05/06/1626

05 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het stadsbestuur van Dortmund stuurt d.d. Dortmund 29 mei de ondervraging van Jan van Waltroff op en geeft aan hem daar te willen straffen.
De brief gaat voor een beslissing naar de RvS.

2 HHM besluiten conform het advies van de RvS van 2 juni op het 30 mei ingediende verzoek van Etten [Etten-Leur]. Vanwege de grote hinder die de ingezetenen ondervinden van het halen van hun provisie uit Bergen op Zoom mogen zij, ondanks de grote kans op fraude, in het vervolg hun levensmiddelen via schans Blaak halen. Ook wordt de verzochte handel toegestaan, maar uitsluitend van de schors.

3 De commissie voor Halewijn als commissaris-generaal van de schepen in het leger is gelezen en na het aanbrengen van enige veranderingen goedgekeurd.

4 Het wordt nodig geacht dat de RvS de zaak van de in het leger gebruikte wagens hervat.

5 Conform het advies van de RvS wordt De Boske en De la Torre toegestaan twee of drie bedden met toebehoren en wat noodzakelijke huisraad licentvrij naar Zevenbergen te brengen.

6 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft 3 juni dat kapitein Lieffkint lorrendraaiers behulpzaam is bij de uitvoer van goederen.
De Rotterdamse Admiraliteit dient Lieffkint te ontbieden en passend tegen hem op te treden. Zij moet HHM binnen veertien dagen berichten over hetgeen gedaan is.

7 HHM besluiten conform het advies van de RvS die van Rees de vrije aanvoer toe te staan van acht samoreuzen met turf voor de wacht en eveneens vijftienhonderd planken en vijfhonderd sparren voor het herstelwerkzaamheden.

8 In een verzoek d.d. 5 mei vraagt het stadsbestuur van Brunswijk [Braunschweig] lonten en munitie te mogen uitvoeren.
De indieners moeten eerst een specificatie verstrekken.

9 De gezanten van de landgraaf van Hessen is op hun verzoek recredentie toegestaan. Het concept is opgesteld en goedgekeurd.

10 In zijn advies van 30 mei op het rekest van de weduwe Hinderson meent de RvS dat het haar op 19 mei verleende pensioen van 500 gld. per jaar een pure gunst is die uitsluitend aan haar persoon is gekoppeld, maar wel vanaf het overlijden van haar man toegekend zou mogen worden.
Gezien het feit dat de weduwe al eerder 1.200 gld. heeft genoten, blijven HHM bij hun besluit van 19 mei.

11 De Admiraliteit te Dokkum stuurt een lijst van de personen uit Friesland die in Duinkerke gevangen zitten.
Zij wordt toegevoegd aan de overige lijsten.

12 Er wordt nog niet beslist over het verzoek van diverse schippers om geladen goederen te mogen in- en uitvoeren.

131 D'Espaisses is ter vergadering verschenen en heeft de artikelen van de door Sommelsdyck en Languerack in Frankrijk besproken alliantie opgelezen.
HHM hebben na dankzegging om een kopie verzocht, maar de ambassadeur heeft geantwoord daartoe eerst last van de koning te moeten hebben. Hij zal Z.M. daartoe schrijven. Er is ook nog een secreet artikel dat de godsdienstuitoefening voor de Franse troepen regelt. Hij wil dat niet oplezen, aangezien HHM ook daarvan kopie zullen vragen. Wel levert hij bepaalde rekesten in die morgen gelezen zullen worden.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 128-129.