27/06/1626

27 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op verzoek van Robrecht van Rheit en Hendrick Vries, burger uit Xanten, wordt kapitein Moulert, op straffe van verstek, opgelegd binnen 48 uur dupliek te leveren.

2 Ludolph van Lintzenich heeft de eed afgelegd als controleur van de schepen en schippers in dienst van het leger.

3 Het verzoek van Lenert de Salem een jaarlijks traktement voor de oude dag te mogen ontvangen, gaat voor een beslissing naar de RvS.

4 Gedeputeerden van Brabant verzoeken de ingezetenen toe te staan onderling hun gewas te kopen en verkopen, zoals het uitkomt, aangezien niet iedereen altijd voldoende gewas heeft om ter markt te brengen. Tevens zouden zij uit de steden hun provisie willen halen.
De RvS wordt om advies gevraagd.

5 De RvS heeft in zijn advies op het op 24 juni ingediende verzoek van Fijnaart gesteld dat het gevraagde subsidie niet ten laste van de Generaliteit dient te komen omdat die daar geen middelen ontvangt.
De zaak wordt voor een beslissing overgedragen aan de RvS.

6 Conform de resolutie van 21 juni heeft Loijs de Roij een lijst ingeleverd met daarop de waren en wapens voor Christian van Brunswijk.
De uitvoer wordt toegestaan tegen betaling van een kwart van de konvooien en licenten.

7 De erfgenamen van Pontus la Grue, voormalig licentmeester te Heusden, vragen kwijtschelding van 2.000 gld. die hun vader niet kon innen van diverse insolvente lieden. Ook willen zij uitstel van hetgeen zij nog moeten verantwoorden tegenover de Rotterdamse Admiraliteit .
HHM besluiten de zaak voor een beslissing te renvoieren aan de Admiraliteit te Rotterdam.

8 Olphert Barents en Adriaen Pieterssen zal worden gevraagd te adviseren over het verzoek van Adriaen Repelaer, konvooimeester te Dordrecht, de door de Rotterdamse Admiraliteit jegens hem voorgenomen executie uit te stellen.

9 Albrecht van Vellingen verzoekt paspoort om enkele kazen die hij voor het plakkaat van retorsie in werking trad had uitgevoerd, van Dorsten naar Keulen te mogen vervoeren.
Aangezien het niet is verboden om goederen van de ene naar de andere neutrale plaats te vervoeren, is een paspoort niet nodig.

10 De declaratie van agent Bilderbeeck over door hem gemaakte kosten in dienst van het land vanaf 29 mei 1625 tot 14 juni 1626 bedraagt 341 gld. 15 st.
Hem is vanwege zijn buitengewone inspanningen en de huidige duurte in Keulen 350 gld. extra toegekend. Tezamen met zijn ordinaris traktement van 350 gld. komt het totale bedrag op 1.041 gld. 15 st. Van dit bedrag zal ordonnantie worden gedepêcheerd.

11 Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 136 gld. 3 st. voor Broersema vanwege diens reis naar Emden, vice versa.

12 Pieter Gerritsen van der Schute mag voor hertog Joachim Ernst van Holstein twee metalen kanonnen die elk drie pond ijzer kunnen schieten, uitvoeren tegen betaling van 's lands rechten. Het totaalgewicht van deze draken bedraagt zeshonderd pond.

13 Zolang zijn goederen nog niet zijn gerestitueerd dan wel totdat hij wordt bevorderd, verzoekt Godefroy de Angelis een traktement.
Het rekest gaat naar de RvS die de suppliant bij gelegenheid zal aanstellen.

14 Kelffken heeft gerapporteerd dat Z.Exc. heeft toegezegd de commandant van Nijmegen te schrijven Ooij met troepen te bezetten.

15 Daniel Tresel krijgt voorschrijven aan de president [van het parlement] te Rouen teneinde kort recht te verschaffen. Een tweede voorschrijven gaat naar Languerack met het verzoek Tresel in deze behulpzaam te zijn.

16 Willem Arentssen Couwenhoven uit Rotterdam krijgt gedurende vijftien jaar octrooi om exclusief een molen te maken die, eenmaal in gang gezet, blijft draaien. De uitvinding moet nieuw zijn en binnen een jaar functioneren.

17 De Rotterdamse Admiraliteit schrijft de betaling van het kwart der konvooien en licenten aan de pachters te excuseren vanwege haar karige middelen. De Admiraliteit zou al lang met de pachters de geconfisqueerde goederen hebben afgerekend indien duidelijkheid was verschaft over het 21ste artikel van hun ordonnantie, namelijk of de pachters hun deel in de boetes zonder bijdrage aan de kosten zullen krijgen. Zodra de interpretatie van dit artikel beschikbaar is, zal de afrekening worden gemaakt.

