03/07/1626

03 - 07 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 De pillegift voor de jonge prins van Oranje is begroot op 8.000 gld. De 1 juli getekende akte voor het levenslange pensioen wordt met deze gift aangevuld.
De prinses zal de 1.000 gld. ter hand worden gesteld om te verdelen onder degenen die haar in haar kamer hebben bijgestaan.
Het gouden kistje voor de pensioenbrief van 8.000 gld. weegt 32 once 14 engels 16 aas en kost à 36 gld. 10 st. per once 1.194 gld. 4 stuiver. Het fatsoen kost à 2 gld. per once 65 gld. 8 stuiver.

2 De RvS dient te adviseren over het verzoek van de heer van Schilde die zijn in Brabant gehakte hout naar Antwerpen wil vervoeren en daarin wordt belemmerd door de gouverneur van Bergen op Zoom.

3 In een brief d.d. 1 juli bericht de Admiraliteit in het Noorderkwartier dat het door Joris Martenssen overweldigde Spaanse schip na aankomst bij de Ven onder Enkhuizen door afgevaardigden van de Admiraliteit is ingehaald en naar Hoorn gebracht. De gevangenen zijn in hechtenis gesteld te Enkhuizen. Een ontsnapte paap, die zich met nog iemand al tussen Medemblik en Enkhuizen bevond, is ook aangehouden en naar Enkhuizen teruggebracht. De Admiraliteit vraagt nu wat er met schip en bemanning moet gebeuren.
HHM zullen antwoorden dat, zoals reeds aan de Amsterdamse Admiraliteit is geschreven, Martenssen als kapitein op het schip in dienst van het land aangesteld kan worden. Daartoe dient de Admiraliteit inzicht te verkrijgen in de mogelijkheid het vaartuig als oorlogsschip te gebruiken en, als dat zo is, dient zij het van Martenssen te kopen. De gevangen bemanning zou hij tegen een redelijk vergoeding moeten afstaan opdat zij in de algemene uitwisseling gebruikt kan worden. Z.Exc. zal Martenssen commissie geven om als kapitein op het schip te dienen.

4 Het verschillende keren ingediende verzoek van Herman Ubbinck, koopman uit Danzig, om voor de koning en de prins van Polen wijn te mogen doorvoeren, is vanwege de consequentie niet toegestaan.

5 Hun gedeputeerden melden dat de Staten van Holland zich inzake de servitiën van Breda akkoord hebben verklaard met de betaling van 36.000 gld. over drie jaar, elk jaar 12.000 gld.
Met een definitief besluit wordt nog gewacht.

6 De RvS moet adviseren over het verzoek van de gezagsdragers in stad en Land van Heusden de dorpen op attestatie goederen uit Heusden te laten halen zolang er nog geen lijst is.

7 In zijn memorie verzoekt de magistraat van Gorinchem ten eerste de strikte handhaving van de resolutie dat dorpen hun goederen uitsluitend mogen halen op een vastgestelde lijst; ten tweede dat de plattelandsbewoners met die lijst goederen mogen halen waar het hun uitkomt en dat de licentmeesters verplicht worden op de achterkant van de lijst te noteren wanneer ze zijn gehaald; en ten derde dat de dorpen in alle vrijheid bier mogen halen zonder lijst.
HHM willen advies van de RvS.

8 De RvS moet adviseren over het verzoek van de ingelanden van Kapellepolder bij Axel om verlenging van hun vrijdom van hoorngeld en bezaaide gemeten. De eerder toegekende vrijdom van twaalf jaar liep met 1625 af.

9 Jan van Leeffdael verzoekt tot herstel van zijn huis en hoeves allerlei soorten steen en hout, sparren en planken te mogen halen. Ten behoeve van zijn huishouding vraagt hij toestemming voor de aanvoer van om de veertien dagen een ton bier en gedurende een half jaar vier okshoofden wijn, dertig pond kaas en honderdvijftig pond boter, daarnaast stokvis en gezouten kabeljauw naar behoefte.
De RvS wordt om advies gevraagd.

