29/06/1626

29 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Gedeon de Haze, boekverkoper te Harderwijk, vraagt enkele kerkelijke en politieke personen aan te wijzen voor een onderzoek naar de in Harderwijk tegen hem voorgenomen verbanning.
HHM renvoyeren hem aan de provincie Gelderland .

2 De RvS heeft naar aanleiding van de resolutie d.d. 19 juni geadviseerd de brouwer van Crèvecoeur toe te staan zijn bieren ook in de dorpen Heil, Driel, Ammerzoden en Well te slijten.
HHM verlenen akte conform het advies.

3 Bestuur en ingezetenen van de stad Steenbergen klagen dat de vijand zowel de bebouwing en het vruchtgebruik van hun grond als het zakendoen op het platteland verbiedt, terwijl de stad die vrijheid al dertig jaar geniet. Vernomen is dat uit het onder de Spaanse koning vallende deel van Brabant enkele ambtsdragers - de drost van Wouw en de schout van Broechem [Ranst] - naar 's- Gravenhage zijn gekomen om matiging van het plakkaat van retorsie te bewerken. Steenbergen verzoekt daarin geen positieve beslissing te nemen zolang de stad de voortzetting van haar vrijheid niet is toegestaan.
De RvS dient te adviseren.

4 De RvS adviseert negatief over het op 30 mei ingediende verzoek van schouten, schepenen en ingezetenen van het Land van Cuijk hun levensmiddelen licentvrij of tegen Maas' licent uit de Republiek te mogen halen.
HHM sluiten zich aan bij het advies.

5 De RvS mag beslissen over het verzoek van de voerman Rom Everts uit Nijmegen. Hij wil compensatie voor het verlies van zijn paard bij de verovering van Goch.

6 Olphart Barent en Adriaen Pieters rapporteren dat ontvanger Repelaer 26.944 gld. schuldig is.
Het gevraagde uitstel van executie is afgewezen, maar de gedeputeerden van Holland hebben de zaak vervolgens in beraad gehouden.

7 De Amsterdamse Admiraliteit bericht d.d. 23 juni dat bij Le Havre enkele Franse schepen met oorlogsmunitie worden geladen.
Noortwyck en Beaumont zullen met de Franse ambassadeur spreken om te voorkomen dat de munitie naar de vijand wordt vervoerd.

8 Inzake de namens Breda verzochte servitiën is vastgesteld dat deze kwestie zich ook bij toekomstige belegeringen van steden zou kunnen voordoen. Eveneens is er sprake van burgers die levensmiddelen of andere waren hebben geleverd en nu in het bezit zijn van biljetten "ex causa onerosa".
Antwerpen en Beaumont zullen met de supplianten tot een akkoord proberen te komen.

9 Ontvangen een brief van Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 2 mei.1
Vereist geen resolutie.

10 Gemeld wordt dat de 27 juni toegestane paspoorten voor Christian van Brunswijk door Z.Exc. zijn verstrekt zonder de opdracht tot betaling van een kwart der konvooien en licenten.
Secretaris Junius zal worden ontboden om hem aan te zeggen dat HHM de paspoorten met betrekking tot konvooien en licenten verstrekken.

11 In de 27 juni ontvangen brief van de Rotterdamse Admiraliteit is sprake van een achterstand van circa 35 maanden in de betaling van de schepen op de rivieren tussen Holland en Zeeland.
HHM zullen antwoorden dat zij dit een vreemde zaak vinden aangezien de ontvangen subsidie moest dienen voor de betaling van de schepen op de binnenwateren en die daarbuiten gedurende respectievelijk twaalf en zes maanden. Ook verwonderen HHM zich over de slappe houding die de kantoren innemen bij het innen van hun geld.

12 Vosbergen heeft een brief ontvangen van de Engelse ambassadeur Amstrudder waarin wordt afgeraden de schepen die HHM op de Elbe hebben terug te trekken of te scheiden van de Engelse schepen. Niet alleen de stad Hamburg maakt namelijk aanspraak op de jurisdictie over de rivier. Bovendien zou het gezamenlijk optrekken de toevoer van verboden waren aan de vijand belemmeren.
De zaak zal aan Z.Exc. worden meegedeeld.

13 Joost Brasser heeft een memorie ingeleverd waarin vermeld staat wat hem nog toekomt van het door hem in Hamburg geleverde geld.
De ontvanger-generaal zal de opgave bestuderen.

1 Dagtekening niet opgenomen in S.G. 3185 en later toegevoegd aan S.G. 51.