09/02/1626

09 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heren die met Z.Exc. de brief van Essen hebben besproken rapporteren dat het verstandiger is de korting enige tijd op te schorten.
HHM gaan daarin mee en vinden goed dat de RvS bevel geeft tot de surseance. Dit zal ook aan Essen worden geantwoord.
Z.Exc. laat ook meedelen dat in een brief van ritmeester Starckenborch melding wordt gemaakt van enige kwaadwilligheid onder de ruiters in Arnhem over de korting.
HHM zullen Z.Exc. verzoeken de ritmeester zowel te antwoorden dat hij hierover informatie moet inwinnen en opsturen als op te dragen de volle betaling te doen, aangezien HHM al voor diens schrijven tot een opschorting van de korting hadden besloten.

2 Aangevoerd wordt dat de Staten van Zeeland besloten zouden hebben de compagnieƫn ter repartitie van deze provincie te reduceren tot honderd koppen. Op verzoek van HHM compareren Z.Exc. en de RvS en, met hun advies, wordt besloten dat de commandanten van de plaatsen met Zeeuwse garnizoenen geschreven zal worden een dergelijke reductie niet toe te laten tot nader order van HHM. Tevens zullen de Staten van Zeeland door HHM worden bezonden, eventueel mede door Z.Exc., om uiteen te zetten dat een dergelijke resolutie in strijd is met de Unie, niet door afzonderlijke provincies genomen kan worden, schadelijk is voor de staat van het land en allerlei verwarring en nadelige gevolgen met zich meebrengt. Daarom zal de heren Staten van Zeeland worden verzocht op 16 feb. in vergadering te verschijnen teneinde de zaak te resumeren en te herstellen zonder ondertussen de reductie voort te zetten. Voor de bezending zijn Beveren en Schaffer gecommitteerd. Zij zullen vooruit reizen en mochten zij de situatie van dien aard achten dat de komst van Z.Exc. nodig is, dan zullen zij daarvan bericht doen. Ook zal Beaumont worden verzocht zich naar Zeeland te begeven om de heren Staten op hun dwaling te wijzen. Haultain, gouverneur van Sluis, zal ter vergadering worden ontboden onder dankzegging voor zijn waarschuwing en met de last de reductie in zijn gouvernement niet toe te staan zonder nader bevel van HHM. De RvS zal een instructie opstellen voor de gecommitteerde heren.

3 Famars schrijft d.d. Heusden 3 feb. met het verzoek te verbieden dat winkeliers hoeveelheden levensmiddelen halen uit de dorpen aangezien die uit 's- Hertogenbosch de waren met hun schuiten weten af te halen. Naar aanleiding van zijn vorige brief hebben HHM met advies van de RvS in de resolutie van 6 feb. orde op zaken gesteld.
Famars zal een afschrift worden gestuurd van hetgeen uit kracht van de resolutie is geschreven aan de Rotterdamse Admiraliteit met de aanmaning op de uitvoering ervan toe te zien.

4 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 8 feb. dat twee Turkse schepen zijn binnengelopen, waarvan het eerste zeven Franse slaven en een Maltees vervoerde. Die zijn, met toestemming van de Turkse officieren in vrijheid gesteld, maar hun is verzocht nog een dag of twee vrijwillig op het schip te blijven totdat de gehele bemanning nader is ondervraagd over hetgeen haar is overkomen.
HHM zullen antwoorden alle op de schepen aangetroffen Fransen hierheen te zenden zodat zij de Franse ambassadeur kunnen worden getoond.

5 D'Espaisses verschijnt ter vergadering en bedankt HHM voor de vrijlating van de Fransen op het Turkse schip. Ook overhandigt hij een brief van de koning d.d. 26 dec. 1625 met een aanbeveling voor het verzoek van de grootmeester van Malta om vrije uitvoer van twaalf galeimasten en sprieten, achthonderd musketten, achthonderd roers, achthonderd pieken en vijfendertigduizend kleine gegoten kogels.
Alles mag voor driekwart vrij worden uitgevoerd onder waarborg dat zuivering plaatsvindt door de grootmeester persoonlijk, binnen een geschikte termijn. HHM vertrouwen erop dat de schepen uit deze landen aldaar goed zullen worden onthaald.
Eveneens op aanbeveling van de Franse ambassadeur en onder dezelfde cautie staan HHM toe dat Arnout Rademaker en Jacques Poortmans voor de graaf van Granmond honderdvijftig corseletten voor het voetvolk en driehonderd musketten met forketten en bandeliers licentvrij mogen uitvoeren.