02/06/1626

02 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ordonnantie zal worden gedepêcheerd voor de declaratie die Rantwijck, Brouchoven en Van der Lingen hebben ingeleverd van de reiskosten die zij voor twee verschillende reizen naar Friesland hebben gemaakt.

2 Op nominatie van de Staten van Friesland in brieven van april krijgt burgemeester dr. Johannes Veltdriel commissie om zitting te nemen in de RvS . Hij legt de eed af.

3 Ter vergadering voert Doublet aan dat hij conform de resolutie van 26 mei tevergeefs bij Charlot het geld heeft trachten te verkrijgen voor het regiment Candale en de nieuwe ruitercompagnieën. Charlot heeft 620.000 gld. overgemaakt op Pieter van Beeck voor de betaling van de rest van het secours van 1625. Deze heeft zich volgens Doublet bereid verklaard daarop binnenkomende wissels te accepteren, maar met het voorbehoud dat hij die pas zal betalen als hij daarna het geld op afzonderlijke wisselbrieven heeft ontvangen. Doublet vraagt HHM bij resolutie te verklaren hiermee tevreden te zijn.
HHM besluiten een dergelijke verklaring niet te geven maar machtigen Doublet met Van der Beecke te spreken over het zo spoedig mogelijk verschaffen van 100.000 gld. op de wisselbrieven tegen een rente die hij zal genieten totdat het geld uit Frankrijk is ontvangen.

4 De hertog van Saksen-Weimar krijgt paspoort om voor driekwart vrij en tegen cautie uit te voeren: 674 kurassen, 674 vuurroeren met bijpassende bandelieren, enkele pistolen, kleding en wat de hertog nog meer toebehoort, volgens de ingeleverde specificatie.

5 Er zal een algemene resolutie worden genomen op de betaling van konvooien en licenten bij de uitvoer van wapens en andere goederen, omdat over die uitvoer steeds verzoeken worden gedaan.

6 De markies van Courtomée geeft te kennen dat 24 musketiers en een sergeant uit zijn compagnie op het schip van kapitein Monick door Duinkerkers overmeesterd zijn. Hij verzoekt nu om akte voor het lichten van 24 musketten en een hellebaard uit het magazijn te Delft.
Het rekest gaat naar de RvS voor een beslissing.

7 Schagen en Rode hebben conform de resolutie van 15 mei de declaratie onderzocht van agent Brederode. Daarin is niets gevonden dat geroyeerd kan worden, behalve het bedrag van zijn traktement dat hij gelijk voorheen op 4.000 gld. stelt, terwijl dat bij reglement in 1624 is teruggebracht tot 2.000 gld., zoals hem ook schriftelijk is meegedeeld.
Met uitzondering van het traktement, dat op 2.000 wordt gesteld, is de declaratie aangenomen.

8 Conform de resolutie van 6 mei heeft Schagen de declaratie van Dirck Janssen Lagerlant over de kosten van het verblijf van Laurens Marschalck onderzocht. Voor proviand voert hij 300 gld. gedurende een jaar, en aan buitengewone kosten 200 gld. op. Schagen ziet geen mogelijkheden tot vermindering.
Ordonnantie zal worden gepasseerd van respectievelijk 300 gld. en 100 gld., op voorwaarde dat hij hierna geen buitengewone kosten meer in rekening brengt.

9 De president stelt voor om, volgens het advies van Z.Exc. en naar het model dat 30 mei door Rotterdam is ingeleverd, eerst vijf fregatten voor de binnenwateren te bouwen, waarvan twee door de Amsterdamse Admiraliteit en één door elke der overige Admiraliteitscolleges.
De Admiraliteiten zal dit schriftelijk worden meegedeeld. Zij dienen de equipage ter hand te nemen volgens de door de Rotterdamse Admiraliteit te maken modellen en bestekken.

10 Namens Rumen is de tweede rekening van penningmeester Henrick Luppens ingediend. Het betreft de contributies van het Land van Gulik [Jülich] en het Land van Kleef vanaf 10 mei tot 10 nov. 1624.
De rekening gaat naar de RvS wiens commiezen zullen onderzoeken in hoeverre zij overeenkomt met de met Schwarzenberg gesloten contracten.

11 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 4 april dat de afgelopen winter, in strijd met het plakkaat, verschillende schepen uit de Republiek die in Genua of Livorno zijn bevracht, in Griekenland zijn geweest en daar de gebruikelijke contrabande hebben gepleegd. Hij verwacht grote problemen.
De consuls zal geschreven worden de namen van schepen, schippers en thuishavens te noteren en aan HHM te sturen.
Haga bericht ook dat andere ambassadeurs de opdracht hebben de vredesonderhandelingen met Spanje te beletten en volmacht hebben om daartoe de nodige uitgaven te doen.
Haga mag met de ambassadeurs samenspannen en eventueel tot 3.000 gld. spenderen. Hij moet HHM op de hoogte houden van het verloop van deze zaak en van de mate waarin de ambassadeurs de geschenken zouden willen uitbreiden, opdat HHM daarover een nader besluit kunnen nemen.

12 De Admiraliteit te Rotterdam stuurt d.d. Rotterdam 1 juni een bij dit College ingediend rekest door van schippers op de Rijn die klagen dat door de resolutie van 30 april aan een vreemdeling is toegestaan een grote hoeveelheid levensmiddelen naar Meurs te brengen. Omdat de vijand dit schip kan aanhouden vragen zij om maatregelen.
HHM stellen een beslissing uit.

13 De instructie voor de heren die naar Friesland zullen gaan is opgesteld. Zij zal met Z.Exc. worden besproken. De gecommitteerden zullen credenties meekrijgen voor de volmachten en Gedeputeerde Staten en ook een open akte voor de steden. Ernst Casimir zal over de komst van de heren worden bericht met het verzoek zich bij hen te voegen voor hulp met raad en daad.

14 De RvS heeft 29 mei zijn advies op de conceptordonnantie voor de commissaris-generaal van de schepen in dienst van het leger gegeven.
De ordonnantie zal conform het advies worden opgesteld. De verkiezing van de commissaris-generaal en het besluit over diens traktement worden uitgesteld.
Ook uitgesteld is het besluit over het verzoek van Claes Corff om in dienst genomen te worden als ijker van de schepen.