23/06/1626

23 - 06 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 Ter vergadering verschijnt kapitein Van der Burcht die conform de resolutie van 15 juni is vereerd met een gouden keten. De keten weegt dertien once twee engels tegen 36 gld. 10 st. per once en kost 478 gld. 3 st. Het fatsoen tegen 28 st. per once komt op 18 gld. 5 st. en de medaille kost 104 gld. Tezamen levert dat een bedrag op van 600 gld. 8 st. De kapitein heeft HHM bedankt en beloofd zijn inspanningen voort te zetten.

2 Op attestatie van respectievelijk de burgemeester en heemraden van Besoijen en de richter en heemraden in het ambacht Sprang in de Langstraat, mogen Michiel Willemsen Jagers, Wouter Gijsberts en Claes Goyerts uit Besoijen en Anthonis Cornelis Janssen, Hendrick Stoffelen, Jacob Hendricx de Bie, Aert Adriaenssen Glaviman, Aert Jan Janssen, Jan Dirck Thomassen, de weduwe van Dirck Adriaenssen de Lange Maiken Pieterssen en Pieter Driessen de Wit uit Sprang ieder twee paarden voor de landbouw naar Besoijen respectievelijk Sprang brengen tegen betaling van Bosch' licent en op voorwaarde dat zij niet elders terechtkomen.

3 Aan Meinsge Pleunen, echtgenote van Claes Hendrixen, soldaat in de compagnie van Ten Halte op de vloot van L'Eremite, is toegekend de som van ... 1

4 Over het verzoek van Pierre de Rodes om ernstvuurwerk te mogen maken zal de RvS in overleg met Z.Exc. disponeren.

5 De RvS moet adviseren over het verzoek van Bartholomeus de Moor om met zijn familie in Doel [Beveren] te mogen gaan wonen.

6 Kapitein Swart vraagt om voorschrijven aan de Deense koning of anders een compagnie in dienst van de Republiek.
Zijn verzoek is afgewezen.

7 In rekesten van luitenant-kolonel Du Motet, de kapiteins Du Bois, Cousyn, Semetton en Thibaut en ook Daniel de Ganie Fellin, kapitein in het regiment van graaf Willem van Nassau, allen gerepartieerd op Zeeland alsmede in verzoeken van de op Gelderland gerepartieerde kapiteins Malaguot, Durefort en Boisgrenier wordt geklaagd over het uitblijven van betaling door deze provincies.
De RvS zal proberen via brieven of bezending de provincie Zeeland ertoe te brengen de compagnieën te aanvaarden. De gedeputeerden van Zeeland is verzocht hierin behulpzaam te zijn. De gedeputeerden van Gelderland hebben toegezegd in een gesprek met de RvS deze tevreden te zullen stellen.

8 De gedeputeerden van Holland hebben ter tafel gebracht dat de magistraat van Amsterdam betaling verzoekt van het bedrag waarmee de levensmiddelen voor de bevrijding van Breda zijn gekocht. Het betreft een bedrag van 9.2842 gld. 8 st. 9 p. en de bijbehorende rente over de periode 16 december 1624 tot 12 januari 1626.
De RvS zal de magistraat met een beslissing tevredenstellen.

9 De ambassadeur van Frankrijk compareert en laat een aan hem gerichte brief van de koning lezen. Het betreft een door de Oost-Indische Compagnie van Dieppe tegen de VOC aanhangig gemaakte kwestie. De inhoud van de brief is op schrift gesteld en ingeleverd2 met het verzoek om een schriftelijk antwoord.
In het eerste met Louis en - lager - met Phelijpeaux ondertekende deel van de brief d.d. Fontainebleau 6 mei, vraagt Z.M. de Staten-Generaal zijn onderdanen tegemoet te komen volgens de door D'Espesses uiteen te zetten details. In het vervolgdeel vraagt de ambassadeur HHM om een een minnelijke schikking. Men moet dat los zien van het oordeel dat op 20 juni 1625 in 's- Gravenhage is geveld in de zaak tussen de Oost-Indische Compagnie te Dieppe en de VOC en dat de Franse Compagnie niet geheel tevreden heeft gesteld. De schikking zou eventueel tot stand gebracht kunnen worden door Langerack te machtigen hierover in Frankrijk met gecommitteerden van Z.M. te onderhandelen.
HHM hebben gezegd de ambassadeur schriftelijk te zullen antwoorden. Een afschrift van de Franse tekst gaat naar de VOC voor een reactie waarin hetgeen is voorgevallen wordt weergegeven.

10 Hans Isenach, voormalig kapitein in Bahia de Todos os Santos, verzoekt HHM maatregelen te treffen zodat hij door de WIC betaald wordt.
Fiscaal Sille zal worden gevraagd de situatie toe te lichten.

