10/06/1626

10 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Baron d'Elderen zou opnieuw in het land zijn.
Besloten wordt hem formeel te verzoeken naar 's- Gravenhage te komen.

2 Op nominatie van Holland krijgt schepen Steven Stevenssen Lakervelt uit Schoonhoven commissie om zitting te nemen als raad ter Admiraliteit te Dokkum . Hij heeft de eed afgelegd.

3 De WIC ter Kamer Middelburg wordt mandement van revisie toegestaan van het vonnis dat de Zeeuwse Admiraliteit heeft uitgesproken in de zaak tussen suppliant en kapitein Anthoni Backer. De Bewindhebbers hebben de volgens de instructie bij revisie vereiste 200 gld. verstrekt.

4 Ter vergadering hebben Olphart Barents en Adriaen Pieterssen, gecommitteerden in de Generaliteitsrekenkamer, alsmede de heer Gans, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, verslag gedaan van hun werkzaamheden om te komen tot een staat van degenen die rekenplichtig zijn aan de Rotterdamse Admiraliteit van 1623 tot en met april 1626. Zij hebben een overzicht van zowel de ontvangsten van de verschillende kantoren als van hetgeen dezen het land nog schuldig zijn over de bewuste periode overhandigd. Bij de visitatie hebben zij onder meer geconstateerd dat de daggelden voor de schepen in het leger wel erg hoog zijn en dat daarop moet worden toegezien.
Onder dankzegging machtigen HHM Barents, Pieterssen en Gans de rekeningen van de rekenplichtigen te sluiten. Tevens zijn zij gemachtigd tot het opmaken van een staat van de rekening van de ontvanger-generaal van de Admiraliteit te Rotterdam. Vervolgens mogen zij ook die rekening sluiten. Voorts zullen zij een algemeen overzicht van het Admiraliteitscollege opstellen en inleveren, voorzien van hun advies over de punten die uit alle rekeningen naar voren komen. Zij mogen zich naar Rotterdam begeven om datgene te doen wat hier niet zo goed kan plaatsvinden.

5 Gans heeft conform de resolutie van 2 juni ontwerp en bestek ingeleverd van de voor de binnenwateren te maken fregatten.
Deze documenten gaan naar de overige Admiraliteiten om te dienen voor de bouw van de fregatten. Amsterdam zal twee fregatten bouwen, de overige Colleges volstaan met één. Tevens zullen de Admiraliteiten worden aangespoord de uitrusting van de fregatten ter hand te nemen en het benodigde geld zonder toegeeflijkheid te laten opbrengen uit de restanten van de rekenplichtige ontvangers in hun ressort.

6 Op attestatie van schout en heemraden van het dorp Vrijhoeve-Capelle is Andries Pieters en Sebastiaen Pieterssen toegestaan ieder twee paarden voor de landbouw te halen.

7 De Amsterdamse Admiraliteit bericht dat er vier, rijk beladen schepen van Sint Lucas [Sanlúcar de Barrameda] richting Vlaanderen varen.
Z.Exc. zal worden gevraagd de commandant op de kust van Vlaanderen te schrijven dit goed in de gaten te laten houden. Ook Joachimi zal worden gewaarschuwd opdat hij deze informatie op de juiste plaats kan doorgeven.

8 In haar advies d.d. 9 juni over het verzoek van Cornelis Aertsen c.s., schippers uit Breda, Leur en Roosendaal, heeft de Rotterdamse Admiraliteit opgemerkt dat de schippers door inlevering van de attestatie op 6 juni hebben voldaan aan de apostille van 26 mei. Het zou hun daarom vrij moeten staan met hun schepen van de Braeck overal in de provincies te komen.
HHM besluiten conform het advies. Tevens zal de Admiraliteit geantwoord worden op de goederen van de frauderende Bastiaen Janssen Brouwer de gebruikelijke boete te verhalen.

9 Goswinus Meurskens heeft mandement van appèl verzocht tegen het in het voordeel van kapitein Thibault uitgevallen vonnis van 27 mei.
De RvS, die het vonnis heeft gewezen, zal advies worden gevraagd.

10 De Rotterdamse Admiraliteit heeft een brief opgestuurd waarin Brabantse boeren verzoeken hooi te mogen maaien in het Land van Heusden en het veld van Bokhoven. Omdat het hier een zaak betreft die het plakkaat van retorsie raakt, dienen HHM een besluit te nemen.
De RvS zal advies worden gevraagd.

11 Deurwaarder Hardersum zal Mortaigne op inventaris zoveel linnen en tin verstrekken als benodigd voor de Venetiaanse ambassadeurs.

12 De vorstelijke raden in Münster antwoorden d.d. Münster 8 mei op hetgeen 21 maart aan hen is geschreven ten gunste van Jan Danckelman.
De betrokken partij zal op de hoogte worden gesteld.

13 Gemeld wordt dat Joost Brasser zich kan vinden in onderhandelingen met Paul de Wilm om voor deze keer de 100.000 gld. aan de Deense koning over te maken, aangezien HHM de restitutie niet hebben gekoppeld aan het Franse subsidie. Hij biedt aan op de wisselbrieven uit Frankrijk 100.000 gld. te verschaffen.
Met Brasser zal worden onderhandeld over dit bedrag, dat gebruikt zou kunnen worden voor de betaling van het regiment Candale en de nieuwe ruitercompagnieën. Ook met Paul de Wilm zal worden onderhandeld over het geld voor de Deense koning met als onderpand het subsidie uit Venetië.

14 De koning van Zweden schrijft d.d. Stockholm 22 april in antwoord op de met Camerarius gestuurde brief van HHM. Z.M. houdt de zaak van een bondgenootschap in beraad totdat iemand met volledige last naar Zweden komt. Ook het aan Camerarius gegeven antwoord is gelezen.
Het beraad hierover is uitgesteld totdat de ambassadeurs van Engeland en Denemarken zijn teruggekeerd.

15 Culenborch schrijft het gebruik van zijn huis voor de ambassadeurs van Venetië toe te staan.

16 Postmeester Gijsbert Janssen is ontboden en ondervraagd waarom hij eergisteren niet, zoals opgedragen, de brieven met spoed heeft bezorgd. Aangezien hij geen bevredigende verklaring heeft kunnen geven, is hij met onmiddellijke ingang van zijn post ontheven.

17 In navolging van de resolutie van 3 juni hebben de generaals van de Munt hun advies over de muntslag te Huissen ingeleverd. Zij stellen dat er sprake is van een zeer goede vervalsing van vreemde munten die voor een derde of voor de helft van minder allooi zijn. Degenen die de munten hebben vervalst of daarin hebben toegestemd dan wel assistentie hebben verleend, zijn allen schuldig aan valsemunterij en dienen als zodanig gestraft te worden.
Van der Meiden en fiscaal Brienen zullen naar Deventer gaan en de magistraat aldaar verzoeken muntmeester Claes Meinerts naar 's- Gravenhage te sturen of op hun aanklacht recht en justitie toe te passen. Van der Meiden en Brienen zijn gemachtigd in dat geval in Deventer de klacht op te stellen en in te dienen.
Stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] zal worden verzocht tegen de in Huissen gevangen zittende Claes Matthijssen en de jood Adolph Abrahams en alle andere betrokkenen op passende wijze te procederen. Het ontwerp van dit verzoek zal morgen worden geresumeerd.
Ook is besloten bij plakkaat het uitgeven van de valse munten in de Republiek te verbieden. Over alles wat met deze kwestie samenhangt zal informatie worden genomen.