagnie te vernemen. Men zou hem moeten vragen naar geschikte middelen om ongehuwde soldaten te werven in plaats van de wellicht niet bereidwillige gehuwden en ook naar manieren om zijn compagnie verder te versterken. Ook zullen HHM aan de Amsterdamse burgemeesters schrijven - en Z.Exc. verzoeken hetzelfde te doen - hun consent te verlenen en bovendien nog een van hun compagnie├źn beschikbaar te stellen, of, bij weigering een andere bekwame kapitein te bedenken. Halewijn en Schagen zullen met de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten bespreken welke schepen zij voor het vervoer van het volk beschikbaar hebben. Met Thomas Ruth zal gesproken worden over zijn aanstelling als ingenieur. De WIC zal de soldaten voorzien van levensbehoeften. Schepen en volk zullen niet uitlopen dan wel onmiddellijk terugkeren als wordt gemeld dat de verovering niet heeft plaatsgevonden. Nadat de soldaten zijn vervoerd, dienen de schepen terug te keren. Is het kasteel wel veroverd, dan komt de soldij van de soldaten gedurende een jaar voor rekening van het land. HHM zullen Joachimi van het voornemen tot bijstand op de hoogte stellen en hem opdragen te bevorderen dat de binnenlopende Engelse schepen naar de kust van Spanje worden gestuurd met het doel een eventueel Spaans secours voor Puerto Rico op te houden. Ook moet hij uitzoeken waar Van der Lecq zich met de schepen van HHM bevindt en daarvan terstond bericht doen.

2 Al enige tijd zijn de zaken ter zee aan verval onderhevig en heeft de Republiek veel van de oude luister op dat gebied verloren. Daarom zal over deze kwestie serieus beraadslaagd worden met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten. Gesproken zal worden over middelen tot herstel die de Admiraliteiten in staat stellen de macht van de vijand te weerstaan. Gecommitteerd worden Rantwyck, Schagen, Beaumont, Rode, Oosterzee, Haersolte en Schaffer.

3 De volmachten van Ameland verzoeken nieuwe stukken te mogen produceren op de inventaris. HHM staan dit toe mits zij een kopie geven aan de heer van Ameland die eveneens toestemming heeft om hetzelfde te doen.

4 De weduwe van predikant Andries Rademaker, Hendrixken Rademaker, presenteert HHM een boekje getiteld Christelijcke vertroostinge voor de bedruckte herten.
HHM aanvaarden het werkje niet, maar vereren haar uit andere overwegingen met 40 gld.

5 Kapitein ter vrije nering Cornelis Ridders uit Alkmaar verzoekt, met een schriftelijke aanbeveling van de Alkmaarse magistraat, zes van zijn in Duinkerke gevangengezette matrozen te mogen ruilen tegen twee Duinkerkers.
HHM wijzen het verzoek af en blijven bij de algehele uitwisseling van de gevangenen.

6 Het nader advies van de RvS d.d. 22 jan. over het rekest van de kinderen van Meganck luidt dat HHM beter dan de RvS op de hoogte zijn van de voorwaarden waarop officieren naar de Palts zijn gegaan. Gebleken is dat HHM kolonel Veer en ritmeester Starckenborch het volledige traktement hebben laten genieten.
Er wordt nog geen besluit genomen.

7 De Bie, Schagen en Beaumont doen verslag van hun onderzoek naar de remonstrantie van Johan van der Veecken van 21 januari.
HHM laten daarop te appointeren dat aangezien de vijand met zijn plakkaat de retorsie heeft veroorzaakt in het plakkaat van HHM nu geen verandering aangebracht kan worden, hoewel een ieder het recht behoudt excessen aan de RvS voor te leggen.

8 Het verzoek van de Clarissen te Boxtel om vis uit de Republiek te mogen halen is vanwege de consequentie afgewezen.

9 Namens Haga wordt verzocht hem niet alleen zijn traktement van 12.000 gld. over 1625 door Doublet te laten betalen, maar ook de 1.200 gld. voor assurantie en vracht.
Weigert de Amsterdamse Admiraliteit opnieuw de betaling, dan verlenen HHM ordonnantie op Doublet de 1.200 gld. uit te keren en in te houden op het subsidie aan dat College.
Haga laat ook meedelen dat van de 12.000 gld. voor de vernieuwing van de capitulaties met de Turkse keizer wel 6.000 gld. is betaald door Van der Haer, maar de andere helft, te voldoen door het Admiraliteitscollege te Dokkum , nog niet.
HHM zullen de naar Friesland te zenden gecommitteerden ook gelasten de betaling van dit bedrag met ernst te vorderen.