13/07/1626

13 - 07 - 1626

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Maarschalk Spierinck krijgt de door hem gevraagde recredenties en ook een paspoort om met zijn goederen ongehinderd de Republiek te verlaten. De ambtenaren van de konvooien en licenten moeten echter wel opletten dat er geen andere waren worden uitgevoerd. De maarschalk zal worden vereerd met twee okshoofden wijn.

2 Over een memorie van de commissaris-generaal van de schepen Alewijn wordt advies ingewonnen bij de RvS.

3 De RvS wordt advies gevraagd over het verzoek van Jan Dufhaus, rentmeester van de stad Kleef, betreffende de aanvoer van levensbenodigdheden conform een bepaalde lijst. Ook over de verzoeken van de vrouwen van Nijenclooster en Spaldorp willen HHM het advies van de RvS vernemen. Tevens dient de Raad te reageren op het schrijven van de Zeeuwse Admiraliteit d.d. 24 juni.

4 Jan Bierens, agent van de prins van Polen, verzoekt een paspoort waarmee heen en weer gereisd kan worden door zowel staatse als vijandelijke gebieden en steden en dat tevens de ontvangst en verzending van brieven en goederen toestaat.
Het verzoek stuit op bezwaren.

5 De RvS moet adviseren over het hem overhandigde verzoek van Victor Hansz., burger uit Xanten, dat is vergezeld van aanbevelingen van Pinsen en de magistraat van Xanten.

6 Fiscaal Silla heeft audiëntie verzocht om uit naam van Z.Exc. het proces tussen overste Smelsinck en Jan van Twickeloe aan de orde te stellen. De door Twickeloe aangevoerde exceptie dilatoire is door de Krijgsraad afgewezen. In afwachting van de uitkomst van het appèl dat Twickeloe vervolgens bij de RvS heeft aangetekend, hebben HHM hem surseance verleend. Een dergelijke appèl bij de RvS is echter ongebruikelijk en Z.Exc. beveelt het rekest van Smelsinck [zo spoedig mogelijk te komen tot een voor hem gunstige beschikking op het appèl] dan ook ten zeerste aan. Ook zou Duijck hierover moeten worden gehoord.
Besloten wordt het verzoek toe te staan, maar ook de door de RvS op dit punt ingediende stukken na te zien.

7 De Bewindhebbers van de VOC hebben ter vergadering twee pakken brieven overhandigd, afkomstig van de onlangs uit Oost-Indië teruggekeerde schepen Eendracht en Het Wapen van Hoorn. Ook vragen zij een beslissing over het verzoek van de crediteuren van de Perzische ambassadeur.
Met de behandeling van de brieven wordt gewacht tot een betere gelegenheid. Het andere punt wordt vooralsnog in beraad gehouden.

8 Bernt Thijssen en Reinier Janssen Steenhuijsen verzoeken aanbevelingsbrieven voor de Admiraliteit te Middelburg teneinde hun afgenomen schip en goederen terug te krijgen tegen betaling van 's lands rechten.
HHM willen eerst advies van de Admiraliteit.

9 Het verzoek van Daem Hendricxz. zijn schepen frank en vrij te mogen lossen te Boxmeer, Goch en Sint Agatha stuit op bezwaren.

10 Randtwijck, Schagen, Suilestein en Veltdriel hebben verslag gedaan van hun inspectie van de situatie bij de Maas en de Waal in verband met het vrijwaren van vijandelijke contributies van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard.
Naast deze heren zijn Vosbergen, Hertevelt, Walta, Ter Cuilen en Broersma gecommitteerd. Zij dienen in gezelschap van een door de RvS uit zijn midden te nomineren persoon en van thesaurier-generaal De Bie gezamenlijk met Z.Exc. en de extraordinaris gedeputeerden van Gelderland en Utrecht deze kwestie te behandelen, een advies op te stellen en daarover aan HHM te rapporteren. Daarna kan een zowel voor het land als de betreffende kwartieren goed besluit genomen worden.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.