22/05/1626

22 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De RvS heeft geadviseerd de magistraat van Oosterhout op zijn 14 mei ingediende verzoek toe te staan in plaats van de bij akte van 29 nov. 1625 verleende vijfentwintig tonnen bier, elke week veertig à vijfenveertig tonnen uit Geertruidenberg te halen.
HHM besluiten conform het advies.

2 Ten vervolge van de resolutie d.d. 20 mei mogen de Hooge Zwaluwe en de Lage Zwaluwe op hun nader verzoek de helft van de 36 runderen uit ossen laten bestaan tegen betaling van de rechten van het land en tegen cautie van tienvoudig Bosch' licent voor elke os die niet teruggebracht wordt, ook al heeft de vijand zich er meester van gemaakt.

3 Kapitein Erentreiter, commandant van Emden, schrijft d.d. Emden 6/16 mei dat uit Lingen steeds meer stropers, naar Oost-Friesland komen, vergezeld van vijftig tot zestig ruiters en soldaten.
De brief gaat naar de RvS die na overleg met Z.Exc. daarover zal adviseren.

41 Ter vergadering brengen twee bewindhebbers van de VOC naar voren dat zij de onkostendeclaratie van de Perzische ambassadeur aan de hoge kant vinden. Hun hoofdparticipanten zullen die niet zonder meer accepteren. Zij verzoeken enkele gecommitteerden om de rekening te bestuderen en met de ambassadeur een bepaald bedrag per dag voor zijn onkosten af te spreken.
Noortwijck en Boetzeler zijn tot het een en het ander gecommitteerd.

5 De kerkmeesters te Groede verzoeken voor de bouw van hun kerk het inkomen te mogen genieten uit 31 gemeten land die gelegen zijn in Cadzand en de kerk van Schoondijke toebehoren. HHM hebben bij resolutie van 14 juni 1622 Groede de helft daarvan toegestaan voor een periode van vier jaar.
De RvS moet advies uitbrengen.

6 Doublet en Van der Haer geven in opdracht van de RvS ter vergadering te kennen dat Goswinus Meurskens de per 11 mei vervallen maand al heeft uitgekeerd aan enige Franse, nu gerepartieerde compagnieën. Hij verzoekt daarom door de ontvanger te worden terugbetaald omdat het hem te duur en kostbaar is dit op de diverse provincies te verhalen.
Gezien het feit dat enkele provincies al maatregelen hebben genomen voor de aanvaarding en betaling van de op hen omgeslagen troepen, besluiten HHM te blijven bij hun resolutie van 19 mei over de bovengenoemde maand. De RvS zal de provincies het slot van de rollen sturen waarop de aan Meurskens te betalen maand ingehouden kan worden. Zij moeten hem de ordonnanties voor die maand doen toekomen.

7 De hertogin van La Trémoille verzoekt HHM conform hun resolutie d.d. 16 nov. 1618 te verordenen dat zij van ten minste één van de vier jaren (inclusief het Bestandsjaar) de rente van 2.000 gld. mag ontvangen.
HHM vragen advies aan de superintendenten en de ontvanger van Brabant.

8 De RvS moet adviseren over de brief van de Deense koning d.d. Wolffenbüttel 26 april waarin hij verzoekt om een voorschot van drie maanden op het bij de alliantie beloofde subsidie.

9 Aissema schrijft d.d. Hamburg 3 mei over de situatie aldaar. Hij vraagt HHM een besluit te nemen over betaling en afrekening van het regiment in dienst van de Deense koning.
De RvS zal hierover beschikken.

10 De weduwe van kolonel Hindersonne verzoekt het haar 19 mei toegestane traktement voor haar kinderen in te laten gaan met de dood van haar man.
De RvS wordt om advies gevraagd.

11 De thesaurier-generaal is gehoord over de declaratie van Johan van Lochteren voor zijn reiskosten en vacaties als generaal van de konvooien en licenten van 17 juli 1623 tot en met 13 aug. 1625.
De declaratie gaat voor betaling naar de Admiraliteit te Rotterdam .

