06/04/1626

06 - 04 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Vanwege het overlijden van zijn vader en de 11 juni 1614 verworven akte expectatief voor diens opvolging, verlenen HHM commissie voor het controleurschap van de konvooien en licenten te Dordrecht ten behoeve van Henrick Claessen uit Hoorn. Hij heeft de eed afgelegd.

2 Gruis heeft de eed afgelegd als raad van State.

3 Robrecht Gijsbertsen uit Zevenbergen mag voor driekwart vrij zijn in Barendrecht ondergebrachte drie paarden en ook wat minder belangrijke roerende goederen weer naar Zevenbergen brengen.

4 Henrick van Meiburch, zoon van kapitein Henrick van Meiburch, vraagt om een traktement totdat hij voor leger of vloot in dienst genomen kan worden.
Geappointeerd zal worden dat hij als aanbevolen genoteerd staat en dat hij, als er iets vrijkomt, daarvoor in aanmerking komt.

5 Op verzoek van de gedeputeerden van de laatste, in Dordrecht gehouden Nationale Synode zal de magistraat van Veere geschreven worden Gersonius Bucerus, predikant aldaar, enige tijd vrij te stellen opdat hij zich met de Bijbelvertaling kan bezighouden.

6 De Admiraliteit in het Noorderkwartier stuurt met haar brief d.d. Hoorn 3 april een schrijven mee van de gouverneur van Duinkerke waarin wordt toegestemd in een wisseling van kapitein tegen kapitein, schipper tegen schipper etcetera.
De heren van Holland willen hierover nog geen besluit nemen.

7 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 18 maart met het verzoek ook de koning van Engeland te mogen dienen. Tevens vraagt hij om twee schepen voor het transport van de Franse rekruten en waarschuwt hij dat er te Duinkerke diverse schepen met goederen worden geladen die onder konvooi naar Spanje en terug zullen varen.
HHM houden het eerste punt in beraad en besluiten inzake de tweede kwestie dat Mibassen bij aankomst van rekruten te Calais, Marinus Hollaer op de hoogte moet stellen. Deze zorgt voor het ophalen van de rekruten en hun transport naar de schepen die voor Oostende liggen om naar Vlissingen en terug te varen. De Admiraliteiten en Hollaer zal worden geschreven het konvooi naar Spanje in de gaten te houden.

8 Het verzoek van hertog Alexander van Holstein en het stadsbestuur van Bremen hun vrijwijnen via dit land te mogen doorvoeren wordt, conform het besluit in andere gevallen, afgewezen.

9 Stadhouder en raden in Kleef klagen in hun brief d.d. Emmerik [Emmerich] 19 maart over soldaten van Schenkenschans ['s-Gravenwaard] die ingezetenen van het ambt Lijmers met paard en wagen hebben weggevoerd en gerantsoeneerd voor 100 rijksdaalder omdat zij wat goederen uit Holland voor eigen verbruik bij zich hadden. Zij verzoeken dit recht te zetten en ook te regelen dat hun onderdanen in Kleef hun levensbehoeften vrij mogen halen.
De RvS wordt om advies gevraagd.

10 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft in haar advies op de verzoeken van Rees d.d. 21 en 27 maart aangaande de vrije uitvoer van rogge, geen notie te hebben van de reden waarom Rees een dergelijke uitvoer vorig jaar is toegestaan en stelt de kwestie daarom ter beschikking van HHM.
Besloten wordt het advies en bericht van de gouverneur van Rees te vernemen.

11 Ter vergadering verzoeken drost en burgemeesters van Bergen op Zoom in de betaling van de nieuwe, in hun stad gelegerde, Engelse compagnie├źn te voorzien waarvoor Calandrini verklaart geen middelen te hebben.
Besloten wordt deze zaak morgen met Z.Exc. en de RvS te bespreken.