06/05/1626

06 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 4 mei naar aanleiding van de brief van de magistraat van Zaltbommel over de dijkaanleg bij het tegenover die stad gelegen Waardenburg. De RvS raadt aan enkele expresse gedeputeerden naar de bewuste plek te sturen om vast te stellen of de aanleg aldaar schadelijk is of niet. Ondertussen zouden de dijkgraaf en heemraden op de hoogte gesteld moeten worden, opdat zij tot de komst van de gedeputeerden de zaak opschorten.
HHM nemen het advies over en de RvS zal dat ten uitvoer brengen door Huigens en Witsen, die momenteel de fortificatiewerken controleren, af te vaardigen.

2 In navolging van de resolutie van gisteren compareren twee gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit . Met hen wordt gesproken over de tien door de Grote Visserij verzochte schepen. Zij hebben verklaard acht schepen in zee te kunnen brengen mits ondersteund met 30.000 gld.
HHM besluiten dat de Grote Visserij met acht schepen zal worden ondersteund op voorwaarde dat dit College er naar tevredenheid van de Rotterdamse Admiraliteit zelf vier goede schepen bijvoegt. De Admiraliteit zal hiertoe een extraordinaris subsidie van 30.000 gld. ontvangen uit het geld dat de RvS op grond van de resolutie van 2 april door een nieuwe petitie zal vragen. De heren van Holland is gevraagd de 30.000 te verschaffen op grond van de resolutie van 2 april.
De RvS zal een petitie doen voor 450.000 gld. waarbij Zeeland als voorwaarde heeft gesteld dat niet voorbijgegaan mag worden aan de nood van de Zeeuwse Admiraliteit en dat zij zal worden gesubsidieerd uit de te dragen consenten op deze petitie.

3 Op de door burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen verstrekte certificaten wordt aan Claes Adriaenssen en Jan Laureyssen van Bavel de uitvoer van respectievelijk drie en twee paarden naar Zevenbergen toegestaan, tegen Bosch' licent en onder borgstelling dat zij daar blijven.

4 HHM gaan vanwege de consequentie niet in op het verzoek om een jaarlijks traktement van Maria Exalto, weduwe van Cornelis Tack, vaandrig van kapitein Aelbout.

5 Mibassen schrijft d.d. Calais 1 mei over verschillende zaken die aan Z.Exc. zullen worden meegedeeld.

6 Inzake de betaling van het nieuwe regiment Candale) wordt besloten de RvS te machtigen Goswinus Meursken ertoe te brengen het voorschot op de soldij met een maand uit te breiden. Indien hij weigert en het bedrag zo rond de 15.000 gld. ligt, moet de RvS Doublet dit laten opbrengen.

7 Pieter Reael, ontvanger te Amsterdam, verzoekt op zijn declaratie eenderde procent provisie over het door hem op wisselbrieven van de ambassadeurs van HHM verstrekte geld.
De Generaliteitsrekenkamer moet adviseren.

8 Op verzoek van dr. Opten Noorth zal de zaak van de uitdieping van de IJssel geresumeerd worden. Feith, Antwerpen, Vosbergen, Hertevelt, Haersolte, Schaffer, Sloot en thesaurier-generaal De Bie zijn daartoe gecommitteerd.

9 HHM besluiten conform het advies van de RvS de kinderen van overste Merwe het traktement van de maand waarin hij is gestorven toe te kennen.

10 Het stadsbestuur van Dordrecht doet in een brief d.d. Dordrecht 2 mei de aanbeveling Jan Guillaume toe te staan uit het Land van Luik een vrachtschip met Schotse kolen en een schip met smeekolen en met vierduizend pond ijzer hiernaartoe te brengen.
De brief gaat voor advies naar de RvS die moet onderzoeken of het nuttig is om goederen uit neutrale streken via de rivieren stroomafwaarts in te voeren.

11 Op advies van de RvS krijgen Bernhart van Aldenbrugh, ambtman te Grevenbroich en Gladbach, en Van Hompesch, heer van Bolhem en Tetz, paspoort om met hun dienaren, paarden, koetsen en bagage uit neutrale gebieden door vijandelijke plaatsen naar dit land en terug te reizen ter afhandeling van hun zaken.

12 De RvS adviseert d.d. 5 mei naar aanleiding van de op 4 mei overhandigde brief van de koning van Groot-Brittannië en de memorie van Carleton de koning te verzoeken de vier nieuwe regimenten hier te handhaven en te financieren.
HHM vinden het beter de zaak wat uit te stellen en op zijn beloop te laten.

13 Aangezien hier geruchten worden verspreid over bestandsbesprekingen terwijl er niet anders dan over een uitwisseling van gevangenen te water wordt gesproken, zal de griffier dit melden aan resident Aissema teneinde duistere rapporten te voorkomen.

14 Het stadsbestuur van Heusden verzoekt toestemming voor de dorpen Sprang en Besoijen om waren uit Heusden te halen.
HHM zullen hierover beslissen zodra deze dorpen hun rekest zelf hebben ingediend.

15 Op grond van de op 22 april overhandigde, te Bonn geschreven credentiebrief van de keurvorst van Keulen d.d. Bonn 22 april, verzoekt Wilhelm van Horion tho Heel, drost van het graafschap Horn namens de keurvorst maatregelen te treffen opdat de ingezetenen van Horn en Heel niet langer door de garnizoenen van HHM worden lastiggevallen. Zij willen vrijelijk hun levensbehoeften kunnen halen uit de nabijgelegen neutrale en onder contributie staande steden.
De remonstrantie gaat voor een beslissing naar de RvS.

16 Op verzoek van de erfgenamen van Pieter Isax, bij leven commissaris in de Sont, zal (bij absentie van de koning) aan de prins van Denemarken worden geschreven hen te behandelen als ingezetenen van de Republiek. Inzake hun goederen zou de magistraat van Elseneur [Helsingør ] de erfgenamen dan ook niet moeten onderwerpen aan de wetten van Denemarken noch daarvan de tiende penning moeten innemen.

17 Naar aanleiding van het verzoek van Jan Hermanssen en Pieter Janssen zullen De Bye, Schagen en Hertevelt beide heren horen over hetgeen zij ten dienste van het land te melden hebben.

18 Conform de resolutie van 27 april heeft Dirck Janssen Lagerlant schriftelijk verklaard dat Laurens Marchalck continu in zijn huis verblijf heeft gehouden en dat de kosten daarvan door hem zijn begroot op 500 gld. voor de periode van 16 april 1625 tot 16 april 1626.
Schagen en thesaurier-generaal De Bye zullen de kosten reduceren.

19 Conform de resolutie van 27 april heeft de Admiraliteit te Rotterdam de informatie opgestuurd over de door kapitein Blom bij Duinkerke veroverde buit.
Hindelopen en Vosbergen zullen de informatie bestuderen en daarover rapporteren.

20 Bewindhebber Laurens Reael en advocaat Willem Boreel delen diverse berichten mee die de VOC van een uit Suratte in Engeland aangekomen schip heeft ontvangen. Zo zijn de Engelsen na een vergeefse reis naar de Straat Soenda weer teruggekeerd naar Batavia [Jakarta] alwaar zij gouverneur Carpentier hebben vereerd met een gouden keten. Ook is L'Eremite in de Molukken gearriveerd met twaalf schepen en zijn de Portugezen slaags geraakt met de Engelsen op de kust van Suratte. De schepen van de Compagnie hebben zich gevoegd bij die van de Engelsen om de Portugezen na te jagen. De VOC verwacht bovendien de komst van drie schepen.
HHM bedanken voor de mededelingen.