12/05/1626

12 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op attestatie van de magistraat van Zevenbergen mag Dirck Jacobs voor de landbouw een paard uit Holland halen tegen Bosch' licent en onder waarborg dat het daar blijft.

2 Het ontwerp van de gisteren verordende brief aan Joachimi inzake de voortzetting van de vier Engelse regimenten is gelezen en goedgekeurd.

3 De heren die gisteren zijn aangewezen hebben van Z.Exc. begrepen dat hij al met de Franse ambassadeur had gesproken en hem welwillend had gevonden. Zij hebben de ambassadeur 's middags het verzoek en de intentie van HHM voorgehouden. Inzake het onderhoud van het regiment Candale en de nieuwe lichting ruiters heeft hij geantwoord zijn secretaris naar Frankrijk te hebben gestuurd tot behoud van het al eerder door hem verstrekte krediet. Hij verwacht elk moment diens terugkeer en zal alles doen wat mogelijk is.
Inzake het punt van de liquidatie van de schepen in Franse dienst wil hij wel de betaling aanbevelen van hetgeen dadelijk invorderbaar is, maar zich niet bemoeien met wat niet onmiddellijk vereffenbaar is, om zichzelf niet nutteloos te maken voor HHM.
Een definitieve resolutie wordt uitgesteld. Doublet is opgedragen een overzicht in te leveren van hetgeen door Pieter van Beeck op de laatste opgestuurde wisselbrieven is betaald en van wat nog openstaat.

4 Op grond van de resolutie van 9 mei is in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS opnieuw beraadslaagd over hetgeen volgens de gecommitteerden die in Friesland zijn geweest het best aan deze provincie geschreven kan worden.
Besloten is de Staten en stadhouder van de provincie en ook Leeuwarden een ernstig schrijven te sturen waarin wordt aangedrongen op de aanhouding en berechting van de aanstichters van de commotie in die stad. Ook zal aan de leden van de provincie en aan elk der steden afzonderlijk worden geschreven te regelen dat de verpachting van de middelen per 1 november plaatsvindt omdat anders HHM dit zelf zullen laten doen. Tevens dienen zij te regelen dat hun achterstallige betalingen worden gedaan. Wat hun bezwaren betreft, ten slotte, zouden zij ter afhandeling daarvan enkele afgevaardigden met volledige lastgeving en zonder de zaak nog langer te rekken tegen ..1juni naar 's- Gravenhage moeten sturen.

5 Generaalmeester Jacob van Nispen doet ter vergadering beknopt verslag van het onderzoek door hem en Van der Meiden verricht op grond van de resolutie van 21 april inzake de valsemunterij in Huissen en de aanhouding van medeplichtigen.
Er is vooralsnog geen besluit genomen.

1 Geen datum ingevuld.