18 De raadsheer van Z.Exc. Dimmer is ter vergadering verschenen met de aankondiging dat de doop van de jonge prins donderdag aanstaande zal plaatsvinden in de hofkapel. Hij verzoekt HHM hun maatregelen te treffen.
Kelffken, Noortwijck, Beaumont, Hertevelt, Varver en Broersema zullen de jonge prins ten doop houden. Opdracht is verstrekt voor het maken van een gouden kistje waarin de bij de doop te geven pensioenbrief gelegd zal worden.

19 Het verzoek van het stadje Helmond om wekelijks een kar met eigen handwerk naar Antwerpen te mogen brengen en vlas mee terug te nemen, is afgewezen.

20 Hochepied en Godin hebben geantwoord op de brief van HHM d.d. 16 juni dat zij het werk aan de rekening [van de VOC ] uitsluitend hebben gestaakt voor de duur van het schoonmaken van de Kamer en dat zij nu verdergaan met hun werk.

21 Het rapport over de stand van zaken in Bergen op Zoom, Goes en Tholen dat generaal van de konvooien en licenten Meinert van Huessen meegestuurd heeft met zijn brief d.d. Middelburg 22 juni, zal worden onderzocht.

22 Henrick van Borculo is uit medelijden 6 gld. toegekend.

23 Gijsbert Janssen krijgt, op voorspraak, zijn ambt als postmeester terug op voorwaarde dat hij het zo zal vervullen dat klachten uitblijven.

24 Met Paul de Wilm is afgesproken dat hij de koning van Denemarken 150.000 gld. levert en van dit bedrag zo spoedig mogelijk kwitantie zal geven. Doublet zal De Wilm onmiddellijk een obligatie geven voor de aflossing van het bedrag over een half jaar, met een rente van de penning zestien die ingaat op de dag dat 100.000 gld. is uitbetaald en vanaf vandaag voor 50.000 gld. Zodra Holland of andere provincies hun quote in deze lening hebben bijgedragen zal dat op de obligatie worden geëndosseerd. In het geval de aflossing geschiedt door middel van de buitenlandse subsidies zullen zij hun quote inclusief rente daaruit terugbetaald krijgen, maar zij kunnen het bedrag ook inhouden op hun overige ordinaris of extraordinaris consenten. De rente op de door de provincies uitgekeerde bedragen zal gaan lopen vanaf het moment van de aantekening op de obligatie en is niet voor Paul de Wilm maar voor de betalende provincie bestemd.
Aissema zal van de geldlevering op de hoogte worden gesteld. Aan de Deense koning zal worden geschreven dat HHM dit besluit hebben genomen uit liefde voor het gemeenschappelijk welvaren, ook al zouden zij het volste recht hebben om er mee te wachten totdat de alliantie door de Engelse koning is aanvaard. Aissema moet van de Deense koning een akte van restitutie van het [aan de administrator] geleverde geschut vragen en hem de overige kanonnen doen terugsturen.

25 De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat hun principalen de overwegingen inzake de handel met neutralen hebben bestudeerd en zich willen houden aan de resolutie die bij de vaststelling van het plakkaat van retorsie is genomen. Dat betekent dat met het neutrale buitenland geen in- of uitvoerhandel wordt toegestaan. Sluikhandel gepleegd door burgers of militairen dient krachtig te worden bestraft. Degenen met een ambt zullen dit verliezen als zij op fraude worden betrapt. Degenen die bedrog weten te ontdekken en melden zullen daarentegen met een premie worden beloond. Ook zal men personen aanwijzen die zich dienen te informeren over de al gepleegde overtredingen van het plakkaat.
De Staten willen de verhoging van het licent op de konvooien naar Calais nog even uitstellen aangezien meerdere leden bedenkingen hebben.
Inzake de rechtspraak over de in flagranti afgenomen goederen, achten de Staten de magistraat van de stad waar de goederen naartoe zijn gebracht, tezamen en in pariteit met de krijgsraad of nabijgelegen steden bevoegd. Is er alleen maar sprake van beschuldigingen van fraude, dan dienen de Admiraliteitscolleges die te berechten, de plano en zonder vorm van proces.
De doorvoer van vrijwijnen voor koningen of andere machthebbers, onder welk voorwendsel dan ook, dient niet te worden toegestaan zolang het plakkaat geldt.
HHM nemen nog geen definitieve beslissing.