03/06/1626

03 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 David Pallache verzoekt d.d. Brussel 22 en 26 mei een nauwkeurige lijst van de hier gevangen gehouden personen in vijandelijke dienst, met opgave van hun kwaliteit. Ook wil hij van HHM vernemen dat de voetspoeling die onlangs op enkele Duinkerkers is toegepast buiten de orde is geweest, zodat hij de onrust die hierover is ontstaan kan stillen.
Pallache zal worden geantwoord dat van een lijst van personen met opgave van kwaliteit nog geen sprake is. De Infanta moet eerst besluiten tot een algehele vrijlating van gevangenen aan weerszijden en een dag daartoe voorstellen. Over de voetspoeling zal worden gezwegen, alleen zal worden gemeld dat sommigen van het overboord gezette volk, waaronder de kapitein, hier gevangen zitten en dat zij bij de uitwisseling, als die plaatsvindt, vrijgelaten zullen worden. Z.Exc. zal worden gevraagd in deze trant het antwoord te schrijven.

2 Ordonnantie zal worden gedepêcheerd van 258 gld. 1 st. op de declaratie van Jan de Salle.

3 Muntmeester-generaal Simon van der Meiden verschijnt ter vergadering om verslag te doen van zijn onderzoek in Deventer. Hij heeft muntmeester Claes Meinerts ondervraagd over het slaan van valse munten te Huissen. Hij heeft de resultaten van het onderzoek en de hem door de Deventer magistraat ter hand gestelde documenten ingeleverd.
Door de dienstdoende generaalmeesters van de Munt zal worden geadviseerd over hoe nu verder te handelen.
Rumen verzoekt een antwoord op de brief van de Kleefse raden d.d. 19 april inzake de valsemunterij te Huissen.
De generaalmeesters die daar zijn geweest zullen een antwoord opstellen.

4 Rumen klaagt over het voornemen van de gedeputeerden van de RvS om de door de drost van Ravenstein gebruikte stallen en schuren te gaan gebruiken als munitieopslag. Dit zou strijden met het met Schwarzenberg gesloten akkoord.
De RvS moet over de zaak adviseren.

5 Dr. Opten Noort verzoekt te regelen dat hij de 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel ontvangt.
Hij moet zich wenden tot de RvS en zal daar tegen afdoende borgstelling een betalingsopdracht voor dit bedrag ontvangen.

6 Z.Exc. heeft de instructie voor de heren die naar Friesland gaan goedgekeurd.
Ook zijn de credenties en het antwoord aan Ernst Casimir gelezen en gearresteerd.
In plaats van Sommelsdyck, die zich om verschillende reden voor de reis heeft teruggetrokken, is Matelief gecommitteerd.

7 Z.Exc. heeft naar aanleiding van de brieven van Quast geantwoord dat kapitein Dorp naar de kust van Vlaanderen is gestuurd met de opdracht daar orde op zaken te stellen. Hij houdt vast aan een resolutie over het voorstel om twee compagnieën met driehonderd musketiers te versterken voor dienst op de schepen.
Schagen, Vosbergen en Boetzeler zullen met Z.Exc. spreken over de mogelijkheid de driehonderd man te halen uit de bestaande compagnieën.

8 Rumen heeft een remonstrantie ingeleverd met het verzoek hulp te bieden aan Lünen en andere plaatsen in het Land van Mark, nu de vijand nadert.
Schagen, Vosbergen en Boetzeler zullen dit ook aan Z.Exc. meedelen.

9 Doublet heeft aangevoerd dat hij conform de gisteren genomen resolutie met Pieter van Beeck heeft gesproken over 100.000 gld., maar dat deze zich heeft geëxcuseerd.
HHM besluiten dat Doublet alle middelen zal aanwenden om het bedrag van twee maanden soldij voor het regiment Candale en de nieuwe ruitercompagnieën te lenen tegen aflossing uit het secours van Frankrijk.

10 Van Beeck geeft te kennen dat de ene helft van de 620.000 gld. niet eerder dan 31 aug., de andere helft pas op 8 sept. betaald kan worden en dat dit strijdig is met de beloften die volgens het rapport van Sommelsdyck zijn gedaan. Hij houdt dan ook vast aan spoediger betaling.
Dit zal aan Languerack worden bericht.

11 Wilhelmus Riven, abt van het klooster Abdinghof bij Paderborn, krijgt paspoort om met vier dienaren door vijandelijk en neutraal gebied hiernaartoe te komen.