25/06/1626

25 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Z.Exc. is, na het aanvankelijke overleg met de gecommitteerden, in de vergadering verschenen om daar samen met de ontboden RvS over de zaak van de Engelse zetel te beraadslagen. Z.Exc. en enkele afgevaardigden van de provincies hebben voorgesteld de kwestie rond Carleton zo te schikken dat de Engelse ambassadeur zitting neemt zolang de zesduizend man [door de Engelsen] worden gecontinueerd.
Maar aangezien men vermoedt dat de Engelsen hun rechtmatige aanspraken op de zetel zullen volhouden, is besloten Joachimi te schrijven dat HHM vasthouden aan de eerder gestuurde resolutie en dat hij die met alle beleefdheid moet overbrengen. Hij moet verklaren dat HHM niet anders dan voorheen Z.M. alle respect en dankbaarheid betonen. Broersema heeft verklaard het besluit te delen voorzover de eerdere resolutie d.d. ...1door de provincie Groningen is getekend.

2 Josepho Palache maakt bezwaar tegen het plan van Doublet diens ordonnantie te korten met het op bevel van HHM aan hem verstrekte voorschot.
Voor deze keer zal de korting niet worden toegepast.

3 Beaumont rapporteert dat hij, naast Schaffer, nu ook de instructie voor de controleur van de schepen heeft bestudeerd. Zij strijdt niet met die voor de commissaris-generaal van de schepen en behoeft slechts een kleine wijziging in het eerste artikel.
De verandering is goedgekeurd en de instructie is gearresteerd.

4 De RvS dient te adviseren over het verzoek van Heukelshoven om een traktement of een aanstelling als majoor te Gennep te mogen ontvangen.

5 De keten voor Contarini weegt 82 once vier engels à 36½ gld. per once en kost 3.000 gld. 6 st. Het fatsoen à 28 st. per once kost 114 gld. 16 st. en de medaille 68 gld. In totaal kost de keten 3.183 gld. 2 st.
De keten voor diens secretaris weegt acht once tien engels en komt op 310 gld, het fatsoen 11 gld. 14 st. en de medaille 68 gld. In totaal kost de keten 389 gld. 14 st.
Hendrick van Eck en Noortwyck zullen de keten aanbieden en de gelukwensen voor een goede reis en de nodige complimenten overbrengen.

6 Fiscaal Sille heeft over kapitein Isenach bericht dat deze in de krijgsraad heeft geadviseerd de stad San Salvador niet over te geven, maar een bestorming af te wachten. De stukken zijn evenwel niet voorhanden.
De WIC zal worden geschreven Isenach goedgunstig te behandelen.

7 Pieter Sonnemans, Hillebrant Pieters en consorten, reders van het schip Sint Pieter, verzoeken met aanbevelingsbrieven van de Rotterdamse magistraat om teruggave van hun door de Engelsen afgenomen en naar Dartmouth gebrachte schip.
HHM zullen Joachimi vragen zich voor de supplianten in te spannen.

8 Bernard Blanck vraagt om een traktement totdat hij zal zijn bevorderd. HHM wijzen het verzoek van deze voormalig luitenant onder kapitein Vrolichausen van het in dienst van de Deense koning gezonden regiment af.

9 De heer van Pietersum is toegestaan twee molenstenen uit het Land van Luik te halen ten behoeve van zijn molens in Westerlo.
De RvS dient te adviseren over het verzoek van Pietersum om zijn hout, koren en ander gewas in beiderzijds steden te mogen slijten.

10 Jan van Diessen uit het dorp Westerlo verzoekt om pardon. Hij heeft vorig jaar de tienden van de prelaat van Tongerlo gepacht en daartoe de inzamelingen van de contributie als betaling genomen en daarvan graan in Lier ter markt gebracht. De soldaten dreigen hem nu te arresteren.
De RvS zal om advies worden gevraagd.

11 Kapitein Mario heeft een mooie Turkse sabel getoond, hem ten buit gevallen van Dampiere, bij Wenen. Hij verzoekt de waarde in geld uitgekeerd te mogen krijgen.
De sabel zal worden geschat.

12 Op voordracht van de Gedeputeerde Staten van Utrecht wordt Sulestein toegevoegd aan de commissie die de rivieren Maas en de Waal op hun veiligheid zal inspecteren.

13 De heer van Spangen verzoekt uit de Republiek honderdvijftig pond kaas, tien hammen en vier gerookte tongen te mogen halen die hem zijn toegezegd in de huur van in deze provincie gelegen goederen. Ook vraagt hij voor zijn onderhoud elk half jaar uit Bergen op Zoom levensmiddelen naar zijn woonplaats Brecht te mogen brengen.
De RvS moet adviseren.

14 De vrouwe van Keppel verzoekt vanwege de grotere veiligheid de twaalf tonnen boter die zij jaarlijks van enkele landerijen in Overijssel ontvangt, via de Veluwe licentvrij naar het huis te Keppel bij Doesburg te mogen vervoeren.

15 Aissema schrijft d.d. Hamburg 3/13 juni dat de koning [van Denemarken] sterk aandringt op het maandelijks subsidie van 50.000 gld. en dat de magistraat van Bremen op aandringen van de administrator van Maagdenburg al twee [halve] kanonnen aan de koning heeft verstrekt.
De heren van Holland is verzocht een besluit te nemen opdat met Paul de Wilm een akkoord kan worden gesloten over het overmaken van 100.000 gld.

16 Ter vergadering verschenen bericht Georgio Georgi, ambassadeur van Venetië, over hetgeen hij uit Italië heeft vernomen over de voorwaarden waarop Frankrijk en Spanje vrede hebben gesloten.
HHM bedanken de ambassadeur en verzoeken hem, onder aanbieding van gelijke diensten, deze berichtgeving voort te zetten.

17 De Admiraliteit in het Noorderkwartier antwoordt d.d. Hoorn 17 juni op de brief van HHM van 9 juni dat zij de aanklacht van de fiscaal inzake 86 tonnen kruit conform het plakkaat van 1622 de plano recht heeft gedaan. Haar resolutie was vanwege indispositie van de vorige secretaris op voorlopige wijze aangetekend en is na diens overlijden verloren geraakt. Verscheidene raden hebben echter nog weet van het aldus genomen besluit.
Met een resolutie wordt nog gewacht.

18 HHM nemen nog geen besluit over het verzoek om pardon van Huich Antoni.

19 Ondersteund door brieven van de magistraat van Hamburg d.d. 31 mei, verzoekt Hans Loon restitutie van zijn door Pieter Barentsen van Dorrevelt op de Elbe afgenomen schip.
De retroacta zullen worden nagezien.

1 Niet ingevuld. Bedoeld is resolutie 15 van 28 maart 1626.