15/07/1626

15 - 07 - 1626

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Essen en de andere gecommitteerden doen verslag van hun bevindingen inzake de memorie van Alewijn en het advies van de RvS d.d. 29 juni.
De commissaris-generaal zal kunnen beschikken over tien door hem zelf aan te stellen conducteurs, waaronder één schrijver. Het vacatiegeld bedraagt 25 st. per dag gedurende hun tijd in het leger, maar de schrijver ontvangt dat bedrag ook nog twee à drie maanden daarna teneinde alle attestaties en wat daarmee samenhangt te kunnen verzenden. Indien het leger opgesplitst raakt, zal de commissaris-generaal gebruik maken van een bekwaam conducteur die hem waarneemt tegen 30 st. per dag.
Kapitein Adriaen zal worden meegedeeld dat HHM op goede gronden voor het toezicht op de legerschepen een andere regeling hebben getroffen. Zij zullen hem voor zijn dienst bedanken en hem aanbevolen houden.

2 De kapitein van de garde van Z.Exc. mag voor driekwart vrij van konvooi voor twaalfhonderd man aan wapens uitvoeren ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg. Voortaan zullen dergelijke zaken op dezelfde voet worden afgehandeld.

3 Opnieuw besproken is de kwestie van de traktementen tijdens absentie van de officieren die waren toegevoegd aan de eerste Engelse vloot.
Conform de resolutie van 9 juni is besloten de RvS hierover te laten beslissen.

4 Wilhelmina van Wachtendonck, vrouwe van Oijen en Dieden, krijgt toestemming voor de verkoop van de haar en haar dochters toekomende oogst van de landerijen in de heerlijkheid Oijen in de omringende dorpen van de heerlijkheid Ravenstein, in Oss en Berghem.

5 Johan Wilhelm van Wachtendonck, heer van Hulhuijsen en Germerzeel, mag naast hetgeen hem bij paspoort d.d. 8 april is toegestaan, tegen betaling van 's lands rechten gedurende een jaar tot zijn voorziening nog acht zakken zout en vier kinnetjes zeep halen.

6 De Venetiaanse ambassadeur Georgio Georgi mag vrij van rechten een aantal kisten en een mand, in Amsterdam aangekomen met het schip Sint Pieter en voorzien van het merkteken van Daniel Nijs, invoeren.

7 In een uitvoerige remonstrantie verhaalt baron Ketelaer hoe hij door de keurvorst van Brandenburg na langdurige dienst is beloond met de baronie van Monschau, de moeilijkheden daarover ontstaan met de graaf van Schwarzenberg heeft geschikt, hoe de baronie door Spaanse soldaten ten behoeve van de paltsgraaf van Neuburg is bezet en hij uiteindelijk met lege handen is komen te staan en zelfs in ongenade is gevallen bij de keurvorst. Hij is voorts ernstig benadeeld omdat hij met kennis en op verlangen van HHM en de prins van Oranje een regiment voetvolk heeft gelicht en onderhouden. Niettegenstaande het bevel tot afdanking van de keurvorst heeft hij dat regiment aangehouden, met goedvinden van HHM en de prins. Op grond van de belofte hem bij de keurvorst te zullen vertegenwoordigen verzoekt hij dan ook tussenkomst bij de keurvorst om zijn rechtmatige vorderingen gedaan te krijgen.
Aissema zal worden gelast zich bij de eerste gunstige gelegenheid te vervoegen bij de keurvorst van Brandenburg om namens HHM de zaak van baron Monschau serieus aan te bevelen. Het land mag er echter financieel en anderszins niet onder lijden.

8 Op nader verzoek van de pachters van de konvooien en licenten zal nogmaals aan de Admiraliteiten (met uitzondering van die te Dokkum ) worden geschreven de uitkering van het deel in de 40.000 gld., bestemd tot betaling van hun ambtenaren en dienaren, niet langer uit te stellen.

9 De Bewindhebbers van de VOC zijn gemachtigd tot het betalen van de leveranciers van de Perzische ambassadeur voor zover het diens tafel en onderhoud betreft. Het bedrag zal met de Compagnie worden verrekend.

