17/07/1626

17 - 07 - 1626

1

Presentielijst:

Resoluties:

1 Het concept van de brief aan de magistraat van Amsterdam inzake Barent Tapkens is vastgesteld. Dat geldt ook voor de conceptbrief aan Joachimi die vergezeld zal gaan van een schrijven van gelijke strekking aan de Engelse koning. Beide brieven worden eerst voorgelegd aan Z.Exc.

2 Het verzoek van kolonel Courtomée is in beraad gehouden. Dat geldt ook voor de besluitvorming over het aan de Staten van Holland verzochte krediet voor 200.000 gld. voor het regiment Candale en de dertien ruitercompagnieën.

3 Het verzoek van 's- Heerenberg om op een lijst van levensbenodigdheden te worden voorzien is voor advies naar de RvS gegaan.

4 Op verzoek van de Bewindhebbers van de WIC is besloten zeven revisoren te benoemen.

5 De heer van Didem mag hooi, koren en ander gewas uit Dieden in de heerlijkheid Ravenstein en omgeving verkopen.

6 Het advies van de RvS d.d. 13 juli over het verzoek van die van Altena wordt in beraad gehouden.

7 Het verzoek van Hendrick Schrevels wordt in beraad gehouden totdat gelijksoortige rekesten van anderen zijn opgezocht en gelezen.

8 Marcus de Bie, commandant van Loevestein, verzoekt restitutie van voorgeschoten bedragen aan Abraham Wouters en voor de nagelaten schulden van Samuel Prins. Ook zoetelaar Hendrick Mulder verzoekt om teruggave van hetgeen hij heeft voorgeschoten aan Prins.
Thesaurier De Bie moet advies uitbrengen.

9 De brieven uit Amboina [Ambon] d.d. 25 okt. 1625 zijn gelezen.
Randwijck, Schagen, Vosbergen, Boetzeler, Walta, Ter Cuijlen en Broersma zullen de brieven nader bestuderen en adviseren wat er verder moet worden gedaan in deze kwestie.

10 Op het verzoek van de Magelhaense Compagnie is besloten dat de president de griffier zal ontbieden en hem aanzeggen dat het de wens van HHM is dat de partijen kort en goed recht wordt verschaft.

11 Jan van Vossele mag voor de koning van Zweden driehonderd complete harnassen, drieduizend helmen voor musketiers en twintigduizend pond kruit uitvoeren tegen betaling van rechten.

12 De prins van Portugal mag, eveneens tegen betaling van rechten, uit Holland zes paarden naar Brabant vervoeren.

13 Het rekest van Leonora de Bossu, weduwe van de heer van Marquette, wordt in beraad gehouden.

14 Over het schrijven van de Admiraliteit te Rotterdam d.d. 15 juli met bijgevoegd rekest van Claes Adriaensz. van Mulick zal eerst de heer van Hemert worden gehoord.

15 Ambassadeur Thomassen heeft zijn uiteenzetting schriftelijk ingeleverd.
De president zal het stuk eerst aan Z.Exc. voorleggen.

16 Het rekest van het gerecht te Waalwijk zal de RvS voor advies ter hand gesteld worden. Ook zal de RvS de drost van Heusden bij zich ontbieden om te vernemen of er inderdaad uitzonderlijk veel hooi naar vijandelijke streken wordt uitgevoerd.

17 Muntmeester-generaal Nispen heeft ter vergadering gerapporteerd dat de magistraat van Deventer erg langzaam te werk gaat in de zaak tegen de gevangen muntmeester.

18 Op voorstel van de president is besloten voor 5 augustus een vasten- en bededag uit te schrijven om Gods zegen over de voorgenomen veldtocht af te smeken.

19 Ontvanger Boudewyn de Man verzoekt een door Pijnacker op hem getrokken wissel à 1.800 matten te voldoen.
Alvorens hierover te beslissen zal uitgezocht worden waar en hoeveel geld Pijnacker al ten laste van het land heeft opgenomen.

20 HHM hebben besloten het plakkaat van de Munt te hernieuwen en zullen het zonder enige verandering doen publiceren.

21 Naar aanleiding van het verslag van Rantwijck over het beraad over de beveiliging van de Maas en de Waal is besloten deze zaak door Z.Exc. en de gecommitteerden te laten beslissen.

