04/06/1626

04 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van Languerack is een brief d.d. Parijs 18 mei ontvangen, vergezeld van de wisselbrieven van Charlot op Pieter van Beeck voor het bedrag van 620.000 gld. dat nog openstond van het secours over 1625.
De wissels zijn aan Doublet gegeven om ze te doen accepteren.

2 Op attestatie van het bestuur van stad en land van Zevenbergen is Frans Theunis Francken toegestaan tegen Bosch' licent en borgstelling een paard voor de landbouw naar Zevenbergen te brengen.

3 Mibassen schrijft d.d. Calais 22 mei dat zijn knecht door de gouverneur van Calais is gearresteerd omdat de agent hem, in gezelschap van een als edelman verklede kapucijn, naar Dover had laten reizen. De gouverneur heeft hem laten aanhouden op verdenking van verraad met betrekking tot Ierland en is zeer gepikeerd. Bovendien heeft hij beslag gelegd op het op de kust van Margate gestrande schip, op grond van de opdracht van de koning om op alles wat in zijn gouvernement strandt beslag te leggen.
De brief gaat naar Languerack met de opdracht te bewerken dat zowel knecht als schip door de koning of zijn Raad uit hun arrest worden ontslagen en dat de gouverneur wordt gestraft.

4 De gedeputeerden van Holland hebben verklaard het advies van de RvS te willen inwinnen over hetgeen 28 mei door gecommitteerden is opgesteld tot aanpassing van het plakkaat van retorsie.
HHM schikken zich hierin.

5 De besluitvorming over de conceptordonnantie voor de commissaris-generaal over de schepen in het leger is hervat. De tekst is volgens het advies van de RvS in punten geordend en definitief vastgelegd.1 De aan te stellen commissaris-generaal dient van voldoende gezag en kwaliteit te zijn en een passend traktement te ontvangen.
Halewijn wordt benoemd tot commissaris-generaal tegen een ordinaris traktement van 1.800 gld. per jaar en 3 gld. per dag als hij buiten 's-Gravenhage in het leger dienst moet doen. Hij moet hiervan wel twee paarden onderhouden en dient eveneens beschikbaar te zijn voor andere taken die HHM, Z.Exc. of de RvS hem opdragen.
Ook is besloten Ludolph van Lintzenich aan te stellen als controleur van de commissaris-generaal tegen een ordinaris traktement van 500 gld. per jaar en 25 gld. per korte maand als hij te velde moet zijn. De RvS zal een instructie ontwerpen die dan onderzocht en gearresteerd kan worden. Zowel de commissaris-generaal als de controleur mogen geen aanspraak maken op emolumenten boven hun traktement noch loon vragen voor het ijken en branden van schepen, dat blijft voor de degenen die deze arbeid verrichten. Wel zal per attestatie 3 st. worden verstrekt, 2 st. voor de commissaris-generaal en 1st. voor de controleur.

6 Inzake het secours voor de koning van Denemarken is besloten met Paul de Wilm en Louis de Geer te komen tot levering in de maand juni van 100.000 gld. tegen een rente van 6¼ procent voor een jaar, zonder makelaardij- of andere provisiekosten.
HHM gaan ook akkoord met het voorstel van De Geer: als hij met de koning van Zweden tot zaken komt, zal de obligatie van de 100.000 gld. inclusief rente met diens schuld worden verrekend. Holland stelt als voorwaarde dat de obligatie dan wordt verrekend met het geld dat de Generaliteit nog van de Zweedse koning tegoed heeft, en niet uitsluitend met dat van Holland. De overige provincies hebben dat aanvaard.

7 Rantwijck rapporteert dat Joost Brasser HHM vraagt, nu zij met Paul de Wilm onderhandelen, het met hem gemaakte contract op het overmaken van de 50.000 gld. per maand naar Hamburg voor de Deense koning niet te schaden.
HHM menen dat de contracten los van elkaar staan.

8 Jan Erichs heeft in een brief d.d. Hamburg 23 mei verzocht de afrekening van het regiment in dienst van de Deense koning te regelen.
De RvS zal worden gemaand hierover conform eerdere resoluties te disponeren.

9 Schagen, Vosbergen en Boetzeler rapporteren dat zij met Z.Exc. hebben gesproken over de brieven van Quast en dat hij het goedkeurt tachtig man te nemen uit de compagnie van luitenant-admiraal van Nassau, twintig uit die van Van der Meulen en uit die gelegen te Bergen op Zoom en Vlissingen tot vierhonderd man toe. Deze zullen dan naar de kust kunnen worden gestuurd om over de schepen te worden verdeeld.
HHM sluiten zich hierbij aan.
Inzake de door Quast gevraagde versterking op de kust is besloten daartoe desnoods de schepen die voor de tweede Engelse vloot worden uitgerust te gebruiken.
Kapitein Timan Splinter, die zonder toestemming de wacht had verlaten, zal worden ontboden voor een verklaring.
De gecommitteerden hebben van Z.Exc. begrepen dat hij het te laat acht om Lünen nog te ontzetten, maar als men nog iets opmerkelijks wil doen dan zou men te velde kunnen komen. Hij wil dit nader met de heren bespreken.
Dit punt laten HHM tot absolute dispositie van Z.Exc.

10 Op verzoek van de Deense koning zal aan de Admiraliteiten te Rotterdam en in Zeeland worden geschreven te regelen dat diens raad Johan Zobeln zo spoedig mogelijk naar Engeland kan reizen.

11 Ten aanzien van de declaratie van De Bie en Schagen ten bedrage van 300 gld. voor rouwkleding bij de begrafenis van Kessel zal de eerdere resolutie worden nagezien. Voorlopig zal vanwege hun reis naar Noord-Holland ordonnantie worden gepasseerd van 92 gld. 17 st.

1 De tekst is gedrukt: Groot placaet-boek II, kol. 382.