30/06/1626

30 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Esaias van Lyclama, voorzien van commissie van de Staten van Friesland d.d. 18 april, mag zitting nemen als gedeputeerde ter Staten-Generaal.

2 De gedeputeerden van Holland hebben hun besluit in de zaak van konvooimeester Repelaer bekendgemaakt.
HHM houden vast aan de eerder genomen resolutie.

3 Naar aanleiding van een brief van Mybassen d.d. Calais 25 juni zullen HHM Languerack schrijven. Hij moet van de koning akte zien te verkrijgen teneinde van het kasteel van Calais zes en van de kade aldaar drie kanonnen te mogen halen en hiernaartoe te sturen. De aanstelling van Mibassen wordt nog met een jaar verlengd.

4 Nurenborch krijgt paspoort om voor Z.Exc. vrij stenen en leien in te voeren voor de bouw van diens huis te Honselaarsdijk.

5 Cornelis Janssen, schipper uit Zaltbommel, is tegen betaling van dubbel licent toegestaan met zijn schip, dat te Gennep geladen ligt met 35.000 pond ijzer en met zevenduizend pond aluin, naar de Republiek te komen.

6 Moulert krijgt tien dagen de tijd om zijn stukken in de zaak tegen Van Reidt op te zoeken, maar hij moet dit de betrokkenen wel meedelen.

7 Aan Joachimi zal worden geschreven de Amsterdamse koopman Thiman Jacobs Hindelopen behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van zijn door de Engelsen afgenomen vier staven zilver.

8 Vertegenwoordigers van Drenthe klagen over de veelvoudige overlast die de Landschap wordt aangedaan. Zij verzoeken gecommitteerden om hun zaak te horen.
Het rekest gaat naar de RvS om de gecommitteerden van de Landschap te horen. Zonodig zal de Raad daarvan verslag doen, waarna naar behoren beslist kan worden.

9 Op diens verzoek zullen HHM ten gunste van Daniel Tresel aan de president van het parlement te Rouen schrijven dat deze zich naar behoren laat informeren over de tegen Tresel geuite klacht. Hij zou geld boven de muntkoers hebben uitgegeven. Als diens onschuld blijkt, zou de president moeten voorkomen dat Tresel onnodig wordt gehinderd.

10 Nu Christian van Brunswijk is overleden zullen Kelffken en Noortwyck rouwbeklag doen bij graaf Ernst en zijn echtgenote, zuster van de overledene.

11 Conform de resolutie van 23 juni heeft de VOC het conceptantwoord voor de ambassadeur van Frankrijk inzake de kwestie met Dieppe opgesteld.
Na lezing en goedkeuring van de brief is besloten de zaak opnieuw te bespreken.

12 Chevais verzoekt betaling van de reparaties in het door hem voor de ambassadeur van Venetië verhuurde huis.
Diderich van Eck en Rode zullen de zaak met hem afhandelen en tevens over een nieuwe huur spreken.

13 Vosbergen doet verslag van hetgeen Z.Exc. over de brief van Amstruder heeft gezegd. Z.Exc. meent dat waar Hamburgse schepen geladen worden met oorlogsmunitie ten behoeve van de vijand, het particulier belang van Hamburg en ook de aanspraken van deze stad of van anderen op de jurisdictie over de Elbe ondergeschikt zouden moeten zijn aan het publieke belang. Men zou de schepen met verboden goederen dan ook moeten aanpakken.
De gedeputeerden van Holland willen nog geen definitief besluit nemen.

14 Het verzoek de vrijwijnen voor de koning van Polen te mogen doorvoeren is afgewezen.

15 Naar aanleiding van de resolutie van 27 juni inzake het contract met Paul de Wilm is besloten dat de RvS ordonnantie zal depêcheren op Doublet om De Willem de afgesproken obligatie te verstrekken.

16 Te Amsterdam liggen drie schepen klaar om toegevoegd te worden aan de tweede Engelse vloot.
De Amsterdamse Admiraliteit zal geschreven worden de schepen naar Plymouth te sturen om twee Oost-Indiëvaarders op te halen.

17 Z.Exc. laat weten een brief te hebben ontvangen van kapitein Dorp waarin deze vraagt om meer jachten op de kust en om kousen en schoenen voor de soldaten.
Met Z.Exc. zal nader overleg worden gepleegd.

18 Famars antwoordt d.d. Heusden 28 juni op de brieven van HHM d.d. 20 en 22 juni dat hij zich altijd aan het plakkaat heeft gehouden en dat zal blijven doen.

19 Languerack schrijft d.d. Parijs 12 juni dat Charlot voorstelt een deel van de Franse gelden in de vorm van een grote hoeveelheid zout te betalen.
Geantwoord zal worden dat hij dergelijke voorstellen niet mag aannemen en op betaling moet blijven aandringen.

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

20 Raadsheer Dimmer heeft ter vergadering naar voren gebracht dat Z.Exc. de doop van de jonge prins al morgen wil laten plaatsvinden in de Grote Kerk en graag verneemt of HHM daar iets tegen hebben.
HHM schikken zich naar Z.Exc.
Z.Exc. heeft bedenkingen bij het uitnodigen van de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië voor de maaltijd aangezien zij préséance zouden kunnen nemen ten opzichte van de gecommitteerden van HHM.
HHM laten dit eenvoudig ter beslissing aan Z.Exc.
Over de begroting van de pillegift wordt morgen besloten, maar wel zal al 1.000 gld. in een beurs beschikbaar zijn om degenen te belonen die de prinses hebben geassisteerd. Ook zal de armen zeven of acht dubbele rijders worden geschonken.