122 Noortwijck en Vosbergen hebben, zoals eerder [16 mei] besloten, met de Franse ambassadeur gesproken over hetgeen is gebeurd bij Le Havre. Ook hebben zij gevraagd hoe het zit met de Duinkerkers die zeebrieven weten te krijgen alsof zij ingezetenen van Calais zijn. De ambassadeur zal schrijven met het doel deze praktijken te beëindigen.
D'Espesses heeft ook verklaard dat zijn secretaris weliswaar is teruggekeerd, maar zonder wisselbrieven zodat hij geen middelen heeft om iets voor te schieten voor de nieuwe Franse troepen. Wel heeft de secretaris de artikelen van de alliantie, zoals de raden van de koning en Sommelsdyck die zijn overeengekomen, meegebracht. Aangezien HHM degenen zijn die om het verbond hebben verzocht, zal de ambassadeur hun deputatie afwachten.
Z.Exc. zal op de hoogte worden gesteld.
Culenborch en mede-gecommitteerden doen verslag van de bespreking met Sommelsdyck over de bewuste artikelen en ook hun bevindingen zullen Z.Exc. worden meegedeeld.
Aangezien de hertog van Bouillon, graaf Jurgen Ernst van Stirum en anderen blijven aandringen op de betaling van hun op het Franse geld geassigneerde compagnieën, zal ook dit met Z.Exc. worden besproken.

13 De gedeputeerden van Gelderland maken melding van een onderschepte brief van de Infanta waarin haar ontvanger van Groningen en Wedde opgedragen wordt een lijst op te sturen met alle heffingen die daar dezerzijds worden opgelegd.
De brief gaat naar de RvS teneinde de retorsie, waartoe op 2 april is besloten, te hervatten.

14 Johan van der Wel heeft in de handen van de president de eed afgelegd als raad en generaalmeester van de Munt.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

153 Uit tevredenheid over de voortdurend goede diensten van griffier Goch herhalen HHM hun beloning van 3 mei 1625 bestaande uit honderdvijfentwintig paspoorten, bestemd voor vijandelijke personen die naar het platteland gaan. De griffier kan deze lichten bij Jan van der Haer, ontvanger-generaal van de paspoorten, die dit in zijn rekening mag opvoeren.

16 De gecommitteerden die het plakkaat van retorsie op het sluiten van de licenten hebben onderzocht op de wijze van naleving doen verslag van hun bevindingen.
De heren zijn bedankt en wordt verzocht hun overwegingen op schrift te stellen. Na bestudering kan dan een besluit worden genomen.

17 Rantwyck en mede-gecommitteerden hebben onderzocht hoe het gebruik van de schepen in het leger verbeterd kan worden en laten de vergadering kennisnemen van een conceptregeling voor de toekomst. De gedeputeerden van Holland hebben voor nader onderzoek een afschrift van het ontwerp verzocht.

18 Jonas van Padtburch heeft op zijn laatste tocht met Willem van Nassau naar Cadiz verwondingen opgelopen waardoor hij zijn linkeronderbeen is kwijtgeraakt. Hij wenst een traktement.
De RvS wordt advies gevraagd.

19 De Rotterdamse Admiraliteit stuurt Frans Adriaenssen naar Shetland om het verongelukte oorlogsschip, waarop Anthonis Lieffhebber kapitein was, naar de Republiek terug te brengen.
Teneinde medewerking en hulp te verkrijgen krijgt Adriaenssen brieven mee voor de gouverneur aldaar.

20 Henrij Stradtfort heeft 21 feb. een verlenging gekregen van zijn traktement van 20 gld. per 42 dagen gedurende een jaar vanaf de vervaldatum van 7 april 1625. Hij verzoekt het traktement daarna met nog een jaar te verlengen.
De RvS dient te adviseren over deze situatie.

21 Het stadsbestuur van Rotterdam schrijft d.d. 19 mei ten gunste van de reders van het schip De Witte Valck. De Spanjaarden hadden het schip overmeesterd en aan een Fransman verkocht die het vervolgens door de Engelsen is ontnomen. Verzocht wordt aan Joachimi te schrijven met het doel het schip terug te krijgen.
Aan Joachimi zal geschreven worden om te bezien wat er gedaan kan worden.

22 De RvS heeft schriftelijk geadviseerd Bokhoven de volgende hoeveelheden levensbehoeften toe te staan, in plaats van de oorspronkelijke op 28 nov. 1625 toegekende en op 5 maart gereduceerde lijst: wekelijks drie achtendelen zout en acht stoop wijn, dagelijks anderhalve ton bier, eenmalig twee tonnen weedas. HHM besluiten conform het advies en blijven voor het overige bij hun besluit van 5 maart.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 695.
2 Deze resolutie is gedeeltelijk gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 127.
3 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.