22 Na een nieuwe omvraag is conform het advies van de RvS besloten de aanleg van de dijk tegenover Zaltbommel toe te staan, maar de oude dijk te laten liggen. De RvS zal adviseren over maatregelen ter voorkoming van door deze aanleg eventueel veroorzaakte ondiepten.

23 Na nieuwe omvraag inzake Villetard is besloten hem te renvoyeren aan de justitie door de RvS.

24 Holland heeft opnieuw aangedrongen op een vervanging van de gedeputeerden te velde door het college van de RvS op het moment dat het leger zich heeft gepositioneerd. De overige provincies willen de besluiten d.d. 12 en 14 juli handhaven, maar kunnen instemmen met een deelname van enkele gecommitteerden uit de RvS naast de gedeputeerden te velde, indien Z.Exc. dat raadzaam acht.

25 De gedeputeerden van Utrecht hebben voorgesteld het beraad over de IJssel te hervatten.
Besloten is dit uit te stellen tot morgen.

2

Post prandium

Presentielijst:

Resoluties:

26 Na hervatting is inzake de betaling van het regiment Candale en de dertien ruitercompagnieën besloten dat de ontvanger-generaal op het Franse subsidie, desnoods versterkt met het krediet van Holland, 200.000 gld. zal proberen te lenen gedurende zes maanden. Deze provincie zal binnen vier maanden uit de nu uit Frankrijk gekomen wissels worden voldaan. Indien dat mislukt, beloven de overige provincies na afloop van de termijn van zes maanden op een petitie van de RvS hun aandeel in de 200.000 gld. te leveren. Anders zal Holland het bedrag mogen inhouden op zijn maandelijks aan de ontvanger-generaal over te maken ordinaris consenten.
De ontvanger-generaal is gelast de lening te regelen op een hem te geven akte van zowel de Staten-Generaal als de Staten van Holland . De laatsten willen daartoe wel een akte conform het bovenstaande van HHM.

27 De president deelt mee dat hij met Z.Exc. heeft gesproken over het voorstel van ambassadeur Thomassen. Hij heeft laten weten zich te excuseren vanwege zijn op handen zijnde vertrek naar het leger. HHM zouden zich zijns inziens niet kunnen onttrekken aan het voorstel.
Culemborg zal de Deense gezant voorleggen dat het beter is eerst bij de Franse ambassadeur te peilen of hij een gelijkluidende opdracht van de Franse koning heeft ontvangen. Zodra HHM daarover zijn geïnformeerd zullen zij een definitieve beslissing nemen.

28 De gecommitteerden tot de beveiliging van de Waal en de Maas en Z.Exc. zijn van mening dat de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard langs de Waaldijk dit jaar met troepen bezet moeten worden. Van Nijmegen tot Gorinchem zouden op de belangrijkste plekken zo zuinig mogelijk nieuwe redoutes of wachthuizen moeten worden aangelegd. De compagnieën die daarin niet terecht kunnen, zou men in kerken kunnen onderbrengen of in te huren, geschikte huizen.
De verdediging van Nijmegen tot de Schenkenschans ['s-Gravenwaard] bij 's- Gravenwaard en vanaf dat punt tot IJsseloord zou met zo veel redoutes uitgebreid moeten worden als voor de veiligheid van de ingezetenen aldaar nodig is. Dit deel van de Overbetuwe kan namelijk niet in de voorgestelde bezetting van de Maas worden opgenomen.
De vier sluizen in de Maasdijk tussen Batenburg en Voorn (de Blauwe Sluis bij Appeltern en de sluizen van Maasbommel en Alphen) moeten zo spoedig mogelijk van vier sterke redoutes, waarin zonder problemen honderdvijftig mannen kunnen verblijven, worden voorzien.
HHM besluiten conform dit advies en machtigen de RvS aantal, bestek en financiering van de benodigde redoutes en wachthuizen te beramen.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.
2 De presentielijst is in zowel S.G. 51 als S.G. 3185 niet opnieuw verstrekt.