26/05/1626

26 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

11 Na hervatting van de bespreking van de Franse alliantie is besloten dat Noortwyck en Vosbergen de ambassadeur van Frankrijk in overweging zullen geven een afschrift te verstrekken van de artikelen van de alliantie waarover in Frankrijk met Sommelsdyck en Languerack is gesproken. Ook zou hij die zelf ter vergadering bekend kunnen maken.

2 Inzake de betaling van het regiment Candale en de nieuwe ruitercompagnieën is besloten de RvS bij deze te machtigen tegen de dubbele betalingstermijn op Charlot een bedrag te trekken dat voldoende is voor twee maanden soldij.

3 De gedeputeerden van Holland zijn tevreden over de op 22 mei ingeleverde conceptordonnantie voor de commissaris-generaal van schepen en schippers die in het leger dienen.
Het concept gaat naar de RvS voor aanvulling en advies over het traktement van de commissaris-generaal en over andere nog opengelaten punten.

4 Doublet heeft aangevoerd dat Sommelsdijck in Parijs van de weduwe van Jean Monnincx en Louis Ferin 1.500 kronen heeft ontvangen. De ontvanger-generaal wordt geacht dit bedrag te betalen aan Hendrick Broen te Amsterdam op een termijn van anderhalf uso tegen 125 groten de kroon. Per 11 juni vervalt een bedrag van 4.687 gld. 10 st.
Doublet moet de wisselbrief accepteren en de gedeputeerden van Holland is verzocht hem van dit op hun consenten te korten bedrag te voorzien.

5 HHM hebben gesproken over de op 22 mei ontvangen brief van de Deense koning. Hij verzoekt betaling van het bij de alliantie beloofde subsidie en een voorschot van drie maanden.
In ogenschouw genomen dat de Deense koning de alliantie heeft geagreëerd - en de overhandiging van de agreatie van de Engelse koning alleen nog hangt op drie in een aparte memorie weergegeven artikelen die evenwel uitsluitend de twee koningen aangaan - houden HHM de alliantie voor geagreëerd. Schoonhoven en Brasser zullen dan ook worden ontboden voor een gesprek met Rantwyck, Matelieff, Vosbergen en thesaurier-generaal De Bie over het overmaken van het geld tegen het subsidie van Venetië.

6 Halewyn en Matelieff doen verslag van het onderzoek van de adviezen over de roei-jachten bestemd voor de kust van Vlaanderen. Met Z.Exc. en Haultain zijn zij van mening dat de vaartuigen 88 voet lang en 18 voet breed moeten zijn, met een scheepshol van 6 of 6½ voet en voorzien van 15 paar riemen. De scheepstimmerlieden bepalen het vallen van de steven. De fregatten moeten zo snel mogelijk worden gemaakt, dienen zeewaardig te zijn en te worden uitgerust met acht lichte kanonnen.
De Admiraliteiten zal geschreven worden elk zo spoedig mogelijk een fregat uit te rusten. Het College te Amsterdam zal er twee voor zijn rekening nemen.

7 Commies Casenbroot compareert vanwege de door HHM aan de RvS gestuurde declaratie van de gedeputeerden te velde over de jaren 1624 en 1625. De RvS heeft de declaratie onderzocht en vraagt of HHM daarvan nog nader kennis willen nemen of dat hij ordonnantie zal depêcheren van de gedeclareerde 30.660 gld.
De RvS zal de ordonnantie depêcheren.

8 Berck schrijft d.d. Venetië 8 mei dat hij nog geen geld kan loskrijgen.
Geantwoord zal worden dat hij moet aanhouden, vooralsnog niet in scherpe bewoordingen.

9 Rantwijck en de andere gecommitteerden die in bespreking zijn geweest met Spirinck, rapporteren dat de gezant heeft verklaard niet gelast te zijn om te spreken over de contributies. Hij beroept zich op het akkoord van de vorst van Neuburg en de graaf van Schwarzenberg, eraan toevoegend dat Brandenburg meer uit het Land van Gulik [Jülich] heeft gehaald dan Neuburg. Hij zou niet meer contributie mogen eisen van dit gebied dan zijn heer van Kleef en andere onder Brandenburg vallende kwartieren.
De gecommitteerden hebben Spierinck eveneens de klachten van de religieverwanten uit Gulik [Jülich], Berg en omgeving voorgehouden. Hij heeft verklaard daarvan niet volledig op de hoogte te zijn, maar vermoedt dat personen met het recht van patronaat, waaronder de bisschop van Keulen, als scherprechter kunnen optreden.
HHM zullen beslissen nadat de gecommitteerden Z.Exc. hebben ingelicht.

