19/02/1626

19 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Cornelis van Lochorst verzoekt betaling van de 50.000 gld. die hij 7 juli 1625 op krediet van HHM heeft uitgekeerd aan de landgraaf van Hessen. Solliciteur Casenbroot, hierop gehoord, heeft verklaard voor de teruggave van de som of de betaling van rente geen opdracht te hebben.
Hij zal via een ernstig schrijven tot een bevredigende oplossing proberen te komen.

2 Op verzoek van de schippers die vorig jaar in dienst van de Franse koning de ruiters van Mansfeld hebben vervoerd, zullen HHM Sommelsdyck en Languerack schrijven zich in te spannen voor de betaling van dit transport.

3 Simeon de Bels, predikant te Amersfoort, verzoekt een tegemoetkoming voor zijn preekdiensten in de Franse garnizoenen.
HHM willen hierover niet beslissen vanwege de gevolgen.

4 Daniel, Roelant en Jan van Vickevoort verzoeken in tweede instantie eenvoudig alle gouden passementen bij de uitvoer te belasten als zijden passementen.
HHM vragen advies aan de Amsterdamse Admiraliteit .

5 Op verzoek van Pieter Pampes wordt hem gedurende zes jaar octrooi verleend op het zelfspelende orgel, positief en klavecimbel op voorwaarde dat die uitvinding nieuw is en hier te lande nog nooit is uitgevoerd.

6 De weduwe van Frank Ott verzoekt restitutie van het uitvoergeld voor goederen die vanwege het plakkaat van HHM te Gennep moesten blijven.
HHM laten appointeren dat zij haar verzoek moet richten aan de Admiraliteit ter zake.

7 Matelieff en Oosterzee rapporteren dat Sackeville Crouw en Philippe Calandrini hebben verklaard gisteren te hebben geprotesteerd op bevel van de koning en de hertog van Buckingham aangezien de verwachting was gewekt dat de geldlening op de juwelen zou slagen.

8 Huigens verzoekt namens de RvS HHM om aanwijzingen inzake Jacob Hendrixen Bolleman. Deze was door de Raad ontboden vanwege de rekening voor de buizen die hij op meer dagen had gesteld dan zij feitelijk hadden gediend. Aangezien hij niet verscheen werd de magistraat van Schiedam gevraagd hem onder bewaking naar 's- Gravenhage te brengen, maar dat gebeurde ook niet zodat de Raad zijn deurwaarder naar Schiedam stuurde teneinde Bolleman door de officier te laten aanhouden. Daartoe bleek men echter niet genegen en inmiddels houdt hij zich schuil.
HHM antwoorden de secretaris dat zij de RvS voor zijn inspanningen bedanken en verzoeken Bolleman te doen arresteren dan wel hem voor het gerecht doen dagen.

9 Ordonnantie wordt gedepĂȘcheerd op de declaratie door deurwaarder Jan van Harderssumingediend voor de door hem vanaf 13 december 1625 voorgeschoten 93 gld.

10 Op advies van de RvS wordt aan de inwoners van Raamsdonk toegestaan dat zij uit Geertruidenberg de volgende waren betrekken: wekelijks negen tonnen bier, honderd pond kaas, zestien viertel koren, een halve zak zout, een kinnetje zeep en per maand twintig stoop wijn voor de zieken. De goederen mogen worden gehaald tegen cautie en Bosch' licent. In overeenstemming met het besluit op het verzoek van de vijf Zuidhollandse dorpen d.d. 19 jan. mogen zij hun in veiligheid gebrachte koren echter niet terughalen.

11 De Turkse kapitein Mamme Rees verzoekt herroeping van het ten behoeve van de Franse ambassadeur gedane arrest inzake de tabak die van de Fransen als vijand van Turkije is afgenomen.
HHM zullen dit met de Rotterdamse Admiraliteit bespreken.

12 Ter vergadering brengen twee gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit naar voren dat de matrozen onder de kapiteins 't Aersgat en Juinbol pas willen uitvaren als zij betaald zijn. De eersten dreigen zelfs naar Duinkerke te varen indien betaling uitblijft. Ook melden zij dat het schip van Willebort gehuurd is en door geldgebrek niet kan worden afgedankt. Voorts zijn er twee schepen van de vloot van Haultain binnengelopen en wordt een derde verwacht. Voor al deze zaken verzoeken zij prompt subsidie. Ook willen zij weten of zij het volk van Climmer in Franse dienst moeten laten gaan en hoe zij de kwestie van de Franse tabak op het Turkse schip moeten aanpakken.
De gedeputeerden moeten de bovengenoemde punten ook voor besluitvorming voorleggen aan de heren Staten van Holland , die nu in vergadering zijn.