13/06/1626

13 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ter vergadering zijn de ambtlieden en andere afgevaardigden van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard verschenen. Zij melden dat de vijand de contributies alleen maar wil voortzetten als zijn soldaten aldaar kwartier wordt gegeven. Zij hebben de plattelandsbewoners bewapend en hopen met Gods hulp, mits ondersteund met soldaten en houten redoutes, de streken te bevrijden.
De deputatie moet haar propositie schriftelijk inleveren. Rantwijck, Schagen, Beaumont, Boetzeler, Haersolte en Schaffer zullen deze zaak met Z.Exc. opnemen.

2 De RvS heeft de scheepsvrachten, het ijken van de schepen en hetgeen daarmee samenhangt vergeleken en doet hiervan ter vergadering verslag.
De Raad is verzocht zijn bevindingen op schrift in te leveren.

3 Op aanbeveling van het stadsbestuur van Amsterdam zal aan Joachimi worden geschreven de Amsterdamse koopman Jacques Bollaert, wiens goederen in Engeland in beslag genomen zijn, behulpzaam te zijn.

4 Z.Exc. heeft de vergadering een door hem ontvangen brief van de prins van Denemarken d.d. 14 april gezonden. De brief beoogt ten behoeve van de Spaanse Sont Compagnie, gevestigd te Malmö, schipper Pieter Claessen Harlup terug te doen keren. Diens schip, geladen met onvrije goederen, is in het Noorderkwartier binnengelopen.
De brief gaat naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier voor een bericht en advies over deze situatie.

5 Kapitein Codde van der Burch heeft enkele door hem gemaakte kaarten van de kust van Vlaanderen laten inleveren. Hij wordt beloond met 25 gld.

6 In zijn schrijven d.d. Brussel 14 juni 1 verzoekt David Pallache HHM schriftelijk te verklaren dat de laatste voetspoeling onrechtmatig was.
Met Z.Exc. zal worden overlegd.

7 De RvS stelt dat het rekest van Victor Hanssen, koopman te Xanten, niet waarheidsgetrouw is en dat de partijen dus gehoord dienen te worden.
De RvS wordt verzocht en gemachtigd dit verhoor te doen.

8 Ontvangen is een brief van het stadsbestuur van Kalkar met het verzoek levensbenodigdheden uit de Republiek te mogen halen.
Met een besluit wordt nog gewacht.

9 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 9 juni over de 3 juni ingediende memorie inzake de munitieopslag in Ravenstein.
Besloten wordt de regering van de keurvorst in Kleef te antwoorden dat het niet dan billijk is dat zij een opslagplaats beschikbaar stelt voor de munitie aldaar, die HHM immers ten behoeve van haar verdediging verzorgen. Bovendien zou zij de zoldering van het depot op aanbesteding van de gecommitteerden van de RvS moeten betalen en ook dient de commies ter plaatse behoorlijk te worden gehuisvest.

10 Aissema schrijft d.d. Hamburg 24 mei.
Vereist geen resolutie.

11 Christiaen Kircherten, burger van Keulen, verzoekt paspoort om een partij ossen en enkele veulens uit respectievelijk het aartsbisdom Bremen en het graafschap Oldenburg naar Keulen te mogen brengen.
HHM wijzen zijn verzoek af.

1 Sic. In S.G. 51 is "lestleden" doorgehaald.