09/04/1626

09 - 04 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS adviseert d.d. 8 april de schepen met duivenmest, bestemd voor Roosendaal en te Steenbergen aangehouden, te laten passeren na visitatie door een commies en verandering van ligplaats, om zo bedrog te voorkomen.
HHM besluiten conform het advies.

2 Marten Hondijck, luitenant van kapitein Borsele, verzoekt de Bewindhebbers van de WIC op te dragen zijn werk aan de fortificaties van San Salvador te betalen.
Hondijck dient zich tot de Compagnie te wenden voor zijn betaling.

3 David Merede, soldaat in de compagnie van kolonel Morgan, verzoekt betaling van 60 gld. die de uit San Salvador teruggekeerde soldaat Thijs Willemsen uit de compagnie van kolonel Willem Schouten hem vanwege verblijfskosten schuldig is.
HHM verwijzen Merede naar de WIC .

4 De dorpen Brakel, Aalst en Zuilichem hebben een lijst van levensbehoeften ingeleverd die zij uit Gorinchem willen halen.
HHM staan toe dat de waren uit die plaats worden gehaald, maar de lijst moet door de RvS worden onderzocht en van advies voorzien.

5 Alexander Wevert, drost en gouverneur van Meurs, verzoekt onder opgave van redenen, levensbehoeften voor het magazijn van de stad Meurs te mogen halen uit dit land.
De RvS wordt om advies gevraagd.

6 Jean Gaultier wordt gedurende vijftien jaar octrooi verleend voor zijn uitvinding van een molen mits nieuw en binnen een jaar in bedrijf gesteld.

7 Het verzoek van Joost Willemsen tweehonderdduizend pond salpeter en buskruit te mogen uitvoeren naar Frankrijk, Venetië, Livorno en andere neutrale landen is afgewezen.

8 Guillelmo Bartelotti, koopman te Amsterdam, verzoekt kruit te mogen uitvoeren ten behoeve van de hertog van Savoye en andere neutrale vorsten in Italië.
HHM stellen een beslissing uit tot hierover meer bekend is.

9 Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe verzoeken hun zaaikoren licentvrij te mogen uitvoeren.
Dit wordt de RvS voor advies ter hand gesteld.

10 Het concept van de op 28 maart aan Piet Pietersen Hein gegeven commissie als admiraal en kapitein-generaal van de vloot van de WIC is gelezen en goedgekeurd.

11 In navolging van de resolutie van 3 april heeft de WIC inzake de gevraagde zeshonderd man en de huur van vier schepen de kostenberaming voor een jaar ingeleverd. Tegelijkertijd verzoekt de WIC de oorlogsschepen te gelasten huiswaarts varende schepen van de Compagnie bij een ontmoeting op zee in salvo te konvooieren.
Er wordt nog geen beslissing genomen.

12 Het rekest van Huijbrecht Aerts, verver te Tilburg, meekrap en andere verfstoffen die hij voor zijn bedrijf nodig heeft naar Tilburg te mogen brengen, gaat voor advies naar de RvS.

13 Het verzoek van Anna Pots, weduwe van kapitein Breder, om bijgestaan te worden met 25 à 30 gld. is afgewezen.

14 Het concept van de gisteren verordonneerde brief aan de magistraat van Nijmegen is gelezen en goedgekeurd. Ook de akte van non-prejuditie voor de stad betreffende de citatie van de erfgenamen van Gerart van de Voort en het arrest op zijn nagelaten goederen zijn goedgekeurd.

15 De RvS heeft advies uitgebracht over de 27 maart namens de heer van Hulhuisen ingediende lijst. Gedurende een jaar mag hij uit Nijmegen halen: zes okshoofden Franse wijn, driehonderd pond stokvis, drie tonnen haring, vierhonderd pond Hollandse kaas, vierhonderd pond kanterkaas, twee tonnen gezouten kabeljauw, voor 300 gld. aan specerijen. Daarnaast mag zoveel fluweel, kaffazijde, satijn, armozijn en laken worden gehaald als voor hem en zijn huisgezin nodig blijkt te zijn.

16 Daniel Tresel verzoekt te worden ontslagen van de boete van 2.000 gld. die hem zeven jaar geleden door gedelegeerde rechters is opgelegd vanwege non-comparitie.
Er wordt nog geen beslissing genomen.

17 Het op 6 april opgestelde advies van de RvS over het verzoek van 2 april van Urban Moltzer van Sonnenberch luidt dat bij inzet van het regiment van graaf Willem van Nassau ook het dienstverband van de suppliant mag worden voortgezet.
HHM besluiten conform dit advies.

18 De zaak van de uitwisseling van gevangenen is opnieuw in bespreking gebracht. Z.Exc. wordt bij deze verzocht aan Spinola te schrijven dat hij wordt lastiggevallen door de voormalige gouverneur van Brazilië, de paters en andere gevangenen uit Duinkerke die bij een ruil vrijgelaten willen worden en dat hij daarom Spinola verzoekt te antwoorden of de Infanta neigt tot een algehele ruil van beiderzijds gevangenen en zo ja, of zij dan personen wil afvaardigen naar Sint Donaas bij Sluis om daarover te onderhandelen. HHM zullen in dat geval ook een afvaardiging sturen.

19 Kapitein Van der Elst alias Blaubeen verzoekt voortzetting van zijn 100 gld. per maand.
Met Z.Exc zal worden overlegd of Blaubeen het land geheime diensten kan bewijzen.

201 Gemeld wordt dat de Perzische ambassadeur om audiëntie verzoekt in aanwezigheid van Z.Exc. en in een kleine samenstelling van HHM.
De audiëntie zal hem worden gegeven.

21 Reael en Schilder compareren en overhandigen de nieuwe vertaling van de brief van de [Perzische] koning die de bewindhebbers hebben laten maken.
Er valt geen nader besluit.
Reael en Schilder dringen eveneens aan op een besluit inzake het defroyement van de ambassadeur en de bejegening van Hasselt. Zij willen ook dat HHM van de ambassadeur zien te weten te komen in welke kwaliteit hij Hasselt kent.
HHM blijven bij de resolutie van gisteren en vinden het onjuist iets dergelijks bij de ambassadeur na te vragen.

22 Jan van den Brouck, voormalig konvooimeester te Nijmegen, Berck, de huidige konvooimeester en Elias Schoock, konvooimeester te Zaltbommel, zal geschreven worden niet te verzuimen eerdaags te verschijnen voor de gecommitteerden van HHM met hun ontvangstrekeningen over 1624 en 1625 als ook declaraties en betalingen ter zake van transportgelden gedaan over deze jaren en 1623. Indien zij verder in gebreke blijven riskeren zij dat er andere maatregelen worden genomen.

23 Secretaris Huigens heeft meegedeeld dat volgens ontvanger Renssen nu het beste moment is om de executie van Gulik [Jülich] aan te vatten.
De RvS zal hierover met Z.Exc. spreken en advies uitbrengen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 692.