13/05/1626

13 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van der Meiden en Van Nispen zijn opnieuw ter vergadering verschenen en hebben onder inlevering van hun rapport uitgebreid verslag gedaan van de valsemunterij in Huissen.
Zij zullen HHM adviseren wat er verder in deze kwestie gedaan moet worden. Boetzeler zal Spierinck verzoeken de vermoedelijke hoofddader Christoffel Wort te doen aanhouden en hier af te leveren. Hij moet niet uit de stad Hamm in Mark ontsnappen.

2 Conform de resolutie van 28 april zal de ontvanger-generaal Kniphausen met een obligatie, die hij niet binnen een jaar mag opzeggen, betalen. De ontvanger wordt terugbetaald uit de naar het traktaat met Schwarzenberg beoogde contributies van Gulik [Jülich].

3 Op nominatie van Holland krijgt Theunis Janssen, oud-burgemeester van Edam, commissie als raad ter Admiraliteit te Amsterdam . Hij heeft de eed afgelegd in handen van de president.

4 Met Z.Exc. zijn de 8 mei ontvangen brieven van de Amsterdamse en Zeeuwse Admiraliteit over de roei-jachten voor de kust van Vlaanderen besproken.
Een kopie gaat ter bestudering door ervaren kapiteins en voor een spoedig advies naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier .
De Colleges te Amsterdam en Middelburg zullen ernstig worden gemaand hun schepen voor de tweede Engelse vloot gereed te maken, onder de belofte dat men alle moeite doet voor subsidiëring door de provincies.

5 De magistraat van Goch heeft verzocht voor de opbouw van de stadsmuur twee schepen met kalk, kolen en ijzer uit het Land van Luik te mogen halen. Hij verzoekt ook de ingezetenen toe te staan hun vlasgaren en linnen te verhandelen in de neutrale plaatsen zonder dat daarbij de garnizoenhoudende steden van de Spaanse koning worden beroerd.
De RvS wordt advies gevraagd.

61 Mortaigne heeft de declaratie ingeleverd van hetgeen het defroyement van de Perzische ambassadeur heeft gekost. In totaal is vanaf 19 maart tot 5 mei een bedrag van 7.187 gld. 19 st. 6 p. in rekening gebracht.
Er zal een staat worden gemaakt waaruit kan worden opgemaakt wat volgens voorgaande resoluties ten laste van het land komt. Carl van Gelder zal de declaratie met bijgevoegde documenten naar de Bewindhebbers van de VOC opsturen.

7 De Rotterdamse Admiraliteit heeft een lijst met door de vijand te water gemaakte gevangenen opgestuurd.

8 Kapitein Ellert Thomassen meldt ter vergadering dat hij een Duinkerker hekboot heeft veroverd en de bemanning van ongeveer twintig koppen overboord heeft gezet. Een etmaal later is evenwel de kapitein nog in het schip aangetroffen; waarschijnlijk is hij via een schietgat binnengekomen. Thomassen vraagt wat hij met hem moet doen.
Thomassen is opgedragen de kapitein aan de Amsterdamse Admiraliteit over te dragen om gelijk andere gevangenen vastgehouden te worden.

9 Het stadsbestuur van Zaltbommel verzoekt d.d. 28 april zijn konvooimeester financieel te ondersteunen voor de bekostiging van de trekpaarden die nu dagelijks worden gebruikt voor 's lands ponten.
De RvS zal hierover beslissen.

10 Goswinus Meurskens heeft betaling verzocht van het inmiddels drie maanden vervallen surplus voor de oude regimenten.
Dit wordt ter dispositie gesteld van de RvS.

11 Van Berck is een schrijven d.d. Venetië 24 april ontvangen dat bedoeld is als bemiddeling ten gunste van fiscaal Berck.
HHM stellen een beslissing uit totdat de gedelegeerde rechters hun advies hebben uitgebracht over het door de vrienden van de gevangenen ingediende rekest.

12 In zijn advies van 9 mei over zowel het 6 april ontvangen schrijven van de Kleefse raden als het antwoord daarop van kapitein Alendorp, stelt de RvS dat Alendorp juist heeft gehandeld als de zaak inderdaad zo ligt als door hem beschreven. Zijn antwoord zou dan ook voor een reactie aan de raden gestuurd moeten worden.
Rumen krijgt een kopie van het antwoord om na te gaan hoe onder voorwendsel van neutraliteit de lorrendraaierij plaatsvindt.

13 Sommelsdijck en Seroiskercken zijn ter vergadering verschenen en brengen opnieuw de brief van graaf Willem van Nassau in, die ter hand gesteld was van de RvS bij resolutie van 4 mei. De RvS ontraadt vanwege de mogelijke fraude de neutrale steden en plaatsen in het Land van Kleef de uitvoer van levensbenodigdheden toe te staan. Bovendien heerst in Vlaanderen en Artois vanwege de sluiting van de licenten grote angst en als ook de voor de vijand essentiële toevoer uit Calais wordt belet, zou hij ernstig onthand zijn.
Er valt nog geen beslissing.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 695.