18/02/1626

18 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Reael schrijft d.d. Amsterdam 17 feb. dat Brederode nog eens 1.000 rijksdaalder op hem heeft getrokken en vraagt of hij deze wissel moet accepteren. De heren van Holland is gevraagd de wisselbrief te betalen en het bedrag af te trekken van hun consenten.

2 Het traktement van 15 gld. per 42 dagen van de blinde soldaat Estienne Girault wordt op zijn verzoek met een jaar verlengd.

3 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 15 dec. 1625.
Er valt geen besluit.

4 Berck schrijft d.d. Venetië 30 jan. met de vraag of hij bij Venetië nog zal aandringen op deelname aan de in Engeland gesloten alliantie. Na hierover te zijn ingelicht adviseert Z.Exc. nog enige dagen te wachten op bericht van de ambassadeurs in Frankrijk over de toestand aldaar.

5 Naar aanleiding van het rapport van Schimmelpenninck en Oosterzee over Cornelis Oostermans uit Bergen op Zoom is deze licentmeester ter vergadering ontboden en berispt vanwege ambstmisbruik.
Hem is gelast voortaan precies naar de plakkaten en bepalingen van HHM te handelen.

6 Rentmeester Mattenborch verzoekt opnieuw enige wijnen en andere waren naar Breda te mogen uitvoeren.
HHM willen hierin niet treden en Rode zal Z.Exc. excuus geven.

7 De erfgenamen van Matthijs van Clootwijck mogen voor het herstel van hun door soldaten afgebroken huis van Geertruidenberg naar Oosterhout vierhonderd delen, zesduizend pannen, twintig hoed kalk, één hoed smeekolen, vierhonderdvijftig [voet] wagenschot van een kwart duim dik en driehonderddertig voet wagenschot van driekwart duim dik vervoeren tegen cautie en Bosch' licent.

8 Goswinus Meurskens verzoekt de betaling van zowel de nieuwe Franse ruiters als ook het regiment van de hertog van Candale, respectievelijk vier en tweeëneenhalve maand achterstallig.
De RvS mag disponeren.

9 Het verzoek van de weduwe van Raeph Dexter om een redelijk bedrag aan geld te mogen ontvangen is afgewezen.

10 Het verzoek van Jenneken Aerts Houweninge om haar mede van Dordrecht voor verkoop naar Prinsenland te mogen brengen, is afgewezen.

11 Grietje Jans verzoekt de soldij van haar man, die in Bahia de Todos os Santos is gesneuveld, te mogen ontvangen.
Het rekest wordt verwezen naar de WIC . Zij krijgt 50 st. reisgeld.

12 Johanna van Sipestein, weduwe van jonker Maurits de Harangieres, verzoekt het traktement van haar man van 600 gld. per jaar te stellen op naam van haar zoontje Charles de Harangieres.
De RvS wordt om advies gevraagd.

13 Sackville Crouw en Philippe Calandrini hebben de president een protest overhandigd inzake de geldlening op de Engelse juwelen.
Matelieff en Oosterzee zullen van de heren zien te vernemen op wiens last zij het protest doen.

14 Schimmelpenninck en Antwerpen doen verslag van hun bespreking met de Bewindhebbers van de WIC en kapitein Brederode over de door hem aangevoerde punten inzake de reis naar Puerto Rico.
De heren wordt verzocht op elk punt het antwoord op te stellen en het geheel voor advies naar de Heren Negentien te zenden.

15 Naar voren wordt gebracht dat vanuit Amsterdam een dermate grote hoeveelheid boter en kaas wordt verlicent op Emmerik [Emmerich] en Rees dat die onmogelijk daar geconsumeerd kan worden.
Aan de gouverneurs in die plaatsen en aan de commandant van 's- Gravenwaard zal worden geschreven erop toe te zien dat zij doorvoer naar neutrale of vijandelijke gebieden niet zullen laten passeren. Van die brief zal het Amsterdamse Admiraliteitscollege op de hoogte worden gesteld.