02/04/1626

02 - 04 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Z.Exc. laat weten dat Ernst Casimir hem heeft bericht dat de vijand van Drenthe, Wedde en Westerwolde een declaratie eist van al hetgeen aan deze zijde maandelijks wordt betaald aan impost op hoornbeesten, bezaaide landen, bestiaal, aan hoofdgeld en dergelijke.
HHM volgen het advies van de RvS en zullen retorsie toepassen op die van Brabant en Vlaanderen indien de vijand de vordering niet intrekt.

2 HHM volgen het advies van de RvS d.d. 31 maart en staan de vissers uit Drimmelen niet toe hun kleine vis op de markt te Breda te brengen, zoals zij diezelfde dag hadden verzocht, vanwege mogelijke lorrendraaierij.

3 Naar aanleiding van de 1 april ontvangen tweede brief van Feith en Broersema brengt Huigens naar voren dat de RvS blijft bij zijn advies van gisteren op hun eerste brief.
HHM zullen conform dit advies terugschrijven.

4 De Gedeputeerde Staten van Groningen nomineren bij schrijven van 18 maart Hillebrant Gruis om de plaats in te nemen van Clant in de RvS .
HHM besluiten de commissie te depêcheren.

5 Urban Moltzer van Sonnenburgh, kwartiermeester van het regiment van graaf Willem van Nassau, vraagt HHM hem voor deze dienst een half jaar traktement en akte en commissie in forma te verlenen.
De RvS wordt om advies gevraagd.

61 HHM lezen de tweede vertaling van de brief van de Perzische sjah. Hasselt heeft verzocht het origineel te mogen hebben om de brief ook te laten vertalen.
Besloten wordt de brief aan de VOC te overhandigen voor een nieuwe vertaling.
Haga zal op de hoogte worden gesteld van het bezoek van de Perzische ambassadeur opdat de Grote Heer daarover geen ongunstige opinie vormt.

7 Het advies van de RvS d.d. 31 maart over de op 28 maart ontvangen missive van de Amsterdamse Admiraliteit luidt dat tegen het uitvoeren van paarden niet veel anders te doen valt dan de grenzen goed te doen bewaken.
HHM zullen de Admiraliteiten van Amsterdam en Rotterdam conform dit advies aanschrijven.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

8 De weduwen van scheepskapiteins Cornelis Pieterssen Madder, Pieter Willemsen Verhoeff en Claes Jacobs Coppendraijer verzoeken gedurende hun leven het traktement van 50 gld. per jaar, dat elk van hun in de slag bij Gibraltar gesneuvelde echtgenoten toekwam, te mogen ontvangen.
De Amsterdamse Admiraliteit zal geschreven worden de betaling van dit bedrag met drie jaar te verlengen, maar zonder dat dit verdere gevolgen mag hebben. De betaling zal de Admiraliteit in rekening worden gevalideerd.

9 De gisteren opgeschorte kwestie van de financiële steun voor de Rotterdamse Admiraliteit wordt opnieuw besproken.
HHM besluiten vanwege de bij deze en andere Admiraliteiten heersende nood dat de RvS binnen zes weken een extra petitie zal doen voor 300.000 of 400.000 gld. Aangezien de betaling door de provincies niet kan worden afgewacht, wordt de heren van Holland bij deze verzocht op de consenten voor deze petitie 230.000 gld. te lenen voor de duur van zes maanden. Met dit bedrag zal de Rotterdamse Admiraliteit onmiddellijk worden gesubsidieerd. Mits de nood van de Zeeuwse Admiraliteit eveneens wordt overwogen, verklaart Zeeland, net als de overige provincies, ook akkoord te gaan op behagen van de principalen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 691.