03/04/1626

03 - 04 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Naar aanleiding van het rekest van de WIC d.d. 27 maart beslissen HHM de Compagnie eerst de kosten te laten opgeven van zowel de gevraagde zeshonderd man als de vrachten voor de vier gehuurde schepen.

2 Aangevoerd wordt dat Louis de Geer niet bereid is de 400.000 gld. voor Mansfeld te continueren.
De heren van Holland wordt bij deze verzocht elders een lening voor deze som te verkrijgen.

3 Uit medelijden krijgt Maritgen Jacobs, de echtgenote van Lubbert Cornelissen, soldaat in de compagnie van Pieter Everts de Vries, 10 gld.

4 Op het stuk van de Munt zal morgen besloten worden.

5 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 9 maart dat zij op ratificatie door HHM aan Ossenisse toestemming heeft verleend tegen licent graan te brengen naar Antwerpen via de Honte [Westerschelde]. HHM lezen ook de bezwaren die de ingelanden van Ossenisse, Hontenisse en Namen in Hulsterambacht hebben geuit in een rekest.
Beide stukken gaan naar de RvS voor advies.

6 HHM lezen het reglement voor de soldaten dat is opgesteld door de gedeputeerden van de dorpen die ressorteren onder Antwerpen en Mechelen en die onder contributie staan.
Het stuk gaat naar de RvS voor advies.

7 In een brief van de Admiraliteit te Amsterdam wordt gemeld dat op de Elbe verschillende schepen klaar liggen om met munitie en gereedschap naar Spanje te varen.
Z.Exc. zal op de hoogte worden gesteld.

8 In een door de heer van Rumen overhandigde memorie wordt geklaagd over het optreden van kapitein Moulert. Verzocht wordt de aangerichte schade te herstellen en dergelijke personen niet in het keurvorstelijk gebied aan te stellen. In een andere memorie wordt verzocht de executie van de contributies in samenwerking met de keurvorstelijke raden te vervolgen. Genoemde raden vragen ook in een schrijven van 4 maart over de neutraliteit van Goch geïnformeerd te worden.
Noortwyck, Boetzeler en thesaurier De Bie zijn gecommitteerd tot het onderzoeken van deze stukken om daarover te rapporteren en te adviseren.

9 Gerardt Smith die de zaken van Paul de Willem behartigt, verzoekt HHM te gelasten de in de alliantie aan de Christiaan IV beloofde 50.000 gld., conform het schrijven van de koning te betalen aan De Willem. Deze heeft al een wissel van 25.000 rijksdaalder overgemaakt.
HHM menen Z.M. de betaling te Amsterdam in plaats van een levering te Hamburg niet te kunnen weigeren, en ook dat dit voordeliger is voor het land. Aangezien de alliantie nog niet is geratificeerd is het echter nog te vroeg voor een beslissing over het verzoek.

10 Op verzoek van Louijs Coitintio, zoon van graaf Rodondo, Joanne Mendes de Vas Conselos en Don Francisco de Esse, die door de WIC in Amsterdam gevangen worden gehouden zal de Kamer aldaar worden geschreven de heren beleefd te behandelen en eventueel een comfortabeler verblijf te geven.