10/07/1626

10 - 07 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 Essen en de andere gedeputeerden die gisteren zijn aangewezen om de pachters te horen, hebben hiervan verslag gedaan.
De gedeputeerden van Holland hebben het nemen van een besluit uitgesteld.

2 Carleton heeft de punten van zijn mondelinge uiteenzetting op 8 juli op schrift ingeleverd.
De gedeputeerden van Holland hebben verzocht de tekst ter bestudering te mogen meenemen.

3 De Admiraliteit te Rotterdam bericht dat Marten Govan en zijn vier compagnons geen middelen hebben om hetgeen zij hebben verteerd te betalen.
Gezien de in het schrijven aangevoerde redenen is besloten de gevangenen vrij te laten en af te zien van de betaling.

4 De rentmeester op het huis te Boetzelaer is toegestaan voor zichzelf en de gevluchte boeren vier mud zout en drie kinnetjes zeep te halen uit Emmerik [Emmerich] of Rees.

5 De RvS moet adviseren over het verzoek van de bevolking van Veghel om kwijtschelding van zes maanden contributie.

6 De professoren in de theologie in Leiden krijgen gedurende zes jaar octrooi op het drukken van hun Censuram in confessionem Remonstrantium 1. Het werk mag niet worden vertaald en nagedrukt.

7 Matthys van Cronenborch, burger uit Venlo, krijgt paspoort om met vrouw en kinderen in de Republiek te komen wonen.

8 Evert Cornelissen verzoekt het gisteren aan Gerrart Hoeben en consorten gegeven octrooi niet in zijn nadeel uit te brengen, aangezien hij de belangrijkste uitvinder is.
HHM blijven bij hun gisteren genomen besluit aangezien Cornelissen zich heeft afgescheiden van Hoeben en vervolgens in compagnonschap met Willem Arentsen Couwenhoven is gegaan. Deze had op 27 juni octrooi voor het perpetuum mobile gekregen, dat vervolgens op 4 juli is ingetrokken.

9 De Gedeputeerde Staten van Utrecht committeren d.d. 22 juni naast de ordinaris gedeputeerden naar de Staten-Generaal de heren Johan van Renesse van der Aa, heer van Zulesteijn, Mydrecht etc. en Arent van Zuijlen van Nyvelt, heer van Gerestein, Teccop etc. en Johan van Nijpoort, burgemeester van Utrecht.
De overige provincies verklaren dat hun comparitie aangenaam is. Aangezien de commissie niet is verstrekt door de Staten van Utrecht , hetgeen gezien eerdere resoluties wel had gemoeten, wordt besloten dat dit geen precedent mag scheppen.

10 Kleermaker Jan Balnier verzoekt octrooi gedurende twintig jaar om in 's- Gravenhage exclusief een badstoof te maken.
Is afgewezen.

11 Het verzoek van kolonel Pinsen om voorraad en lakense stof ter kleding van de soldaten naar Rees te mogen brengen is afgewezen.

12 Lanschot en Hardenbroeck, raden ter Admiraliteit te Amsterdam, verzoeken in de vergadering de Admiraliteit financieel te ondersteunen ter bestrijding van de enorme kosten der equipage.
De provincies zal indringend worden geschreven hun bijdrage in de in mei bij petitie verzochte 450.000 gld. zo spoedig mogelijk op te brengen. De RvS zal verder decharge laten opstellen van de helft van de 500.000 gld. die nog resteert van het voor dit lopende jaar verzochte 800.000 gld. De ontvanger-generaal zal vervolgens met ijver de betaling hiervan doen opeisen bij de diverse provincies.
De beide raden vragen HHM ook de bestemming te verordenen van de door het College voor de kustbewaking uitgeruste twee fregatten.
Dit wordt ter kennis gebracht van Z.Exc. die hierover zal beslissen.
Ook willen Lanschot en Hardenbroeck graag van HHM vernemen wat de Admiraliteit moet doen met de door Juinbol en Tas opgebrachte schepen en hun lading, grotendeels eigendom van Nederlandse kooplieden.
De goederen moeten worden gelost en voorts moet de Admiraliteit in deze zaak in overeenstemming met het landsbelang handelen.

13 De Gecommitteerde Raden van Holland hebben verzocht de rente te betalen op de 32.000 gld. die de provincie conform de resolutie van 22 aug. 1624 door Reael heeft doen lenen tegen acht procent, ter betaling van de Fransen.
De RvS zal ordonnantie passeren van de rente.

14 De Amsterdamse Admiraliteit adviseert over het op 24 juni ingediende verzoek van Hendrick Schrevels dat hij als fiscaal en commissaris tegen 40 gld. per maand aangesteld zou kunnen worden op de schepen die aan de Engelse vloot zullen worden toegevoegd.
Er valt nog geen beslissing.

15 Het verzoek van Mario om van hem een Turkse sabel te kopen is afgewezen. Wel zal hem door de ontvanger-generaal 100 gld. worden voorgeschoten zodat hij zich van een uitrusting kan voorzien. Dit bedrag zal op zijn maandelijks traktement worden ingehouden.

16 In een schrijven d.d. 27 mei verzoekt de prins van Denemarken HHM aan agent Coij assistentie te vragen bij de vrijlating van de in Algiers gevangengehouden Abraham Tago Andriessen.
HHM zullen met dit doel aan Coij schrijven zonder evenwel het land ergens in te betrekken.

17 Theophile Thibaut, wiens gevangenen in de uitwisseling van 1624 zijn opgenomen, verzoekt aan zijn vorderingen tegemoet te komen.
HHM blijven bij de eerder genomen resoluties.

18 Schagen, Beaumont en thesaurier-generaal De Bie zullen Haultain ontbieden en met hem de door de Admiraliteiten opgestuurde stukken onderzoeken inzake de liquidatie van de schepen die onder hem in dienst van Frankrijk zijn geweest.

19 Catelijntge Dircxs verzoekt een inkomen voor haar oudste zoontje. Haar man Jan Slij was sergeant onder kapitein Ogle en is gestorven in de strijd met de vijand in het Land van Maas en Waal.
Zij krijgt eenmalig 25 gld.

1 De volledige titel luidt: Censura in Confessionem sive declarationem sententiæ eorum qui in fœderato Belgio Remonstrantes vocantur, super præcipuis articulis christianae religionis. Leiden, 1626.