27/01/1626

27 - 01 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op verzoek van Guillelmus Silvius verlenen HHM ordonnantie over drie maanden van zijn traktement, verschenen 7 januari.

2 Marcus Janssen en Abraham Hendrixen verkrijgen verlenging met zes maanden van de termijn van een jaar zoals vastgelegd in het octrooi van 17 april 1625 om hun primo mobile in werking te stellen.

3 De gedelegeerde rechters in de kwesties van de Rotterdamse Admiraliteit zullen hun opdracht aanvaarden mits elk afzonderlijk commissie en autoriteit wordt verleend om deurwaarders en boden te gebruiken.
HHM gaan akkoord; ook griffier Rosa zal commissie gegeven worden.

4 Jan Pietersz. Falmer, bootsgezel op het oorlogsschip van kapitein Meus den Bour, verzoekt betaling van zijn maandgelden.
Hij moet zich wenden tot zijn Admiraliteitscollege.

5 Antwerpen doet verslag van de declaratie van de foerier van 's-Gravenhage inzake de verblijfskosten van volk van Buckingham.
Ordonnantie wordt gepasseerd van 475 gld. 12 st 10 p.

6 De koning van Bohemen laat een brief van Camerarius d.d. Hamburg 4/14 jan. meedelen waarin hij schrijft naar Lübeck te gaan om daar te bevorderen dat deze stad zich bij de onlangs gesloten alliantie voegt.
Aissema zal geschreven worden Camerarius te vergezellen en, als hij al vertrokken is, hem te volgen om hetzelfde doel alleen te bevorderen. Ook dient hij zich voor dezelfde zaak te begeven naar de andere steden op basis van de aan hem gerichte brief van 19 dec. 1625.

7 Het verzoek van Jacob Janssen om in en nabij zijn woonplaats Venray verlicente waren te mogen verkopen wordt afgewezen.

8 Gerhart van Hern, controleur van de licenten te Emmerik, klaagt over ritmeester Quade die twee door hem verlicente koeien heeft laten wegnemen en verkopen, daarbij dreigend met de executie van de ter verdere aanmaning gestelde borgen ten bedrage van 300 rijksdaalder. Hij verzoekt restitutie van het geld van de verkochte koeien en vrijstelling van de aanmaning op de borgen.
De RvS moet, na partijen gehoord te hebben, passend disponeren.

9 Petrus Pessius, predikant op Ameland, verzoekt om mandement van arrest tegen de volmachten van Ameland vanwege een hem aangedaan onrecht in de voor HHM opgestelde geschriften tegen de heer van Ameland.
HHM wijzen het verzoek af en verwijzen hem naar de gewone justitie.

10 Commies Marten van Juchen verzoekt HHM te disponeren inzake zijn bij de RvS ingeleverde, maar niet afgedane rekening en ook inzake het ontbreken van lonten in de steden in het Land van Mark.
Het rekest wordt voor een passende beschikking doorgestuurd naar de RvS.

11 De door Pieter van Blanckeroort ingeleverde declaratie van zijn verteringen en scheepsvrachten op de reis naar Hellevoetsluis en Goedereede om aldaar de oorlogsschepen te doen uitvaren beloopt 68 gld. 4 st.
Thesaurier-generaal De Bie zal de declaratie onderzoeken en daarna ordonnantie doen passeren.

12 Het verzoek van Meurskens om betaling van de regimenten Bouillon en Candale is ter dispositie gesteld van de RvS.

13 HHM besluiten de RvS te verzoeken en te manen zich goed te doen informeren over de toestand van de magazijnen in de grenssteden Coevorden, Bourtange, Bellingwolde, Bredevoort, Rees, Gennep, Grave en Ravenstein. De Raad moet ervoor zorgen dat de plaatsen worden voorzien van alle benodigde levensmiddelen en ammunitie.

14 Isabella Botler verzoekt haar jaarlijks het traktement van 100 gld. te doen toekomen op simpele attestatie de vita van Joachimi.
HHM zullen haar dit bedrag tot haar vertrek naar Engeland uitkeren.

