11/06/1626

11 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Eduwart Misselden heeft ter vergadering aangevoerd dat hij tot nu toe slechts op één van de door hem in zijn propositie ter sprake gebrachte punten, dat van de tarra, antwoord heeft gehad. Hij verzoekt ook de overige punten te beantwoorden en vraagt gecommitteerden om met hem de kwestie van de tarra te bespreken.
De gedeputeerden van Holland hebben zijn op schrift gestelde verzoek meegenomen.

21 De tolk Marcus heeft ter vergadering een memorie van de Perzische ambassadeur overhandigd waarin wordt bepleit de onderdanen van zijn koning in de Republiek handel te laten drijven met uitsluiting van de hier in groten getale aanwezige Armeniërs.
Hem is geantwoord dat enige afgevaardigden hierover met de ambassadeur zullen spreken. De gedeputeerden van Holland hebben de memorie meegenomen.

3 Berck schrijft d.d. Venetië 22 mei.
Behoeft geen resolutie.

4 Schagen meldt dat de magistraat van Hoorn restitutie verzoekt van de twee kanonnen die in 1625 aan HHM zijn geleend ten behoeve van de koning van Denemarken. Ook zou de waarde van het geschut kunnen worden afgetrokken van de consenten.
HHM zullen de magistraat verzoeken nog enig geduld te oefenen aangezien zij verwachten dat de kanonnen terugkomen.

5 Rumen heeft bij schriftelijke memorie gevraagd om een beslissing over het verzoek van de religieverwanten in het Land van Gulik [Jülich].
Dit punt maakt deel uit van het beraad met Spierinck. De betrokken gecommitteerden is verzocht het beraad te vervolgen, ook al is niet iedereen aanwezig.

6 De Zeeuwse Admiraliteit schrijft 8 juni dat in strijd met de resolutie d.d. 18 okt. 1625 in Holland, zowel door Rotterdam als door Amsterdam , wordt toegestaan dat Haarlems linnen tegen de oude rechten van 12 st. per stuk wordt uitgevoerd naar Calais.
Ook wordt in Holland van anderhalve smalton traan er één betaald in plaats van de bij ordonnantie verplichte twee smaltonnen voor ieder kwarteel. Bovendien verlicenten de kooplieden hun traan op Dieppe terwijl zij op de Somme, die volgens de lijst op een hoger licent is gesteld, lossen.
De Admiraliteiten in Holland zal het voorgaande worden meegdeeld met de opdracht zich aan de resolutie van 18 okt. 1625 en aan de overige formele afspraken te houden. De Zeeuwse Admiraliteit zal geantwoord worden wat HHM hebben verricht. De generaals van de konvooien en licenten is opgedragen te onderzoeken of de resolutie van 18 okt. 1625 is en wordt uitgevoerd. Zij dienen HHM hiervan op de hoogte te stellen en tevens te melden of zij maatregelen hebben genomen.

7 Ontvanger Reael heeft verzocht zijn declaratie af te handelen.
Met een definitief besluit wordt nog gewacht.

8 Het stadsbestuur van Emmerik [Emmerich] schrijft d.d. 5 juni met het verzoek de huislieden die zich in de omgeving in veiligheid hebben gebracht, toe te staan hun levensbenodigdheden uit de stad te halen.
De RvS wordt om advies gevraagd.

9 David Lommelin wordt beloond met 12 gld. voor zijn aan HHM aangeboden vertaling van een Engels boekje.

10 Secretaris Huigens heeft te kennen gegeven dat de RvS bij akte van 19 mei aan de brouwer te Crèvecoeur heeft toegestaan zijn bieren ook te venten in de dorpen van de Bommelerwaard. Nu is evenwel geconstateerd dat bij resolutie deze dorpen hun levensmiddelen uitsluitend uit Zaltbommel mogen betrekken.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

11 De Bie, Antwerpen, Vosbergen, Hertevelt, Haersolte en Schaffer zijn gecommitteerd tot de verwelkoming hedenmiddag van de extraordinaris ambassadeurs uit Venetië2.

12 Er is verslag gedaan van de declaratie van de generaalmeesters van de Munt . Het tarief van de in rekening gebrachte vacatiën van de essayeur-generaal à 4 gld. 4 st. per dag is verlaagd naar het gebruikelijke daggeld van 3 gld. De gecommitteerden van HHM is verzocht over de vacatiegelden te adviseren. Wellicht zou men de generaalmeesters ter voorkoming van de vele daggelden een jaarlijks traktement kunnen toekennen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 697.
2 Het betreft Marc' Antonio Correr en Angelo Contarini , extraordinaris gezanten naar Groot-Brittannië.