27/03/1626

27 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ool Janssen Roos mag vrij uitvoeren van Cromstrijen naar de door hem gehuurde woningen van griffier Aerssen in Prinsenland de in een akte van 23 maart voor de schepenen van Cromstrijen gespecificeerde beesten, meubelen en goederen.

2 Sackvil Crouw mag voor driekwart vrij naar Engeland uitvoeren een hier gemaakt wapen voor de hertog van Buckingham.

3 De commissie voor Stakenbroeck wordt goedgekeurd en hem voorgelezen. Hij legt de eed af in handen van president Noortwijck.

41 De Bewindhebbers van de VOC hebben op wens van HHM de brief van de Perzische sjah laten vertalen.
Deze wordt gelezen. Noortwyck en Vosbergen zullen de Perzische ambassadeur verzoeken de brief in hun aanwezigheid, zoals hij heeft aangeboden, te laten vertalen. Zijn defroyement zal nog tot dat moment continueren.

5 De Admiraliteit te Middelburg schrijft d.d. 23 maart de equipage voor de tweede Engelse vloot uitsluitend te kunnen uitvoeren als er een flinke subsidie komt. De commies van Doublet wordt gelast een staat te maken van hetgeen is betaald op de subsidies voor de Admiraliteiten over de jaren 1623, 1624 en 1625.

6 De RvS adviseert het verzoek van de magistraat van Rees d.d. 21 maart om op het paspoort van 4 juli 1625 12½ last rogge te mogen uitvoeren niet toe te staan zonder nadere informatie.
De Amsterdamse Admiraliteit wordt advies gevraagd.

7 De RvS moet adviseren over het verzoek van kapitein Mangelman om betaling van het hem nog toekomende twee derde in de door de RvS gemaakte afrekening van 1 mei 1625.

8 Gerrit van Vladerode, heer van Geffen verzoekt elke week levensmiddelen, waaronder twee malder zout en dertig pond stokvis, uit het nabijgelegen Grave te mogen halen ter distributie onder de plattelandsbewoners.
De RvS wordt advies gevraagd.

9 Uit naam van Hulhusen wordt de bij resolutie van gisteren gevraagde lijst ingeleverd.
De lijst gaat naar de RvS voor onderzoek en advies.

10 De heer van Hulhuisen verzoekt ongehinderd door de soldaten magere ossen uit Denemarken te mogen halen om die op de landen van Germerzeel in het Land van Kleef te doen weiden.
De RvS moet adviseren.

11 David de Pire, predikant te Babyloniënbroek in het Land van Heusden en Hill in het Land van Altena, verzoekt als voorheen zijn levensbenodigdheden uit Gorinchem of Heusden te mogen halen.
De RvS moet adviseren.

12 De brief voor de keurvorst van Brandenburg inzake de approbatie van de neutraliteit van Goch waartoe op 10 maart is besloten, is gelezen en goedgekeurd.

13 De Bewindhebbers van de WIC verzoeken met zeshonderd soldaten en met de huur van de eerder toegekende vier schepen voor Puerto Rico te worden ondersteund.
Er valt nog geen beslissing.
De RvS stelt in een nader advies dat Kessel, Maren en Alem weliswaar ressorteren onder de Meierij van 's-Hertogenbosch maar nabij en recht tegenover de forten van dit land gelegen zijn. Aangezien die ook dagelijks voorzieningen uit deze plaatsen betrekken zou Kessel, Maren en Alem toegestaan kunnen worden hun levensbenodigdheden op een lijst uit Sint Andries te halen.
Er valt nog geen beslissing.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 691.