26/06/1626

26 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Willem Aertsen mag drie lappen laken, die hij hier te lande in veiligheid had gebracht, tegen cautie naar zijn woonplaats Gastel terugbrengen.

2 Op attestatie van burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen mogen Adriaen Hubrechtsen Coenen en Gommer Janssen tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij niet naar elders worden vervoerd, elk twee paarden voor de landbouw naar Zevenbergen brengen.

3 Secretaris Huigens heeft te kennen gegeven dat de resolutie van 27 mei is uitgevoerd en dat de licentmeesters te Emmerik en Rees is opgedragen de daar arriverende schepen onmiddellijk te lossen of anders terug te sturen. De geladen schepen die zich daar al bevonden sturen zij echter niet terug onder het voorwendsel daartoe geen last te hebben.
HHM willen van de licentmeesters vernemen of dit klopt. Zij dienen geen onderscheid te maken en moeten ook de daar aangekomen schepen, die niet van plan zijn te lossen, terugsturen.

4 HHM besluiten conform het advies van de RvS fiscaal Sille voor zijn gedane moeite inzake de uit Bahia de Todos os Santos gekomen soldaten te belonen met 350 gld.

5 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft dat de Franse ambassadeur zich inspant voor de vrijlating van Martin Govan. Govan bevond zich met vier compagnons in het door kapitein Bloom opgebrachte bootje.
HHM zullen antwoorden dat de zaak aan het College wordt overgelaten, maar dat de kosten door de gevangenen moeten worden betaald.

6 De Franse ambassadeur heeft verschillende keren in de vergadering verzocht om acht te slaan op de ten faveure van Villetard geschreven brief van Z.M.. Tevens zou men de door deze kapitein meegebrachte rekruut dienen te betalen, hetgeen ook door Z.Exc. is aanbevolen.
Met een besluit over de schorsing van Villetard wordt nog gewacht. De RvS zal daarvan op de hoogte worden gesteld en ondertussen geen principiële beslissing in de zaak nemen. De rekruut zal worden beloond.

7 De gedeputeerde predikanten van de synode van Zuid-Holland- en Noord-Holland verzoeken een nationale synode uit te schrijven.
HHM stellen een resolutie uit. De provincies hebben opdracht gegeven tot het maken van kopieën ten behoeve van hun principalen.

8 Namens de muntmeesters-generaal is te kennen gegeven dat 26 juni o.s. de zaak tegen Claes Meinerts zal dienen.
Van der Meiden en Nispen zullen zich dan weer naar Deventer begeven.

9 Kapitein Van der Elst verzoekt drie à vier maanden afwezig te mogen zijn van de compagnie, met zijn paarden.
HHM laten dit ter dispositie van Z.Exc.

10 De RvS zal beslissen over het verzoek van Michiel Sprangers, schipper uit Dordrecht, om aangesteld te worden als conducteur of eerste commies bij de schepen van het leger.

11 De heren Eck, Antwerpen en Beaumont zijn gecommitteerd tot het sluiten van een contract met Paul de Wilm over de levering van 100.000 gld. voor de koning van Denemarken.

12 De magistraat van de stad Brunswijk [Braunschweig] is toegestaan zesduizend pond lonten te halen tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg dat zij niet elders belanden.

13 Rekenmeesters Olphert Barentsen en Adriaen Pieterssen rapporteren ter vergadering dat zij in navolging van de door HHM genomen resolutie naar Rotterdam zijn geweest om aldaar een overzicht op te stellen van het kantoor van Vrouse. Hoewel hij had toegezegd hun komst te verwachten, is deze ontvanger-generaal met enkele gedeputeerden naar Amsterdam en het Noorderkwartier vertrokken. Het zal nog wel acht dagen duren voordat Vrousen kan terugkomen.
HHM besluiten nog drie tot vier dagen op zijn terugkeer te wachten.

14 Van Pinacker is een brief d.d. Algiers 25 maart ontvangen waarin hij schrijft een wissel te hebben getrokken op Baudewyn de Man, ontvanger te Delft, van 1.800 realen van achten tegen vijftig procent.
HHM hebben de wisselbrief ook gezien, maar wachten nog met een beslissing.

15 Kelffken brengt naar voren dat de vijand de contributie heeft opgezegd aan de "geersden" in de Cirkel van de Ooij bij Nijmegen en dat daarom geregeld zou moeten worden dat die plaats met troepen uit het garnizoen van Nijmegen wordt bezet. Bij wijze van tegenmaatregel zou de contributie opgezegd kunnen worden aan Oosterweel.
Kelffken en Noortwyck zullen het punt van de bezetting met Z.Exc. opnemen. Op de gesuggereerde retorsie willen HHM niet ingaan.

16 De president bericht dat Z.Exc. niet verlangt dat inzake de ambtsdrager in Cranendonck [Maarheze] en andere dorpen de generale resolutie wordt veranderd. Wel zou het hem aangenaam zijn als er ontheffing kon worden verleend.
Besloten wordt de zaak te laten bij het advies van de RvS en het eergisteren genomen besluit.

17 HHM hebben beraadslaagd over het op 27 mei door de RvS ingebrachte verzoek van Johan Twickelo om appointement in cas d'appèl van een vonnis van de Hoge Krijgsraad . Zij besluiten de zaak nog even in beraad te houden, maar beschouwen de tegen Twickelo begonnen procedure voor de Krijgsraad als opgeschort totdat over zijn verzoek is beslist.