10 Manmaker, ter vergadering ontboden, is met nadruk gevraagd of Zeeland over 1623, 1624 en 1625 de subsidies voor de Admiraliteitscolleges heeft betaald. Hij heeft verklaard dat de provincie meer dan genoeg heeft betaald.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

11 De RvS moet advies uitbrengen over het verzoek van Steven Coop om een vergoeding van de kosten die hij draagt als commandant van Geertruidenberg.

12 De RvS heeft geadviseerd dat men Breda de servitiën mag doen toekomen, zoals het gebruik is voor belegerde steden, tot op de laatste dag waarop in die stad de middelen zijn geheven.
Uitgezocht zal worden wanneer de heffingen zijn opgehouden.

13 De RvS zal gunstig beschikken over het verzoek van Reinerus van Oosterzee om een gage voor de dienst die hij als ziekentrooster in het leger zou verrichten.

14 De RvS zal beslissen over het verzoek van Elias Schoock, licentmeester te Zaltbommel. Hij vraagt betaling van een niet in zijn rekening opgenomen bedrag van 2.924 gld. 7 st. 11 p.

15 Op aandringen van de stad Goch zal op haar rekest hetzelfde worden geappointeerd als hetgeen 4 april ook is geappointeerd op het verzoek van Godtschalck Cops, burger van die stad. Daarin is gesteld dat de onderlinge handel tussen neutrale plaatsen bij plakkaat niet is verboden zolang die geen vijandelijke bodem of garnizoensplaatsen raakt.

16 HHM hebben een vandaag geschreven brief van de prinses van Portugal ontvangen waarin zij haar afscheid neemt onder dankzegging voor de ondervonden eer, vriendschap en vrijgevigheid. Zij biedt haar hulp aan bij voorkomende gelegenheden.
Gedeputeerden van HHM zullen haar vaarwel zeggen.
Per memorie heeft de prinses ook paspoort en konvooi verzocht voor zeventien paarden, twee karossen, een wagen en overige bagage, alsmede een smakschip om alles naar Dieppe te vervoeren.
Dit wordt toegestaan.

17 De RvS heeft vanwege de gevolgen negatief geadviseerd over het verzoek van Jan van Heuckelhoven om voortzetting van zijn traktement.
HHM besluiten conform het advies.

18 Nu de RvS zijn zaak weer naar HHM heeft terugverwezen, vraagt baron de Horion in een bezwaarschrift hoe men zich in het graafschap Horn en het dorp Heel moet gedragen om geen overlast te ondervinden.
De heren die zijn gecommitteerd tot het onderzoek van de uitvoer naar en invoer uit neutrale gebieden, zullen deze kwestie ook bestuderen en HHM van de situatie op de hoogte stellen.

19 Van Haga is een brief d.d. 1 juni 1625 ontvangen waarin hij zijn voormalig secretaris mr. Cornelis van Dalen aanprijst.
Op dit moment wordt hierover geen besluit genomen.

20 In een vandaag geschreven brief verzoekt de Generaliteitsrekenkamer HHM conform hun resolutie van de laatste februari 1622 te bepalen dat de declaraties van de provincies, met name die van Gelderland en Overijssel , naar de Generaliteitsrekenkamer gaan en niet naar de RvS.
Enkele provincies hebben voor nadere bestudering een afschrift van de brief gevraagd. Er valt nog geen besluit.

21 Ridder Willem van Bronchorst krijgt op zijn verzoek paspoort voor zichzelf en zijn knecht om over water via Sas van Gent of Antwerpen de Schelde af te varen richting Picardië om daar zijn vrouw, twee dochters, staatjuffrouw, kamenierster, secretaris, page en dienaar met bijbehorende bagage op te halen en dezelfde weg terug af te leggen.

22 De RvS zal adviseren over het verzoek van Dirck Boenen en consorten om, zoals al eerder toegestaan, zout en stokvis naar neutrale plaatsen te mogen uitvoeren.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 128.