10/02/1626

10 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Haultain, ter vergadering ontboden, wordt bedankt voor zijn waarschuwing inzake de reductie en krijgt de opdracht deze in zijn gouvernement niet toe te staan zonder nader bevel van HHM.
Hij zal dit nakomen.

2 Het stadsbestuur van Dortmund verzoekt d.d. 4 feb. de commandant van Lünen te gelasten de gevangenen in Dortmund met de informaties hen betreffende over te nemen en te zorgen voor een exemplarische bestraffing.

3 Het rekest van de ingezetenen van Sint-Michielsgestel en Schijndel vallend onder de Meierij van 's-Hertogenbosch om hop op het platteland te mogen verkopen, wordt afgeslagen.

4 HHM lezen het advies van de RvS van 3 feb. over de voorwaarden waarop Schoonhoven en Brasser de geldlening van 100.000 gld. willen continueren.
HHM zullen deze zaak en hetgeen is gecontracteerd over het overmaken van het Venetiaanse secours nader doen onderzoeken door Halewijn, Bleiswijck, Matelieff, Beaumont, Rode, Oosterzee, Haersolte, Schaffer en ook de al eerder gecommitteerde heren.

5 Van der Lingen en Burmania uit de RvS vragen ter vergadering of HHM de plaatsen in het graafschap Mark voortaan willen laten voorzien van oorlogsammunitie op 's lands kosten.
De RvS zal met Z.Exc. overleggen en dan disponeren.

6 HHM wijzen het verzoek van rentmeester Mattenborch, om voor eigen behoefte levensmiddelen uit deze landen naar Breda te mogen brengen, af.

7 Ook afgewezen is het verzoek van de erfgenamen van Matthys van Clootwyck, bij leven rentmeester van Z.Exc. te Geertruidenberg, om vrij van licent bouwmaterialen te mogen vervoeren naar Oosterhout.

8 Ook afgewezen is het verzoek van Louis de Geer, pistoolsloten en karabijnen te mogen vervoeren van Sittard naar Grave, zoals hij dat deed voor het plakkaat van kracht werd.

9 HHM staan de stad Rees licentvrij twee samoreuzen met turf toe ten behoeve van het garnizoen in de schans, mits de gouverneur attesteert dat de brandstof daar is aangekomen.

10 Marten Hondijck, voormalig overste van het werkvolk in Bahia de Todos os Santos, verzoekt de Bewindhebbers van de WIC op te dragen het door hem in zijn functie voorgeschoten geld terug te betalen.
HHM vragen advies aan de Middelburgse Kamer .

11 Winant de Keiser schrijft d.d. Algiers 20 dec. 1625.
Het door hem meegezonden journaal zal worden onderzocht.

12 Het traktement van 12 gld. per 42 dagen van Thimothe Enos, appointé onder kapitein George Holis, wordt met een jaar verlengd in het geval hij nog in leven is en niet bevorderd.

13 Kapitein Willem Melcnap bericht d.d. 6 jan. over de toestand op de kust van Vlaanderen. Hij meldt dat er een geldzending uit Spanje naar Calais verwacht wordt.
De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten zullen hiervan in kennis worden gesteld

14 Twee afgevaardigden van de Rotterdamse Admiraliteit overhandigen ter vergadering de ingewonnen informatie over de twee daar binnengelopen Turkse schepen en verzoeken HHM een besluit te nemen.
Daartoe zal de informatie morgen worden onderzocht.

15 Het stadsbestuur van Hamburg schrijft d.d. 7 jan. dat de eigenaren van het koper bereid zijn de 100.000 gld. die de Amsterdamse Admiraliteit daarop heeft geleend gedurende een jaar voor te schieten tegen een behoorlijke obligatie opdat dit College in overeenstemming met de resolutie van 9 sept. 1625 het koper teruggeeft.
HHM zullen de Amsterdamse Admiraliteit schrijven dat dit College het aangeboden geld zal accepteren, daarmee het koper terugkoopt en aan de Hamburgers restitueert. Ook dient hun een behoorlijke schuldbrief gegeven te worden, echter wel met de clausule dat zij weliswaar jaarlijks de rente mogen opeisen, maar niet binnen twee of drie jaar het kapitaal.
De heren van Utrecht verklaren dat de gewestelijke afgevaardigden niet zijn gemachtigd de instructie van de Admiraliteitscolleges op enig punt te veranderen of teniet te doen en dus ook niet mogen ingrijpen in de daarin omschreven rechtspraak over de buit. De resolutie van 9 september 1625, die ook al niet eenstemmig is genomen, kan dan ook niet standhouden. Ook kunnen zij niet toestaan dat het land met een dergelijke schuldbrief wordt belast en willen zij hun bezwaren opgetekend zien.