07/05/1626

07 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

11 HHM hebben een afschrift gelezen van een brief d.d. Culemborg 29 april, geschreven door Jean de Carpentier aan Polijander, professor in de theologie aan de universiteit van Leiden. Hij schrijft dat op 26 april de heer van Elderen is aangekomen in Culemborg, voorzien van commissie van de koning van Spanje en de Infanta om met de Republiek over vrede te onderhandelen. Daartoe zou hij in contact willen treden met aanzienlijke figuren uit de kerk, die voor hun bevordering van deze goede zaak door een machtige en vrijgevige vorst zouden worden beloond.
HHM constateren dat het hier een zaak van groot gewicht betreft en zullen de fiscaal van de Generaliteit gelasten naar naar Culemborg te gaan om Carpentier te ondervragen, te achterhalen aan welke personen hij dergelijke brieven heeft gegeven en de stukken die hij nog in zijn bezit heeft opeisen. Tevens zal hij Carpentier opdragen zich van verdere activiteiten te onthouden en eventueel kan hij hem laten aanhouden door de officier ter plaatse. Om alles zo geheim mogelijk te laten plaatsvinden zal aan de graaf van Culenborch worden geschreven het verhoor door de fiscaal in zijn stad te gedogen en zijn officier op te dragen Carpentier tot beantwoording van de vragen en overhandiging van de papieren te dwingen, zonder dat dit de graaf benadeelt of een precedent schept.
De heer van Elderen zal worden ontboden omdat HHM met hem over deze aangelegenheid wensen te spreken.

2 Huigens overhandigt de door de RvS gemaakte de repartitie van de niet-omgeslagen compagnieën van ruiters, Franse en Duitse soldaten.
Besloten wordt deze repartitie door de RvS aan de provincies te laten sturen met de ernstige aansporing die aan te nemen en vervolgens de toegewezen compagnieën te betalen.

3 Op aanbeveling van het Hof van Gelderland krijgt advocaat dr. Cornelis de Jonge paspoort om naar Brabant te gaan ter afhandeling van zaken voor de erfgenamen van wijlen Balthasar van Rossum.

4 De RvS moet adviseren over het verzoek van jonker Steven van Hartevelt, drossaard te Zevenaar, om voor eigen provisie levensmiddelen naar Zevenaar te mogen brengen.

5 Ten behoeve van Pieter van der Schuere zal de Rotterdamse Admiraliteit worden geschreven hem aan te nemen in dienst van het land voor iets waartoe hij geschikt is.

6 De Staten van Zeeland schrijven d.d. Middelburg 2 mei dat zij bij lange na niet kunnen voldoen aan hun quote in de oorlogslasten en dus hun gedeputeerden hebben verzocht onder uiteenzetting van de redenen aan te dringen op vermindering van die quote en ook op herziening van de staat van oorlog.
De gedeputeerden van Holland hebben een kopie van het schrijven verzocht.
In een ander schrijven van de Staten van Zeeland, ook van 2 mei, maken zij bezwaar tegen de aan Ossenisse gegeven toestemming voor het vervoer van gewas naar de vijand via de binnenwateren. Zij achten dit zeer nadelig voor de provincie en kunnen dit om diverse, door hun afgevaardigden uiteen te zetten redenen niet toestaan.
De RvS wordt om advies gevraagd.

7 HHM hebben na beraad de op 9 dec. 1625 in 's- Gravenhage gesloten alliantie en ook de daarnaast ter overweging gegeven artikelen geagreëerd en geapprobeerd. De akten van approbatie zullen door de griffier worden opgesteld en aan Carleton worden meegedeeld.

8 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen brief van Mibasse is besloten de passages met betrekking tot de fregatten van alsmede de toevoer aan de vijand aan de Admiraliteiten op te sturen, opdat die daarop laten toezien.

9 Door president Vosbergen is aangevoerd dat Alousi Contarini hem te kennen heeft gegeven dat wijlen zijn vader alhier de eerste gezant namens Venetië was en dat diens affectie voor dit land op zijn zoon is overgegaan. Hij verzoekt het familiewapen te mogen kwartileren met het wapen van HHM.
HHM hebben dit, met advies van Z.Exc., toegestaan en opdracht gegeven hiervan akte te depêcheren in het Latijn en in het Duits.
Marco Anthonio Corraro en Angelo Contarini, die als extra ordinaris ambassadeurs naar Engeland reizen en Giorgio Zorzi, die in plaats van Contarini als ordinaris ambassadeur bij HHM zal aantreden, krijgen paspoort om in de Republiek vrij en ongehinderd met hun gevolg en bagage te reizen.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.