21/03/1626

21 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM nemen het advies van de gedelegeerde rechters d.d. 19 maart op het rekest van Catharina van de Graeff over en staan haar bij deze toe bij redemptie en tegen borgstelling van 30.000 gld. door haar vader Arent van der Graeff, burgemeester van Delft, de inventarisatie en inbeslagname van haar inboedel te caveren. Dit onverminderd al gedaan en voorgenomen beslag op het onroerend goed van het echtpaar Van der Mast en het verbod aan ontvanger Vroesen kapitaal en rente waarop Van der Mast aanspraak maakt, uit te betalen. Na borgstelling kan de aanwezigheid van boden in het huis van de suppliante worden opgeheven.

2 HHM nemen het advies van de RvS d.d. 19 maart op het schrijven van Arnolt Jost, graaf van Bentheim, over en zullen de uitvoer van goederen voor de hofhouding toestaan op een door de graaf in te dienen lijst en tegen licent. Over het paspoort voor zijn dienaren voor het reizen vanuit neutraal door vijandelijk gebied naar de steden alhier zal later worden beslist.

3 De Portugees George Fernandes Rachaon uit Amsterdam verzoekt een beloning voor aan de WIC bewezen diensten.
HHM verwijzen hem naar deze Compagnie.

4 De RvS moet adviseren over het verzoek van de magistraat van Rees de op paspoort d.d. 4 juli 1625 toegestane vijfentwintig last rogge te mogen uitvoeren nu de middelen daartoe beschikbaar zijn.

5 De vrouwen van commissaris Padborch en hofmeester Mortaigne verzoeken beide aangesteld te worden voor het huren en meubileren van een huis ten behoeve van buitenlandse ambassadeurs.
Het nemen van een besluit wordt uitgesteld.

6 Baudewyn de Man, ontvanger te Delft, c.s. verzoeken ondersteuning bij het terugkrijgen van hun voor Villafranca bestemde en te Plymouth vastgehouden schepen.
Joachimi zal geschreven worden de supplianten in hun pogingen te ondersteunen.

7 De heer van Hulhusen verzoekt zijn levensbenodigdheden uit Nijmegen te mogen halen.
De RvS wordt om advies gevraagd.

8 Magistraat en inwoners van de stad Coevorden verzoeken licentvrije invoer van de levensmiddelen en bouwmaterialen die zij uit het graafschap Bentheim en uit Twente halen.
De RvS wordt om advies gevraagd.

9 De Bie en Antwerpen doen verslag van de declaratie van de generaalmeesters van de Munt .
HHM verzoeken het advies op schrift in te leveren.

10 Jan Danckelman, voormalig burgemeester van Rheine en vertrokken om zich in Vollenhove te vestigen, verzoekt brieven aan de raden van Münster ter opheffing van het beslag dat vanwege zijn vertrek is gelegd op zijn goederen.
HHM staan dit door graaf Ernst Casimir ondersteunde verzoek toe.

11 Adrianus Metius, prof. math. te Franeker, krijgt voor zes jaar octrooi op het drukken van zijn Geometria Practica of Het gebruik van de proportionele passer en ook voor zijn Fortificatie en sterckenbouwinge. 1

12 De RvS stelt in zijn advies van 17 maart over het schrijven van de Admiraliteit te Middelburg inzake de aanvoer van Vlaams garen en linnen te Aardenburg dat deze goederen, ingevoerd vanuit vijandelijke steden, buit zijn. De Raad vermoedt echter dat de dorpen die het garen en linnen brengen niet anders weten dan dat dit is toegestaan.
HHM zullen de Admiraliteit terugschrijven dat om onderscheid te kunnen maken, de huislieden hun garen en linnen vergezeld moeten laten gaan van een certificaat dat dit zelf gesponnen en niet gekocht is.

13 Rolant van der Perre verzoekt per 5 april 1626 terugbetaling van de 50.000 gld. en de rente die hij op krediet van HHM en in het bijzonder van de provincie Holland heeft verstrekt voor Mansfeld.
De heren van Holland moeten Van der Perre bewegen tot een verlenging van de lening op dezelfde voet en, indien dat niet lukt, moeten zij proberen het geld door anderen te laten lenen.

14 Dirck Heuff en Gerard Thijns, kooplieden uit Dordrecht, doen een aan de heren van Holland aangeboden verzoek om terugbetaling van de per 12 april 1626 vervallen 7.000 gld. met de rente, als deel van de 50.000 gld. die op krediet van Holland aan de landgraaf van Hessen zijn verstrekt.
De heren van Holland moeten hen bewegen tot een verlenging van 7.000 gld. op dezelfde voet en, als dat niet lukt, moeten zij proberen het geld door anderen te laten lenen.

15 Er valt nog geen beslissing over het verzoek van Diego de Mendonssa, voormalig gouverneur van Brazilië, de uitwisseling van gevangenen te regelen.

16 De gezant van de landgraaf van Hessen Wolffen is, na te zijn onthaald door twee gedeputeerden, ter audiëntie gebracht. Na gedane complimenten dient hij zijn memorie in. 2 Hierin richt landgraaf Maurits zich via zijn gezant tot de Staten der Verenigde Nederlanden om naar voren te brengen dat het Philips, de zoon van de landgraaf, door de onbegaanbare wegen en versperde passen nog niet is gelukt zich met het oog op de cassatie naar zijn compagnie te begeven. Maurits verzoekt HHM zijn zoon te verontschuldigen. Daarnaast heeft hij vernomen dat de afgezanten van de koning van Denemarken en die van Engeland tegen 20 maart voor ratificatie van de bepalingen van het [in december 1625] gesloten traktaat hiernaartoe komen. Hij zou tot de alliantie willen toetreden ten behoeve van de gemeenschappelijk evangelische zaak en de Duitse vrijheid. De landgraaf wil zijn zoon, voorzien van instructie en volmacht, sturen om bij HHM een resolutie over te verlenen bijstand te bepleiten.
HHM beantwoorden de complimenten en verklaren dat de memorie van de gezant naar behoren zal worden behandeld.

17 De hertog van Aarschot en de baron van Noortcarme verzoeken Z.Exc. sauvegarde voor een verblijf in hun huizen op het platteland.
HHM keuren dit af omdat het ongebruikelijk en tegen de regels is militaire personen een dergelijke sauvegarde te geven.

18 In een aan de heren van Holland gerichte remonstrantie van de Rotterdamse Admiraliteit wordt om 300.000 gld. subsidie verzocht. De Hollandse gedeputeerden willen dat de RvS een petitie doet op eventuele onwillige provincies. De overigen achten het raadzamer elke provincie afzonderlijk te vermanen tot het opbrengen van de in voorgaande jaren verzochte subsidies. Daartoe zullen de defecten van de jaren 1623 en 1624 worden opgezocht.

19 De gecommitteerde heren die gisteren hebben gerapporteerd over de zaak van Friesland wordt verzocht hun advies over een verdere aanpak op schrift te stellen opdat daarover vervolgens in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS besloten kan worden.

1 Het betreft Metius' in 1626 bij U. Balck te Franeker verschenen Maet-constigh liniael, ofte proportionalen ry ende platten passer en diens Fortificatie ofte sterckten-bouwinghe, opgenomen in het eveneens in 1626 bij Balck te Franeker verschenen werk Praxis nova geometrica.
2 De in het Duits gestelde memorie is geïnsereerd in S.G. 3185.