10 In een schrijven van de Amsterdamse Admiraliteit d.d. 10 juli wordt bericht dat Barent Tapkens heeft geklaagd over het feit dat hij in opdracht van de burgemeesters van Amsterdam van zijn bed is gelicht, op het stadhuis in verzekerde bewaring is gesteld en gelast de stad binnen 24 uur te verlaten. Daardoor zal ter plaatse, mede vanwege de verplaatsing van Abbas en de absentie van Force, geen goed toezicht op de konvooien en licenten uitgeoefend kunnen worden. HHM zouden ter voorkoming van erger een voorziening moeten treffen.
Alvorens zich over een besluit te beraden, zullen HHM de Amsterdamse burgemeesters schrijven te melden welke redenen zij voor deze behandeling van Tapkens hebben gehad.

11 In een schrijven van de Generaliteitsrekenkamer d.d. 11 juli over de rekening van Adriaen van Beaumont, commies van het halve konvooi en licent te Arnemuiden van januari 1620 tot en met december 1625, wordt in beraad gegeven of men dit soort ambten, ook in andere steden van Walcheren, niet beter enige tijd vacant kan laten gezien de geringe ontvangsten. De inkomsten van Beaumont bedroegen in totaal 821 pond 10 sch. en 3 p. tot 40 groten tegenover een traktement van in totaal 2.728 pond 13 schellingen.
Het Admiraliteitscollege te Middelburg krijgt dit schrijven om daarover te adviseren.

12 Hendrick van de Put, brouwer te Hasselt in het land van Luik, krijgt voorschrijven aan de magistraat van Luik vanwege de geloofsvervolging die de pastoor van Hasselt en de officiaal te Luik uitoefenen tegen hem en zijn broer, voorheen predikant in West-Indië.

13 Gerard van Schoonhoven en Joost Brasser willen overleg met de gecommitteerden tot de herziening van hun contract d.d. 16 juli 1625 inzake het subsidie van Venetië. Ook vragen zij verrekening van schade en renten ten gevolge van de trage uitkering van dat subsidie. Ook willen zij spreken over de restitutie van de 150.000 gld. met de rente die per 16 juli komt te vervallen.
De gecommitteerden zullen deze zaken ter hand nemen waarbij Alewijn wordt vervangen door Rantwijck.

14 Spirinck mag, naast hetgeen hem eerder is toegestaan, ook een papagaai, een aap, wat bloemen en enkele ponden suiker vrij en ongehinderd uitvoeren.

15 Aangezien het besluit van 8 juli over het hooi voor de dorpen in het Land van Altena enige onrust heeft veroorzaakt, is besloten morgen de in 's- Gravenhage aanwezige drost van Heusden te horen.

16 Raden van State Huijgens en Sloot hebben uiteengezet dat conform de resolutie van 17 juni voor de RvS verschenen zijn aan de ene kant, namens de dijkgraaf en heemraden van de Tielerwaard, de heren van Hemert en Balgoijn tezamen met de heer van Loenen als belanghebbende en, aan de andere kant, de afvaardiging van de stad Zaltbommel. De RvS heeft beide partijen niet tot een akkoord kunnen brengen over de aanleg van de schaardijk aangezien die van de Tielerwaard zich blijven beroepen op het dijkrecht. Z.Exc. en graaf Ernst waren van mening dat men hen dan maar moest laten begaan, op voorwaarde dat de oude dijk intact zou blijven.
Nader beraad is uitgesteld tot morgen.

17 De Admiraliteit te Middelburg schrijft d.d. 11 juli met het verzoek om inlichtingen over de voortgang in de uitwisseling van de gevangenen. Bij het College wordt dagelijks aangedrongen op de vrijlating van degenen die gevangen zitten in diverse steden van Vlaanderen.
Morgen zijn de retroacta over deze zaak opgezocht en zal een nader besluit worden genomen.

18 Helena Hendricx, de arme vrouw van de blinde en kreupele soldaat Dirck Hendricxz. van Dorsten, krijgt een aalmoes van 6 gld.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.