15 Namens en voor kapitein Richard Giffart verzoekt Rogier Giffart nadere satisfactie inzake het door de Rotterdamse Admiraliteit gewezen vonnis ten gunste van Pieter Cors, voormalig kapitein op een oorlogsschip van hetzelfde College.
HHM laten op het rekest apostilleren dat het vonnis was gebaseerd op juridisch advies en dat Giffart de gebruikelijke weg tot revisie kan bewandelen. Joachimi krijgt een afschrift van rekest en apostille om te voorkomen dat in het nadeel van het land wordt gehandeld.

16 De retroacta zullen worden nagezien in verband met het verzoek van Theophile Thibautom betaling van zijn aanspraken op de buitgemaakte vijandelijke schepen die in Zeeland binnenkomen.

17 De RvS stelt in zijn advies van 17 jan. voor het slot van de rekening van de vader van ontvanger-generaal Doublet over 1618 over te dragen op de laatste gesloten rekening over het jaar 1621 van laatstgenoemde. Het sterfhuis en de borgen blijven evenwel verbonden tot de uiteindelijke voldoening. Ter vergroting van het inzicht zou, indien HHM akkoord gaan met de voor de ontvanger-generaal ontworpen instructie, daarin nog uit het advies van Schagen en thesaurier-generaal De Bie d.d. 27 dec. 1625 toegevoegd kunnen worden, dat HHM ten allen tijde kennis moeten kunnen nemen van de feitelijke gesteldheid van het kantoor van de ontvanger.
HHM stellen de besluitvorming over het slot van de rekening uit totdat ook het advies van de Generaliteitsrekenkamer er is. De ontvanger-generaal zal opnieuw worden gemaand zich uit te spreken over de voor hem ontworpen instructie.

18 De Bewindhebbers van de WIC verzoeken betaling van de eerste, tweede en derde termijn van het door de provincies beloofde secours.
HHM zullen de provincies in geschrifte ernstig vermanen hun quoten naar behoren op te brengen.

19 De Bewindhebbers van de WIC verzoeken ook matiging van het plakkaat tegen de soldaten uit Bahia de Todos os Santos, maar HHM stellen de besluitvorming uit tot de RvS een uitspraak heeft gedaan in de zaak van de gevangenen.

20 Ter vergadering compareren de gedeputeerden van de Admiraliteitscolleges.
HHM kondigen aan dat zij zijn ontboden om met enkele gecommitteerden te spreken over de kustbewaking in de zomer.

21 Dezelfde gedeputeerden voeren aan dat de Admiraliteiten niet beschikken over schepen noch geschut ten behoeve van de WIC . Na een bespreking van dit punt met Halewijn en Schagen is aangeraden de Compagnie te assisteren met geld, zodat zij zelf schepen kan bestellen of huren.
Halewijn en Schagen zullen dit met de betrokkenen bespreken.

22 Essen, Schagen, Beaumont en Haersolte rapporteren naar aanleiding van het besluit d.d. 22 jan. inzake de beraming van de in het leger gebruikte schepen. Zij hebben beraad gevoerd met raden van State Vijgh en Clant en thesaurier-generaal De Bije en na onderzoek van de instructie van de commies van deze schepen geconcludeerd dat die met een aantal punten, met name wat de ijking van de schepen betreft, moet worden uitgebreid. Ook moet een gekwalificeerd persoon benoemd worden tot commies-generaal over de schepen terwijl kapitein Ariaen als eerste commies kan aanblijven of zijn huidige traktement kan behouden.
De heren worden bedankt voor hun moeite en verzocht een instructie te ontwerpen voor degene die als commies-generaal aangesteld zou kunnen worden. De RvS zal worden verzocht zijn besogne over de door de heren van Holland aangedragen kwestie van het ijken der schepen af te ronden zodat het resultaat in de instructie opgenomen kan worden. Eventueel kunnen alle besognes die deze aangelegenheid betreffen worden overgedragen aan de gecommitteerden van HHM en de RvS. Die kunnen dan alle relevante punten in het ontwerp van de instructie betrekken zodat vervolgens naar behoren daarover besloten kan worden.