23/03/1626

23 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op nominatie van de heren van Holland wordt commissie gedepĂȘcheerd voor Jan Nannings Crijtman, lid van de vroedschap van Enkhuizen, als gecommitteerde in de Admiraliteit van het Noorderkwartier . Vanwege zijn ouderdom krijgt hij dispensatie van het afleggen van de eed in 's- Gravenhage en machtigen HHM de Admiraliteit die af te nemen.

2 De koning van Denemarken schrijft d.d. Rotenburg 12 feb. met het verzoek aan luitenant-overste Robert van Giffen toe te staan driehonderd musketiers aan te werven voor het gestuurde regiment. Onder de belofte die te betalen, vraagt hij ook om levering van hun wapens.
Met Z.Exc. zal overlegd worden.

3 De ingezetenen van Muilkerk en Munsterkerk aan de Dussen wordt in overeenstemming met het advies van de RvS toegestaan hun levensbehoeften te halen in dezelfde verhouding als die van Eethen en Meeuwen.
Naar aanleiding van de resolutie van 21 maart heeft Bentheim de lijst met benodigde waren ingeleverd.
Tegen betaling van licent en op voorwaarde dat de goederen niet elders terechtkomen mag hij halen: een koffer met kledingstof, een korf met diverse specerijen, twaalf pijpen Franse wijn, zes banden stokvis, vier tonnen haring, een ton olijfolie, twaalf tonnen zeep, acht tonnen boter, tweeduizend pond kaas, vijftien tonnen zout, vier stuks rood laken, drie halve stukken gekleurd laken, drie dozijn bokkenvellen, koorden, stik- en naaizijde naar verhouding.

4 Opnieuw wordt over de fortificatie van Steenbergen beraadslaagd. Aangenomen wordt de zaak door Z.Exc. en de RvS te laten beslissen. Friesland en Groningen verklaren echter op dit punt niet te zijn gelast.

5 De Venetiaanse ambassadeur Contarini mag voor driekwart vrij een bepaalde kist uitvoeren.

6 De Bewindhebbers van de Noordse Compagnie verzoeken het komende seizoen hun schepen tegen het geweld van de vijand te verdedigen door drie van volk, geschut en munitie voorziene oorlogsschepen.
HHM besluiten dat de Compagnie met twee schepen geassisteerd zal worden.

7 Namens de gedelegeerde rechters dringt fiscaal Sille erop aan de geweldige van de RvS naar baljuw en burgemeesters van Middelburg te sturen met het verzoek Van der Heulen over te dragen om naar de Voorpoort gevoerd te worden.
HHM vinden dit goed en zullen de geweldige een brief meegeven waarin ook zal staan dat, als het vonnis in de zaak dat met zich meebrengt, naar behoren gelet zal worden op hetgeen de baljuw toekomt.

8 Het ontwerp van de brief aan de keurvorst van Brandenburg waartoe 10 maart is besloten is gelezen en zal door Vosbergen en Schaffer nader worden bestudeerd.

9 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 20 maart over het rekest van de pachters van het dennezout in het Zuiderkwartier en het Noorderkwartier d.d. 18 maart.
Zij moeten hun pacht voortzetten ondanks de geringere verkoop van het zout door het sluiten van de licenten. Tegen het aflopen van de pacht zal er naar behoren worden gelet op de door hen aangevoerde redenen.

10 Op het antwoord van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. 21 maart op de brief van HHM d.d. 18 maart aangaande de lorrendraaierij valt nog geen besluit.

11 De heren van Holland dringen aan op een beslissing inzake het plakkaat op de rijksdaalder. De andere provincies brengen volgende week hun resolutie in.

12 Noortwyck voert aan dat de in december gesloten alliantie met de koningen van Engeland en Denemarken geratificeerd moet worden en vraagt nu of de provincies in staat zijn een uitspraak te doen over hoe de bij het verbond beloofde 50.000 gld. verkregen kan worden.
Het nemen van een besluit wordt uitgesteld.