10 De commandant van Willemstad verzoekt de stad en het nieuwe kwartier bij schans Blaak van onder meer turf en kaarsen te voorzien.
Het verzoek gaat voor een beslissing naar de RvS.

11 De weeskinderen van Dionijs Piggen, bij leven burgemeester te Breda, is tegen betaling van Bosch' licent en onder waarborg dat de goederen niet naar elders worden vervoerd toegestaan uit Dordrecht twee hoed kalk, driehonderd planken, tweehonderd sparren, een tonnetje spijkers, bewerkte balken en kozijnen voor de bouw van een huisje buiten Breda te halen.

12 In zijn advies d.d. 30 juni over het rekest, op 29 juni ingediend door de stad Steenbergen, stelt de RvS dat als tegenmaatregel aan de ingezetenen van Oosterweel de 31 maart 1621 toegekende sauvegarde wordt opgezegd, tenzij binnen een te stellen termijn de sauvegarde voor Steenbergen wordt hersteld.
Omdat Kelffken verzoekt ook de burgers van Nijmegen, die onder meer in Ooij hun ossen weiden, in het besluit te betrekken, wordt besloten de RvS om een nader advies te vragen.

13 Op aanbeveling van Z.Exc. wordt besloten de kosten van de volgens het besluit van 1 juli aan de soldaten op de oorlogsschepen te leveren kousen en schoenen, niet te korten op hun gage.

14 De president meldt dat Z.Exc. hem een door Wassenaer geschreven historie, waarin Haultain wordt zwartgemaakt, heeft overhandigd met het doel HHM een besluit te doen nemen dat de luitenant-admiraal van Zeeland genoegdoening schenkt.
Schagen en Vosbergen zullen het boek visiteren.

15 Noortwyck en Vosbergen hebben gerapporteerd dat zij met de ambassadeur van Frankrijk hebben gesproken over zowel de schepen die in Le Havre met munitie worden geladen als de nog niet betaalde kosten voor het vervoer van de ruiters van Mansfeld. D'Espesses heeft toegezegd te zullen schrijven dat de munitie gelost en de schippers betaald moeten worden.
De ambassadeur zal ook schrijven met het oog op de liquidatie van de twintig schepen die onder Haultain hebben gevaren in dienst van de Franse koning. Aan Languerack zal geschreven worden zich ook hiertoe in te spannen of in elk geval kennis te nemen van de Franse vorderingen inzake geleverde levensmiddelen, geld en dergelijke.

16 De bezitters van renten op de beden van Brabant hebben uitbetaling verzocht.
Degenen die geld onder zich hebben dat is voortgekomen uit de dertiende penning van de contributies moeten dat doen toekomen aan ontvanger Suerius. Omdat de raden van Z.Exc. Suerius hebben gelast commissie te ontvangen van Z.Exc. en voor hen rekening af te leggen, is Noortwyck en Beaumont verzocht met Z.Exc. over dit ongefundeerde voornemen te spreken.

17 De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat de bespreking van de uitwisseling van gevangenen weer hervat zou moeten worden.
De retroacta zullen worden opgezocht.

18 De gedeputeerden van Holland dringen aan op de publicatie van het ontworpen plakkaat op de rijksdaalders, inclusief de afbeeldingen. Andere provincies zien meer in het opnieuw bespreken van het oude plakkaat, aangezien dat minder soorten rijksdaalders gedoogt.
De gedeputeerden van Holland zeggen toe hierover te zullen rapporteren.

19 Het stadsbestuur van Deventer bericht d.d. Deventer 18 juni dat op verzoek van Claes Meinerts en in antwoord op een schrijven van de Kleefse stadhouder en raden, is besloten de gestelde termijn in de zaak tegen Meinerts te verlengen met zes weken.
Geantwoord zal worden dat dit niet had mogen gebeuren zonder een der partijen te horen en in een zaak buiten interventie. Ook is besloten aan generaalmeesters te schrijven dat zij zich op de hoogte stellen van de leveranciers van de munt in Huissen om daarvan verslag te doen.