28/05/1626

28 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Machtelt Maertens is nog twee maanden traktement van haar zoon Gein Huigen Schapenham, vice-admiraal onder L'Eremite, toegekend. In totaal krijgt zij 500 gld.

2 Holland maakt melding van een brief d.d. 26 mei waarin het stadsbestuur van Gorinchem klaagt over het verschil in behandeling met Zaltbommel, Heusden en andere plaatsen. De ingezetenen van Babyloniënbroek mogen bijvoorbeeld op een simpel biljet van de schout of secretaris uit Heusden naar believen levensbehoeften halen. Dagelijks halen schippers alle bieren, voedsel en dergelijke uit Heusden - zelfs tot vijfentwintig schepel graan wordt naar het dorp Veen gebracht - zonder dat zij een lijst hoeven over te leggen. Gorinchem verzoekt een gelijke behandeling.
De RvS wordt om advies gevraagd.

3 Rantwijck en de anderen die op 26 mei zijn gecommitteerd tot een gesprek met Gerrit van Schoonhoven en Joost Brasser, melden dat deze heren beleefd hebben geweigerd geld beschikbaar te stellen voor het aan de koning van Denemarken beloofde subsidie. Zij hebben al een bedrag uitgeleend op de Engelse juwelen en hun geld staat ook elders uit. Vervolgens is gesproken met Paul de Wilm en Louis de Geer. Zij hebben aangeboden in Hamburg binnen een maand 100.000 gld. oftewel twee maanden subsidie te verschaffen tegen een rente van de penning zestien met een looptijd van een jaar. Voor de kosten van de lening en de makelaardij vragen zij een half procent. Als De Geer in onderhandeling geraakt met de koning van Zweden zal de obligatie van de 100.000 gld. worden gecompenseerd met diens schuld. De beide heren willen een voorkeursbehandeling bij de overige maandelijks over te maken subsidies.
De gedeputeerden van Holland houden de zaak in nader beraad.

4 Louis de Geer heeft in een rekest te kennen gegeven dat hij nog geen betaling heeft ontvangen van de 40.000 gld. rente die hem over twee maal een half jaar toekomt vanwege de op krediet van het land aan Mansfeld verstrekte 400.000 gld. Hij wil in mindering van dat bedrag kwitantie van 31.572 gld. 13 st., de rente over een jaar van het aan de koning van Zweden verstrekte bedrag. De door de ontvanger-generaal te verlenen kwijting zou op 20 feb. gedateerd moeten worden.
In een ander rekest meldt De Geer dat de Staten van Zeeland de hem op 8 april 1624 door Doublet gegeven assignatie van 23.395 gld. 12 st. 10 p. op hun quote in de legerlasten van 1623 hebben geweigerd. Daarom verzoekt hij de ontvanger-generaal te gelasten hem kwitantie te verlenen van dit bedrag en dit te korten op de schuld van de koning van Zweden aan HHM.
De gedeputeerden van Holland houden beide verzoeken in beraad.

5 Rantwyck en anderen hebben in navolging van de resolutie van 22 mei hun bevindingen over de uitvoer naar en invoer uit neutrale streken op schrift gesteld en ingeleverd.
De heren zijn bedankt. De gedeputeerden van Holland hebben om een afschrift gevraagd en stellen hun advies advies nog uit.

6 Graaf Ernst van Nassau schrijft d.d. Leeuwarden 25 mei dat er in Leeuwarden en andere steden veel onrust is ontstaan over het oproepen van soldaten. De burgerij heeft de soldaten in Leeuwarden ontwapend en zich meester gemaakt van de sleutels van de poort.
De brief gaat voor onderzoek naar de RvS teneinde morgen, met Z.Exc., in de vergadering van HHM te besluiten over hoe het best gehandeld kan worden.

7 Manmaker, ter vergadering ontboden, is de gisteren genomen resolutie op de door hem aangevoerde punten aangezegd. Hij heeft verklaard dat het voor de Zeeuwse Admiraliteit onmogelijk is zonder subsidie schepen voor de Engelse vloot uit te rusten.

8 Ter vergadering vragen twee afgevaardigden van de stad Schiedam voorschrijven aan die van Malta met het doel aan Nicolaes Vermeulen en Pieter Niessen, kooplieden uit Schiedam, hun pinas De Pelgrims te restitueren. Het schip, honderddertig last groot, is door Turkse rovers ontvreemd en onlangs door de Maltezen teruggevorderd.
HHM gaan akkoord.

9 HHM staan schout en gerecht van 's- Gravenmoer en Raamsdonk op hun verzoek een wijziging in de 19 jan. verstrekte akten toe. Tegen Bosch' licent en afdoende borgstelling mogen die van 's-Gravenmoer voortaan in plaats van één, vier last bier per week uit Geertruidenberg halen en die van Raamsdonk 36 in plaats van negen tonnen bier per week.

10 Het stadsbestuur van Amsterdam verzoekt d.d. 25 mei om voorschrijven aan de koning van Zweden voor de Amsterdamse burgers Govert de Vriese, Guillaume van Offenberch, Joris Janssen en Jan Deuts teneinde hun wijn gerestitueerd te krijgen. Kapitein Spierinck heeft de wijn uit kracht van represaillebrieven tegen die van Danzig [Gdansk] op de Oostzee in beslag genomen.
HHM gaan akkoord.

11 De inwoners van Middelburg in Vlaanderen verzoeken in overeenstemming met het aantal personen op de ingeleverde lijst, hun levensbehoeften uit Aardenburg te mogen halen.
De RvS zal advies worden gevraagd.

12 Ook ontvangen is een rekest van de parochies Oedelem [Beernem], Sijsele [Damme], Watervliet [Sint-Laureins], Beernem, en Sint Joris [Beernem] met bijbehorende lijsten met aantallen inwoners. Zij willen hun levensbehoeften uit de steden in Vlaanderen halen.
Ook hierover zal de RvS advies uitbrengen.

13 Het verzoek van baron Horion is bestudeerd. HHM staan de inwoners van het graafschap Horn en het dorp Heel toe hun levensbehoeften uit Luik of Maaseik te halen via de hen omringende vijandelijke plaatsen. Aan de grenscommandanten zal worden geschreven ervoor te zorgen dat hun soldaten geen overlast veroorzaken.

14 Gerapporteerd wordt dat de beweringen van Jan de la Salle niets te beduiden hebben en uitsluitend slaan op iets dat het land zou kunnen schaden. Bovendien verstrekt hij geen remedie.
Desalniettemin zal hem worden gevraagd een declaratie van gemaakte kosten in te leveren waarover dan naar behoren zal worden beslist.