01/06/1626

01 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Eck, Schagen, Beaumont en Boetzeler zijn gecommitteerd tot het afscheid van de prinses van Portugal. Zij zullen verklaren dat HHM liever hadden gezien dat zij hier was gebleven, maar begrijpen dat haar situatie dit niet toelaat. Ook zullen zij zeggen dat HHM genegen blijven haar bij voorkomende gelegenheiden gunsten te bewijzen.

2 In een brief van 15 mei laat Berck weten dat hij de maanden februari, maart en april nog niet heeft verkregen.
Conform de resolutie van 26 mei zal hem geschreven worden dat hij zijn pogingen in beleefde termen moet voortzetten.

3 Hilbrant Garbrants Quast stuurt d.d. Duinkerke 27 mei een lijst van de kapiteins die voor de kust liggen. Hij verzoekt acht in plaats van vijf jachten te sturen omdat de schepen niet zo dicht op de wal kunnen varen. Te Grevelingen zijn twee fregatten gebouwd waarmee al behoorlijke schade wordt aangericht. Hij klaagt over kapiteins die de wacht verlaten en vraagt wat te doen met de lorrendraaiers die vooruit worden gestuurd. Zodra zij daar jacht op maken lopen namelijk de oorlogsschepen uit.
Dit alles zal aan Z.Exc. worden meegedeeld.

4 Ernst Casimir schrijft d.d. Leeuwarden 18/28 mei over de situatie aldaar. Het volk heeft geen enkel respect meer voor de magistraat en heeft gepoogd een huis van een der burgemeesters te plunderen. Ook is er op het stadhuis geschoten, zijn de ruiten bij Swartzenborch en Rienck van Burmania ingegooid terwijl zijn eigen logement rondom wordt bewaakt.
Voorgesteld wordt een deputatie naar Steenwijk of een andere veilige plek in Friesland te sturen, daar de gedeputeerden van deze provincie te ontvangen en met degenen die zijn verschenen tijd en plaats af te spreken voor een zo spoedig mogelijke vergadering van de volmachten. Met de dan aanwezige volmachten en gedeputeerden zou vervolgens overleg kunnen zijn over wat het best gedaan kan worden tot zowel het herstel van zaken in Friesland als de betaling van de soldaten. Daarbij zou in de eerste plaats moeten worden voorkomen dat Oostergo, Westergo en Zevenwouden zich aansluiten bij de stedelijke woelingen. In het geval bepaalde steden op geen enkele manier tot rede en rust te brengen zijn, zouden zij tot adequaat handelen moeten besluiten. De gecommitteerden van HHM zou men patenten en overige middelen moeten meegeven om ter plaatse met gezag en macht te kunnen optreden.
Over het voorstel zal met Z.Exc. en de RvS nader worden beraadslaagd.

Post prandium

Presentielijst:

Resoluties:

5 Na beraad met Z.Exc. en de RvS over de brief van Ernst Casimir inzake de onrust in Friesland, is hetgeen hedenochtend is voorgesteld goedgekeurd. Rantwyck, Beaumont en Sommelsdijck zullen zich naar Steenwijk of daaromtrent begeven. In overeenstemming met het voorgestelde van hedenochtend zal een door deze gecommitteerden uit te voeren instructie worden opgesteld.