24/06/1626

24 - 06 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 De gedeputeerden van Holland hebben verzocht of de op 18 juni gecommitteerde heren nog deze middag met Z.Exc. kunnen spreken over de zaak van de zetel van de Engelse ambassadeur in de RvS . Hertevelt en Varver zullen Boetzler en Ter Cuilen vervangen.

2 In een brief d.d. Loevestein 23 juni bericht luitenant Marcus de Bie dat de arminiaanse predikant Samuel Prins bij zijn ontsnapping uit de gevangenis tijdens het overzwemmen van de tweede gracht is verdronken. Hij vraagt wat er met het lichaam moet gebeuren.
De brief gaat voor een beslissing naar de heren van het Hof van Holland . Prins was hun gevangene en zij hebben naar de omstandigheden doen vragen.

3 Kapitein Aelbout, commandant van Sint Andries, verzoekt een traktement van 100 gld. per maand en een akte van aanstelling tot kolonel.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

4 Schout, burgemeesters en schepenen van Fijnaart vragen om vermindering van de hoge kosten die zij vorig jaar hebben gemaakt voor de bezetting van de wachtposten. De stad is door Z.Exc. beloond met 600 gld., maar zou graag de nog resterende schuld van 1.149 gld. kwijtgescholden zien.
De RvS zal om advies worden gevraagd.

5 De gedeputeerde van Enkhuizen vraagt betaling voor de door de burgers van die stad ten behoeve van de reparatie van het schip Orangieboom geleverde touwen, masten en dergelijke. Het schip was op bevel van HHM door de Admiraliteit in het Noorderkwartier gereedgemaakt en aan de WIC geleverd, maar verloor bij Texel door onweer een mast.
Aan de Admiraliteit zal geschreven worden de leveranciers te doen betalen.

6 De gedeputeerden van Holland hebben de provincies verzocht maatregelen te treffen waardoor het bedrag van 50.000 gld., geleend ten behoeve van de landgraaf van Hessen, kan worden afgelost. De landgraaf kan op het ogenblik geen koper, ijzer of andere waren in plaats van het geld sturen.
De gedeputeerden hebben toegezegd aan hun principalen te schrijven.

7 Juliaen Calandrini mag voor de graaf van Mansfeld tegen betaling van de rechten van het land uitvoeren: 101 wapens voor een compagnie haakbusschutters, 101 karabijnen, twee zadels, wat stangen, veertig dozijn servetten, twee dozijn hemden, 24 halskragen, 48 neusdoeken en 48 linnen broeken.

8 Schaffer schrijft d.d. Leeuwarden 9/19 juni dat de ordinaris gedeputeerden daar nog niet in vergadering bijeen zijn, maar wel worden verwacht om over de uitschrijving van de Landdag te beraadslagen.
Er valt geen besluit.

9 Z.Exc. laat weten dat hij van de graaf van Schwarzenberg, ambassadeur van de keizer te Brussel, een brief ontvangen heeft waarin hij vraagt zeven merries uit de Republiek te mogen halen om bij zijn aanstaande vertrek mee te nemen naar Duitsland.
HHM staan dit niet toe omdat de paarden [eerst] naar Brussel zouden gaan.

10 Ook is de door Tilly verzochte uitvoer van zeven paarden conform het door de RvS gegeven advies afgewezen.

11 In zijn advies d.d. 22 juni op een op 18 juni ingediend verzoek stelt de RvS dat de heerlijkheden van Cranendonck [Maarheze] en Eindhoven inderdaad toebehoren aan Z.Exc. Aangezien zij echter onder het gebied van de vijand vallen, is de vervulling van ambten aan de officiers ter plaatse en elders op het platteland verboden volgens de clausule die met goedkeuring van HHM als tegenmaatregel in de sauvegarden is opgenomen.
HHM schikken zich naar het advies, maar leggen de kwestie wel voor aan Z.Exc. vanwege diens wellicht grote belangen.

12 Hendrick Schrevels verzoekt om op de tweede Engelse vloot aangesteld te worden als fiscaal en commissaris.
De Amsterdamse Admiraliteit zal om advies worden gevraagd.

13 De RvS dient te adviseren over het verzoek van drost, burgemeesters en regeerders van de stad en het graafschap Megen hun gewas te mogen verkopen aan en hun levensbehoeften te mogen halen uit beiderzijds steden.

14 Courtomée verzoekt betaling van zijn traktement als luitenant-generaal van de Franse troepen over de jaren 1620 tot en met 1623.
Noortwyck en Beaumont zullen de zaak onderzoeken en daarvan verslag uitbrengen.

15 Rantwijck rapporteert dat opnieuw met Z.Exc. is gesproken over de bezetting van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard.
De heren die gaan onderzoeken of de redoutes het best op de Maas of de Waal aangelegd kunnen worden, zullen hun reis gewoon voortzetten.

16 Sommelsdijck, Veltrijel, en thesaurier-generaal De Bie compareren en voeren aan dat de RvS uit de artikelen die HHM op 16 mei aan dr. Opten Noort hebben toegestaan, heeft opgemaakt dat daarmee van de grondslag van het eerste akkoord is afgeweken. Hem wordt nu toegestaan het werk in gedeelten te realiseren, maar zonder vast te stellen hoe lang hij mag doen over de rest na afronding van het eerste gedeelte. De RvS heeft daarom de ordonnantie voor de 20.000 gld. nog niet laten opstellen omdat de Raad eerst de mening van HHM hierover wil vernemen.
Vanwege de geringe kans op een geslaagde afronding van het project stellen enkele gedeputeerden voor met Opten Noort overeen te komen zijn al ingekocht materiaal over te nemen. Vervolgens is besloten dat eerst door de RvS onderzocht zal worden hoe de uitdieping van en de watertoevoer naar de IJssel alsmede de beveiliging van de rivier nu het beste aangepakt kan worden. Daarna kan dan beslist worden wat het meest in het landsbelang zal zijn.