11 De luitenant-admiraal van Zeeland Haultain is ter vergadering verschenen en voert aan dat op de onder zijn bevel varende schepen 1.200 Franse soldaten zijn vervoerd waarvan de proviand niet is betaald. Aangezien vier kapiteins hiernaartoe zijn gekomen om betaling te eisen, verzoekt hij HHM om een resolutie die deze mannen aan hun geld helpt.
Afgesproken wordt dat Haultain vanmiddag naar de ambassadeur van Frankrijk gaat om de situatie uiteen te zetten. Morgen zullen dan enige heren worden aangewezen om met D'Espesses over de betaling van de proviand te spreken.

12 Aangevoerd wordt dat Joost Brasser weigert geld te verstrekken op de Franse wisselbrieven. Nu ook Pieter van Beeck zich heeft geëxcuseerd wordt Doublet, ter vergadering ontboden, opgedragen met anderen zaken te doen opdat het regiment Candale en de nieuwe ruiters kunnen worden betaald.

13 De gedeputeerden van Holland vinden het goed dat met Paul de Wilm wordt onderhandeld over de aan de Deense koning te verschaffen 100.000 gld. mits hij voor de restitutie geen aanspraak maakt op het particulier krediet van Holland. Is dat wel het geval, dan moet met Louis de Geer worden onderhandeld.
Aangezien De Geer het bedrag wil verrekenen, wordt de Hollandse gedeputeerden bij deze nogmaals verzocht hun particulier krediet te stellen, opdat de zaak kan worden afgedaan.

14 De linnenwever Jan Veerlingh en Abraham Duijcker, inwoners van Goch, beklagen zich over kapitein Moulert die hun 179 rijksdaalder en nog wat goederen heeft afgenomen.
Hun rekest gaat voor een beslissing naar de RvS.

15 Ridder Samuel de Campet, baron van Sauion, schrijft in zijn rekest dat hij enige jaren geleden uit een prijsschip een aantal kisten suiker heeft verkocht aan Jan Picault, koopman te La Rochelle. Picault heeft de kisten doorverkocht aan een suikerbakker in Amsterdam en nu is er tussen koper en verkoper een geschil omdat er in de kisten twee stuks plaatzilver zijn gevonden. De platen zijn in bewaring gegeven bij de magistraat van Amsterdam. De baron meent het zilver te mogen opeisen en verzoekt daartoe HHM om voorschrijven aan de magistraat.
HHM zullen aan de magistraat schrijven kort recht toe te passen.

16 De RvS laat in een schrijven d.d. 20 juni weten dat de heren van Holland onlangs hebben doen aanzeggen in het vervolg het sluiten van de monsterrollen van de op hun provincie gerepartieerde compagnieën op zich nemen. De Raad verzoekt HHM in een uitvoerige uiteenzetting van redenen om een verordening waaruit blijkt waarmee het algemeen belang het best is gediend en hoe de Raad zich nu en in de toekomst dient te verantwoorden.
De gedeputeerden van Holland is verzocht omwille van het landsbelang af te zien van deze innovatie. Zij hebben om een kopie van de brief gevraagd voor overleg met hun principalen.

17 Sijmon van der Meiden en Jacob van Nispen doen ter vergadering verslag van hun wedervaren in Deventer. De magistraat van deze stad heeft de door Brienen geëiste doodsstraf tegen Meinertsen niet willen overnemen en uitsluitend toegestaan dat de beklaagde een uiteenzetting van de mondelinge klacht door de secretaris ter hand gesteld zal worden. Hij moet daarop binnen acht dagen mondeling reageren. Die termijn is vervolgens verlengd tot 26 juni o.s.

18 Namens Hoorn wordt nogmaals aangedrongen op de teruggave van het geschut dat vorig jaar naar Bremen is gestuurd ten behoeve van de Deense koning.
Aangezien de Deense koning de kanonnen niet meer nodig lijkt te hebben, zal Aissema geschreven worden die met hun attillage terug te sturen. In het geval de administrator van Maagdenburg behoefte zou hebben aan vier of vijf stuks geschut, mogen die aan de Deense koning worden geleverd tegen het eerder afgesproken ontvangstbewijs. Het kanon met het wapen van Hoorn dient echter teruggezonden te worden.

19 Naar aanleiding van de memorie van Rumen en het rapport van de gecommitteerden die met Spierinck hebben gesproken over de klachten van de religieverwanten in het Land van Gulik [Jülich] en het Land van Berg, besluiten HHM dat Spierinck, op diens verzoek, een kopie van de klachten gegeven zal worden en dat, conform eerdere resoluties, de regering van Palts-Neuburg geschreven zal worden een eind te maken aan de slechte behandeling van de geloofsgenoten.

1 Bedrag niet ingevuld.
2 De in het Frans gestelde brief is geïnsereerd in S.G. 3185.