04/02/1626

04 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De WIC dringt in tweede instantie aan op assistentie met twee extra schepen voor het transport van het volk naar Puerto Rico.
HHM besluiten dat de WIC op kosten van het land voor dit doel in totaal vier schepen zal mogen huren en uitrusten, mits zij de kosten draagt voor de maandgelden van en levensmiddelen voor de matrozen. Als de tocht afgelast wordt moet de Compagnie de zaak met de verhuurders afmaken buiten kosten van het land.

2 Willem van Nassau verzoekt als kolonel van een Duits regiment het traktement van 400 gld. per maand van wijlen kolonel Lambert Charles te mogen genieten.
HHM laten het bij de eerder toegestane 300 gld.

3 Kapitein Jacob Aelbout, commandant van Sint Andries, verzoekt vanwege onder meer lange en trouwe dienst uit het traktement van wijlen Lambert Charles 150 gld. per maand te mogen genieten.
HHM gaan akkoord.

4 Willem Jansz. Blauw, boekverkoper te Amsterdam, verzoekt octrooi te mogen hebben op het boek Henrick de Groot, coninck van Vranckryck, door Pieter Cornelisz. Hoofft.1
Beaumont zal het boek visiteren.

5 De dienaars van Blanckeroort verzoeken een nieuwjaarsgift.
HHM wijzen dit af.

6 Diego Mendonça Furstado, voormalig gouverneur van Bahia de Todos os Santos, verzoekt gedurende zes tot acht weken ontslag uit zijn hechtenis om naar Brabant te reizen en aldaar de algemene uitwisseling van gevangenen te bevorderen. Dit zou onder cautie juratoir kunnen geschieden en ook zullen de Portugese gevangenen en jezuïeten voor zijn persoon instaan.
HHM vragen de aanwezige gedeputeerden van de WIC om advies.

7 In tweede instantie staan HHM de heer van Didem toe acht paarden uit deze landen te halen die gebruikt mogen worden voor de landbouw in zijn heerlijkheid, tegen betaling van 's lands rechten en onder garantie dat zij niet naar de vijand worden vervoerd.

8 De luitenant-admiraal van Holland Van der Lecq verschijnt ter vergadering en doet summier rapport van de verrichtingen van de gecombineerde Engels-Nederlandse vloot bij Cadiz. Ook overhandigt hij twee brieven van Joachimi, geschreven d.d. Londen 23 en 27 jan., die morgen zullen worden geresumeerd.

9 Rode dringt er namens de Staten van Utrecht op aan dat de gedeputeerden van Utrecht die op kosten van die provincie naar de Admiraliteiten worden gezonden de huishuur mogen genieten. De andere gecommitteerde raden in deze Colleges krijgen die door de Generaliteit betaald onder aftrek van de emolumenten die men tot nu toe boven het ordinaris traktement heeft ontvangen.
Nagezien zal worden welke traktementen de extraordinaris gedeputeerden in de diverse Colleges ontvangen.

10 Verscheidene officieren die gediend hebben in Bahia de Todos os Santos verzoeken hun betaling.
HHM zullen de RvS manen de zaak van de gevangenen af te sluiten.

11 HHM nemen nog geen beslissing over het verzoek van Jan Jacobs uit Vlijmen in het Land van Heusden driehonderd zakken hop naar de Republiek te mogen brengen.

1 Het betreft diens Henrik de Grote. Zyn leven en bedryf. Amsterdam, W.J. Blaeuw, 1626.